Forskrift om åpnings- og skjenketid på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Hurum kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-02-17-221
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse17.05.2009
Sist endretFOR-2016-04-05-876
EndrerFOR-2006-11-28-1351
Gjelder forHurum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort26.02.2009   kl. 15.00
Rettet31.03.2009, § 2 fjerde ledd.
KorttittelForskrift om skjenketider, Hurum

Hjemmel. Fastsatt av Hurum kommunestyre 17. februar 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 5 april 2016 nr. 876.

§ 1.Åpningstid

Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.00.

§ 2.Skjenketid

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00 til kl. 01.30.

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere volumprosent alkohol enn 22 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 01.30.

For hoteller med skjenkebevilling gis utvidet skjenketid til kl. 02.30 for deltakere i sluttede selskap.

Utendørs skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre senest kl. 01.30. Utendørs musikk ved skjenkestedene må opphøre senest kl. 23.00.

Disse tidsbegrensningene gjelder tilsvarende ved skjenking av alkohol i lukkede selskap og ved bevilling for leilighetsvis skjenking.

§ 3.Salgstider

Salg og utlevering av alkohol med høyst 4,76 volumprosent alkoholinnhold kan skje innenfor lovens maksimaltider.

-08:00–20:00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfart
-08:00–18:00 på dager før søn- og helligdager.

Salg og utlevering av alkohol er forbudt på de dager det følger av lov.

0Endret ved forskrift 5 april 2016 nr. 876.
§ 4.Det gis anledning til å fravike forskriftenes bestemmelser om skjenketider.
§ 5.Forskriften trer i kraft 3 måneder etter at den er vedtatt av kommunestyret.

Forskrift 28. november 2006 nr. 1351 om åpnings- og skjenketid på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Hurum kommune, Buskerud oppheves fra samme tid.