Forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2009-06-08-932
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse02.07.2009
Sist endretFOR-2016-05-10-799
EndrerFOR-2005-06-13-1821
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om serveringstider, Ullensaker

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 8. juni 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrift 10 mai 2016 nr. 799.

§ 1.Salgstider - Alkoholholdig drikk

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikk fra kiosk, storkiosk, bensinstasjon og lignende.

§ 2.Tidsinnskrenkning for skjenking av alkoholholdig drikk
2.1 Generelt

Alkoholholdig drikk gruppe mindre enn 22 volumprosent kl. 08.00-02.30.

Alkoholholdig drikk gruppe med 22 volumprosent eller mere kl. 13.00-02.30.

Skjenking utendørs skal opphøre kl. 01.00.

Det gis ikke skjenkebevilling for kiosk, storkiosk, bensinstasjon og lignende.

2.2 Oslo Lufthavn Gardermoen

For serveringssteder innenfor sikkerhetssonen på Oslo Lufthavn Gardermoen gjelder følgende skjenketider:

Alkoholholdig drikk gruppe mindre enn 22 volumprosent kl. 06.00-03.00.

Alkoholholdig drikk gruppe med 22 volumprosent eller mere kl. 13.00-03.00.

2.3 Skjenking ved overnattingssteder til overnattingsgjester

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 10 mai 2016 nr. 799.
§ 3.Åpningstid - Serveringssteder
3.1 Generell åpningstid for serveringssteder

Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00

Uteservering skal lukke kl. 24.00.

3.2 Serveringssteder utenfor boligområder

Serveringssteder beliggende utenfor boligområde har ikke begrensninger i åpningstiden.

Ullensaker kommune avgjør hva som må anses som boligområde.

3.3 Oslo Lufthavn Gardermoen

Serveringssteder beliggende på Oslo Lufthavn Gardermoen har ikke begrensninger i åpningstiden.

3.4 Servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester

Åpningstider fastsatt etter pkt. 3.1 gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester.

§ 4.Dispensasjon

Ullensaker kommune kan i særlige tilfeller og etter søknad gi dispensasjon fra åpnings- og skjenketidene.

§ 5.Ikrafttredelse og oppheving av eldre forskrift

Forskriften trer i kraft når den er gyldig kunngjort etter vedtak i herredsstyret.

Fra samme dato oppheves forskrift 13. juni 2005 nr. 1821 om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker kommune, Akershus.