Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-11-17-1423
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-10-1761, FOR-2003-04-08-470
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort03.12.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om serverings- og skjenketider, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyret 17. november 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Åpningstider, jf. serveringsloven § 15

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 03.00 til kl. 08.00.

§ 2.Skjenking av alkoholholdige drikker, jf. alkoholloven § 4-4

Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:

-Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før kl. 08.00 hverdager og kl. 12.00 søn-, hellig- og høytidsdager.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00.

For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdige drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 01.30.

Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

§ 3.Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1

Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:

Mandag-Fredagkl. 08.00-20.00
Dager før søndager og helligdager,
unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag
kl. 08.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaftenkl. 08.00-15.00

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt.

§ 4.Inndragning av bevilling

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode eller for resten av bevillingsperioden.

§ 5.Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift 10. desember 2002 nr. 1761 om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.
-Forskrift 8. april 2003 nr. 470 om åpningstider for serveringssteder, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.

Tidligere tillatelser angående skjenketider oppheves fra samme tidspunkt.