Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-04-26-548
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse26.04.2012
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-18-1352
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-7
Kunngjort21.06.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord bystyre 26. april 2012 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-7d. 

1.Bystyret slutter seg til de målene for ruspolitikken i Sandefjord som fremgår av den ruspolitiske handlingsplanen.
2.Vedtatt bevillingsperiode på 4 år for salgs og skjenking av alkohol opprettholdes.
3.Det settes ikke tak på antall skjenke- eller salgsbevillinger i Sandefjord.
4.Sandefjord kommune fører en streng praksis vedrørende inndragning av bevilling ved alvorlige brudd. Ved inndragning skal en helg inkluderes i inndragningsperioden.
5.Ved ny eller endret bevilling og ved overtredelser i perioden vil kommunen videreføre en streng linje med hensyn til praktiseringen av kravet om uklanderlig vandel i alkohollovens § 1-7b. Ved vurderingen av ny bevilling etter inndragning på grunn av brudd på vandelskravet i alkoholloven § 1-7b eller konkurs/oppbud der det er påvist brudd på skatte- og avgiftslovgivningen, skal det normalt ikke gis ny bevilling til virksomhet der personer med eierinteresser eller annen tilknytning til den tidligere virksomheten, deres samboer eller ektefelle, deltar innen 5 år, jf. alkoholloven § 1-7b. 2. ledd.
6.Følgende gjøres gjeldene ved søknad om salgsbevilling eller endring i perioden i forhold til spørsmålet om en forretning er kiosk eller dagligvarebutikk:
-Publikum skal gis et klart inntrykk av at butikken, både utvendig og innvendig er en dagligvarebutikk.
-Butikken skal føre de vanligste dagligvarer.
7.Bestilling av øl over internett tillates.
8.Salgstidene for øl opprettholdes.
9.Det settes ikke noe generelt forbud mot å gi bevilling for salg av øl fra dagligvarebutikker på og i nærheten av campingplasser.
10.Åpnings- og skjenketidene inne for skjenkestedene opprettholdes slik:
-Åpnings- og skjenketidene for skjenkestedene settes slik at det kan skjenkes øl og vin fra kl. 08.00–02.00 for innendørs og utendørs servering.
-Skjenking av brennevin kan skje fra 13.00. For øvrig gjelder de samme tider for øl og vin.
11.Det settes som vilkår at musikk utendørs er forbudt etter kl. 23.00. Innendørs musikk skal være på et lydnivå som tar tilbørlig hensyn til helse og omkringliggende omgivelser. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det kan søkes om tillatelse til å vike fra forbudet ved et enkelt arrangement.
12.Det gis normalt ikke bevilling for skjenking av brennevin til uteservering på offentlig torg og fortau når uteserveringen ikke ligger i tilknytning til en restaurant.
13.Kommunens bevillingspolitikk overfor sykehus, sykehjem, klubbhus, idrettsanlegg, eldresentra, Hjertnes og Rådhuset opprettholdes.
14.Faste skjenkebevillinger gis normalt bare til skjenkesteder og frivillige organisasjoner med vanlig forretningsdrift.
15.Det gis skjenkebevillinger for enkeltanledninger som er åpne for allmennheten med de vilkår som framgår av planen.
16.Det settes ikke noe generelt forbud mot å innvilge skjenkebevilling til serveringssteder på campingplasser, mens skjenkesteder utenfor sentrum i boligområder vurderes særskilt i forhold til bomiljø og støy.
17.I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområdet avgrenses av faste vegger.
18.Det settes som vilkår at det på skjenkesteder og eller salgssteder ikke skal forekomme stripping, toppløs servering, spilleautomater eller spill om penger av noen art.
19.Sandefjord kommune kan i enkeltvedtak sette som vilkår for å innvilge skjenkebevilling at stedet har dørvakt. Vilkåret gjelder for barer, puber og dansesteder, fortrinnsvis steder med ung gjestekategori. Der hvor politiet/myndighetene mener det kan være hensiktsmessig beholdes dørvaktene en halvtime utover stengetid.
20.Bevillingshaver pålegges orden og renhold på sine utearealer og i sin nærhet innen kl. 06.00 samme dag.
21.Antall skjenkekontroller opprettholdes på dagens nivå.
22.Kommunalt finansierte rusmiddelpolitiske tiltak vurderes ved behandling av rammesak og av budsjett- og økonomiplan.
23.Sandefjord kommune innfører Ansvarlig vertskap.
24.Bystyret anmoder om at det blir foretatt flere koordinerte kontroller av skjenkestedene der både skatte- og avgiftsmyndighetene, politi, mattilsynet, utlendingsenheten, branntilsynet etc. deltar.
25.Forslag til forskrift vedtas med de endringer som fremgår av pkt. 1–24.

II

Forskriften trer i kraft 26. april 2012. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 1997 nr. 1352 for serveringsstedenes åpnings- og skjenketider samt salgsstedenes tider for salg av øl i kl. B, C og D, Sandefjord kommune, Vestfold.