Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-04-25-436
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse25.07.2012
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-28-1627
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort24.05.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om skjenketider mv., Orkdal

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommunestyre 25. april 2012 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Hjemmel for forskriften

Denne forskriften er gitt i medhold av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 2.Virkeområde og definisjoner

Forskriften gjelder for alle serveringssteder (bl.a. puber, restauranter, kafeer og lignende og gatekjøkken, potetvogner, større kiosker og bensinstasjoner, som serverer mat/drikke) og overnattingssteder samt salgssteder for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i Orkdal kommune.

Forskriften regulerer:

-lukningstider for serveringssteder
-skjenketider for alkoholholdig drikk
-salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i forretninger.
§ 3.Lukningstider: 

Innendørs:

Serveringssteder i kommunen med bevilling til skjenking av alkohol innendørs, skal holde lukket fra kl. 02.30–06.00. Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet. 

Utendørs:

Servering utendørs, med eller uten skjenkebevilling, holdes lukket fra kl. 24.00–09.00.

Gatekjøkken kan holde åpent hele døgnet.

§ 4.Skjenketider:

Skjenketid for alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol er fra kl. 09.00–01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag 09.00–02.00.

Skjenketid for alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol er fra kl. 13.00–01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag kl. 13.00–02.00.

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredager/lørdager kan det skjenkes til kl. 02.00.

-Nyttårsaften
-1. Nyttårsdag
-Kveld før Kristi Himmelfartsdag
-Kveld før 1. mai
-16. mai.
§ 5.Boligområder mv.

I boligområder og ellers hvor det er behov for det, kan kommunen innskrenke åpnings- /skjenketidene for bestemte serverings-/skjenkesteder.

§ 6.Åpnings-/lukningstider for salg av øl og rusbrus i forretningene:

Uavhengig av forretningens åpnings- og lukningstid, kan salgssteder med kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol maksimalt kunne selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i følgende tidsrom: 

Mandag–fredag 08.30–20.00

Lørdager og dager før helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdag skal salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol være stengt fra kl. 18.00.

Jul-, påske- og pinseaften skal salg av alkoholholdig drikk være stengt kl. 16.00.

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai og stemmedagen for stortings-, fylkesting- og kommunevalg og folkeavstemminger er salg av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

§ 7.Dispensasjoner:

Dispensasjoner med hensyn til skjenketid kan gis innenfor rammene i alkohollovens § 4-4.

Kommunen kan gi et enkelt skjenkested rett til utvidet skjenketid. Kommunen kan unnta fra tidsinnskrenkningene for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

§ 8.Overtredelse:

Ved overtredelse av bestemmelsene om åpnings-, skjenke- og salgstider, kan kommunen inndra en bevilling for et visst tidsrom etter vedtatte retningslinjer.

Kommunen kan inndra en bevilling permanent. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om overnattings- og serveringssteder og lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

§ 9.Ikrafttreden:

Denne forskrift trer i kraft 25. juli 2012. Samtidig oppheves forskrift 28. mai 2008 nr. 1627 om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.