Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2012-10-04-971
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2012 - 30.06.2020
Sist endretFOR-2016-04-28-493
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2006-05-03-490, LOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort18.10.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om åpningstider, Grünerløkka

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Grünerløkka 4. oktober 2012 med hjemmel i bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52, jf. byrådssak 275 av 22. november 2011, jf. forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. Endret ved forskrifter 16 aug 2013 nr. 993, 27 mars 2014 nr. 397, 18 des 2014 nr. 1876, 22 juni 2015 nr. 741, 28 april 2016 nr. 493.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka.

Forskriften gjelder ikke for søknader om enkeltanledninger etter alkoholloven § 4-5.

Forhold som ikke er direkte regulert i denne forskriften reguleres av forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo.

§ 3.Normalåpningstider for serveringssteder

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Normal åpningstid gjelder for serverings- og skjenkesteder som ikke omfattes av utvidet åpningstid etter § 4.

§ 4.Utvidede åpningstider

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30:

Olaf Ryes plass 11

Brenneriveien 1–11 (alle numre)

Møllerveien 2–6 (alle numre)

Maridalsveien 3–19 (kun oddetallsnummer)

Adresser med fasade mot Birkelunden

Nedre Foss Gård

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 på helgekvelder (fredags- og lørdagskvelder, samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager):

Trondheimsveien 113

Adresser med fasade mot Olaf Ryes plass med mindre annet følger av § 4 første ledd

Lørenveien 44 (Løren senter)

Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass.

Øvre gate 7.

Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00:

Brenneriveien 1–11 (alle numre)

Møllerveien 2–6 (alle numre)

Maridalsveien 3–19 (kun oddetallsnummer)

Adresser med fasade mot Birkelunden

Seilduksgata 15

Nedre Foss gård

Uteserveringer med åpningstid etter kl. 23.00 kan gis på vilkår av at musikk ikke spilles mellom kl. 23.00 og kl. 10.00. Overtredelse av vilkår kan medføre at stedets uteservering må stenge tidligere.

0Endret ved forskrifter 27 mars 2014 nr. 397, 18 des 2014 nr. 1876, 22 juni 2015 nr. 741.
§ 5.Dispensasjoner

For spesielle arrangementer, festivaler etc. kan Bydel Grünerløkka etter søknad gi dispensasjon til utvidet åpningstid ute til kl. 24 for andre adresser enn de som er nevnt i § 4. Dette er begrenset til områder regulert til frilufts eller grøntområder innenfor Bydel Grünerløkka.

0Endret ved forskrift 27 mars 2014 nr. 397.
§ 6.Innskrenkning av åpningstid

Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer.

Støyproblemer dokumentert gjennom advarsler, naboklager, lydmålinger og saksbehandling som gir pålegg om tiltak om å rette opp forholdene kan gi innskrenket åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen angitt frist etter at serveringsstedet er gjort kjent med klagen.

0Endret ved forskrift 27 mars 2014 nr. 397.
§ 7.Vedtak

Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne forskriften om åpningstider for Bydel Grünerløkka unntatt for søknader etter § 5 der bydelen setter åpningstid.

Bydelen fastsetter åpningstider i tvilstilfeller etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 27 mars 2014 nr. 397.
§ 8.Klage

Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten som er kommunens bevillingsmyndighet. Næringsetaten forbereder klagesak for bydelsutvalget. Dersom bydelsutvalget opprettholder vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

0Endret ved forskrifter 16 aug 2013 nr. 993, 27 mars 2014 nr. 397.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 30. juni 2020.

0Tilføyd ved forskrift 27 mars 2014 nr. 397 (tidligere § 8), endret ved forskrift 28 april 2016 nr. 493.