Forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-10-27-1389
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse05.12.2010
Sist endret
EndrerFOR-2000-08-30-916
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort04.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider mv. Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 27. oktober 2010 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I 

1. Salgssteder

Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan foregå på hverdager fra kl. 08.00–20.00.

På dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag kan salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol foregå fra kl. 08.00–18.00.

Salg av alkohol må være registrert i kassen før salgstidens slutt. 

2. Serveringssteder
2.1 Skjenketider

Skjenking av alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol kan skje i tiden kl. 0800–02.00 på alle dager.

Skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00–02.00 på alle dager.

All skjenking av alkoholholdig drikk utendørs skal opphøre kl. 00.30. 

2.2. Åpnings-/lukningstider

Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 0600–02.30.

Uteserveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00–01.00. 

3. Generelt

Alle tidsangivelser i denne forskrift er ytre rammer i Larvik kommune. Hver enkelt bevilling fastsettes innenfor disse rammer.

Rådmannen kan dispensere fra skjenke-/lukningstider for serveringssteder ved spesielle anledninger. Med dette menes arrangementer/anledninger som omfatter virksomhet utover det som følger av ordinær drift ved det enkelte serveringssted.

II

Forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring. Fra samme tid oppheves forskrift 30. august 2000 nr. 916.