Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-05-23-456
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2015-06-18-780 fra 02.07.2015
Endrer
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort31.05.2012   kl. 11.15
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Tønsberg

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 23. mai 2012 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrift 18 juni 2015 nr. 780 (i kraft 2 juli 2015).

§ 1.Skjenketid alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 og 2) kan skje alle dager fra 1. september til 14. mai fra kl. 08.00 til 02.00, og alle dager fra 15. mai til 31. august fra kl. 08.00 til 03.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (gruppe 3) kan skje alle dager mellom fra 1. september til 14. mai fra kl. 13.00 til 02.00, og alle dager fra 15. mai til 31. august fra kl. 13.00 til 03.00.

Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested. Skjenking av alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid innenfor skjenketiden i første og andre ledd.

Alkoholholdig drikk som ikke er konsumert senest 30 minutter etter skjenketidens utløp skal ryddes fra gjestens bord.

§ 2.Skip/fartøy

Skjenking i skip/fartøy ved kai kan tidligst skje 1 – én – time før fartøyet legger ut fra kai. Skjenking skal opphøre når fartøyet ankommer kai igjen.

Cruiseskip og andre passasjerskip med sporadiske anløp i Tønsberg kan etter søknad gis dispensasjon fra første ledd.

§ 3.Salgstid alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i utsalgsstedets åpningstid, innenfor følgende salgs- og utleveringstider:

a)fra kl. 08.00 til 20.00 hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag
b)fra kl. 08.00 til 18.00 dager før søn- og helligdager.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk må være registrert i kassen innen utløp av salgs- og utleveringstiden etter første ledd bokstav a) og b).

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

0Endret ved forskrift 18 juni 2015 nr. 780 (i kraft 2 juli 2015).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.