Forskrift om åpningstider for serveringssteder og tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-05-29-507
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse29.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-25-595
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort14.06.2012   kl. 12.50
KorttittelForskrift om skjenketider mv. Kristiansund

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 29. mai 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
§ 2.Tidsinnskrenkning for skjenking av alkoholholdig drikk 
Alkoholholdig drikk gruppe mindre enn 22 volumprosentkl. 08.00–02.00
Alkoholholdig drikk gruppe med 22 volumprosent eller merekl. 13.00–02.00.
§ 3.Åpningstid 

Serveringssteder med skjenkebevilling

Åpningstiden følger skjenketiden med tillegg av 30 minutter for konsum av utskjenket alkoholholdig drikk. 

Serveringssteder mv. uten skjenkebevilling

Åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

Dette gjelder ikke bensinstasjoner som ikke har begrensninger i åpningstiden.

Bystyret eller den det bemyndiger kan i særlig tilfelle gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 4.Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 25. mai 2008 nr. 595 om åpningstider for serveringssteder og tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.