Forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ski kommune, Akershus

DatoFOR-2009-12-02-1473
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse10.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-15-1346
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om salgstider for alkohol, Ski

Hjemmel: Fastsatt av Ski kommunestyre 2. desember 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7.

§ 1.Salgs- og utleveringstider

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol kan i Ski kommune skje til følgende tider:

a)Hverdager (mandag til fredag) fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
b)Dager før søn- og helligdager fra kl. 08.00 til kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort.

Fra samme tid oppheves forskrift 15. desember 1997 nr. 1346 om salgstider og utleveringstider ved omsetning av øl, Ski kommune, Akershus.