Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for alkoholholdig drikk fra forretningene, Holmestrand kommune, Vestfold

DatoFOR-2008-09-24-1087
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2010-12-17-368 fra 18.03.2010
EndrerFOR-1993-06-22-4471
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort09.10.2008   kl. 15.30
KorttittelForskr. om åpnings- og skjenketider, Holmestrand

Hjemmel: Fastsatt av Holmestrand bystyre 24. september 2008. med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrifter 22 april 2009 nr. 464, 17 feb 2010 nr. 368 (i kraft 18 mars 2010). 

Virkeområde

Forskriften regulerer åpningstider for serveringssteder og skjenketider for serveringssteder med kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, samt salgstiden for alkoholholdig drikk fra forretninger i Holmestrand kommune.

§ 1.Serveringsstedenes åpningstider

Serveringssteder i Holmestrand kommune kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00, bortsett fra serveringssteder langs E18 som kan holde åpent hele døgnet. Åpningstiden gjelder godkjente lokaler innendørs og utendørs.

Åpningstidene i første ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. serveringslovens § 15, femte ledd.

0Endret ved forskrifter 22 april 2009 nr. 464, 17 feb 2010 nr. 268 (i kraft 18 mars 2010).
§ 2.Serveringsstedenes skjenketider

Skjenking av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk gruppe 1) og alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (alkoholholdig drikk gruppe 2) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (alkoholholdig drikk gruppe 3) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp, jf. alkohollovens § 4-4, sjette ledd.

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene ovenfor, jf. alkohollovens § 4-4, syvende ledd.

§ 3.Salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol fra forretningene

Salgssteder med kommunal bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1, kan selge/utlevere alkoholholdig drikk fra

kl. 08.00-20.00 mandag til fredag og dagen før Kristi himmelfartsdag
kl. 08.00-18.00 dager før søn- og helligdager
kl. 08.00-16.00 påske-, pinse- og julaften (jf. lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd.)

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov, jf. alkohollovens § 3-7 tredje ledd.

§ 4.Dispensasjon

Serveringssteder kan for en enkelt anledning gis dispensasjon fra åpnings- og skjenketidene i denne forskrift etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner, jf. alkohollovens § 4-4, andre ledd og serveringslovens § 15, fjerde ledd.

Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av rådmannen.

§ 5.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., kap. 10, serveringsloven, kap. 4 og lov om helligdager og helligdagsfred, § 6.

For øvrig vises til alkohollovens § 1-8 om inndraging av salgs- og skjenkebevilling, samt alkoholpolitiske retningslinjer for Holmestrand kommune med blant annet retningslinjer for reaksjoner i forbindelse med overtredelser av alkohollovens bestemmelser.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 22. juni 1993 nr. 4471 for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for øl fra forretningene, Holmestrand kommune, Vestfold.