Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Karmøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-10-21-1149
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse01.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarmøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort30.10.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om serveringstider, Karmøy

Hjemmel: Fastsatt av Karmøy kommunestyre 21. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder uten skjenkebevilling, jf. serveringslovens § 15
a)Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00.
b)Det gjøres unntak for bensinstasjoner som har døgnåpent slik at det her kan serveres mat 24 timer i døgnet.
c)Uteservering på serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent mellom kl. 09.00 og kl. 03.00.
§ 2.Åpningstider for serveringssteder med skjenkebevilling

Åpningstidene for serveringssteder med skjenkebevilling framkommer i de til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Karmøy kommune.

§ 3.Dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad ved enkeltstående anledninger, gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt i § 1 a) og b). Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om dispensasjon. Klageinstans: Formannskapet.

§ 4.Politiets adgang til midlertidig stenging av serveringssted, jf. serveringslovens § 17

Politiet kan stenge et serveringssted for inntil syv dager dersom det er nødvendig:

a)for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser,
b)for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet,
c)for å avverge eller stanse lovbrudd.
§ 5.Politiets stenging av serveringssted, jf. serveringslovens § 20

Politiet skal stenge et serveringssted som mangler serveringsbevilling eller som fortsetter å drive etter at det er fattet vedtak om suspensjon, etter tilbakekall av bevilling eller at serveringsbevilling er falt bort på grunn av overdragelse, konkurs eller bevillingshavers død, jf. serveringslovens § 18, § 19, § 22 til § 25.

§ 6.Straff, jf. serveringslovens § 21

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt bl.a. driver serveringssted uten serveringsbevilling som kreves i henhold til serveringslovens § 3, ikke oppfyller kravet til daglig leder, daglig leder ikke har gjennomført etablererprøven etter serveringsloven, vandelskravet i serveringslovens § 6 ikke er oppfylt, åpningstidene ikke overholdes, ikke oppfyller politiets pålegg i medhold av serveringslovens § 16 om å holde godkjent ordensvakt eller unnlater å melde endringer til kommunen jf. serveringslovens § 14.

§ 7.Iverksettelse

Denne forskrift trer i kraft 1. februar 2009.