Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2011-05-12-502
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse12.05.2011
Sist endret
EndrerFOR-2009-02-12-176
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort19.05.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om skjenketider mv., Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 12. mai 2011 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 annet ledd.

§ 1.Serveringssteder med skjenkebevilling skal holdes lukket mellom kl. 02.30 og kl. 08.00 fredag og lørdag og dager før hellig- og høytidsdager og mellom kl. 02.00 og kl. 08.00 resten av uken.

I tiden 01.06. til og med 31.08 skal serveringssteder holdes lukket mellom kl. 03.00 og kl. 08.00 fredag, lørdag og dager før hellig- og høytidsdager.

Overnattingssteder som avholder kurs, konferanser og lukkede selskaper kan holdes åpent fra kl. 08.00 til kl. 03.00 fredag og lørdag.

Skjenking som skjer ut over den ordinære lukningstid på slike steder, kan kun skjenke i lokaler som ikke er åpent for det vanlige publikum.

Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling som selger/serverer mat er unntatt fra åpnings- og lukningstidsbestemmelsene.

§ 2.Uteservering følger åpnings- og lukningstiden som i § 1.

Senest en halv time etter uteserveringens serverings-/skjenketid skal den være stengt og ryddet.

§ 3.All skjenking av alkohol må opphøre senest en halv time før lukningstid.
§ 4.Skjenking av brennevin kan tillates fra kl. 13.00 og følger deretter skjenketiden for øl og vin.
§ 5.Kommunen kan, når særlige grunner tilsier det, fastsette særskilt lukningstid for det enkelte skjenkested.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft 12. mai 2011. Forskrift 12. februar 2009 nr. 176 om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Fredrikstad kommune, Østfold oppheves fra samme dato.