Forskrift om skjenke- og salgstider for alkoholholdige drikker, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2012-05-10-426
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse16.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-14-594
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 10. mai 2012 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Skjenke- og åpningstiden for skjenking av alkoholholdig drikk er som følger:
1.Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
2.Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
3.Uteservering av alkoholholdig drikk skal opphøre senest kl. 02.00.
4.Skjenking av alkoholholdig drikk til sluttet selskap skal opphøre senest kl. 02.00.
5.Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
6.Åpningstid er inntil 30 minutter lenger enn skjenketid.
§ 2.Kommunen kan, når særskilte grunner tilsier det, fastsette særskilte lukningstider for det enkelte skjenkestedet.
§ 3.Salgstiden for alkoholholdig drikk er som følger:
1.Salgstid for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
2.På dager før søn- og helligdager skal salg av alkoholholdig drikk opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagene før Kristi Himmelfartsdag, 1. og 17. mai.
3.På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften skal salg av alkoholholdig drikk opphøre kl. 17.00.
4.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
§ 4.Inndragning av bevilling ved lovbrudd

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode, eller for resten av bevillingsperioden.

§ 5.Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift

Denne forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 14. mai 2008 nr. 594 om skjenke- og salgstider for alkoholholdige drikker, Hvaler kommune, Østfold.