Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune

DatoFOR-2013-02-07-187
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse21.02.2013
Sist endretFOR-2016-10-13-1223 fra 24.10.2016
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2006-05-03-490, LOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort21.02.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om serveringstider mv. Bydel Gamle Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo 7. februar 2013 med hjemmel i bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52, jf. byrådssak 275 av 22. november 2011, jf. forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015), 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, med unntak av de områder eller enkeltsteder som ligger i bydelen, men som av byrådet er definert til å ligge i sentrum og indre sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt utvidet tid som indre sentrumsområder.

Forskriften gjelder ikke for søknader om enkeltanledninger etter alkoholloven § 4-5. Forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune (åpningstidsforskriften) gjelder for disse søknadene.

Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift.

§ 3.Tilgjengelighet

Serveringssteder i bydelen bør være tilgjengelige for alle og dermed være universelt utformet.

0Tilføyd ved forskrift 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016).
§ 4.Definisjoner: 

Boligområder skal etter denne forskrift forstås som områder hvor det er boliger i samme bygg eller i umiddelbar nærhet til et serveringssted, dvs. innenfor en radius på ca. 50 meter. 

Bakgård etter denne forskriften vil si lukkede gårdsrom eller lignende hvor det er minst én boligenhet med vindu, balkong eller dør mot bakgård.

0Endret ved forskrift 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 3).
§ 5.Åpningstider for serveringssteder:
a.boligområder

I boligområder skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. Ingen alkoholservering før kl. 09.00.

I boligområder skal serveringssteder holde lukket ute mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. Ingen alkoholservering før kl. 09.00.

b.utenfor boligområder

Utenfor boligområder skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 03.30 og kl. 06.00. Ingen alkoholservering før kl. 09.00.

Utenfor boligområder skal serveringssteder holde lukket ute mellom kl. 24.00 og 06.00. Ingen alkoholservering før kl 09.00.

c.bakgårder

Servering i bakgård skal holde lukket ute mellom kl. 20.00 og kl. 09.00.

d.særlig grunner:

Når særlige grunner foreligger, kan det gjøres unntak fra åpningstidene i forhold til tidene fastsatt i a–c.

Særlige grunner etter denne forskrift er å forstå som:

-Serveringssteder som ligger ut mot/i nærheten av bydelens hovedferdselsårer og hvor det ikke er boliger i en radius på 50 meter skal stenge inne kl. 03.30 og ute kl. 24.00.
-Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider, inne og ute, for områder brutt ned til enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer. Støyproblemer dokumentert gjennom advarsler, naboklager, lydmålinger og saksbehandling som gir pålegg om tiltak om å rette opp forholdene, kan gi innskrenket åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen angitt frist etter at serveringsstedet er gjort kjent med klagen.
0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015), 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 4).
§ 6.Utvidet åpningstid

Følgende unntak fra § 4 gjelder: 

Kongsveien 15

skal stenge inne kl. 03.30

skal stenge ute kl. 03.00 

Tøyenbekken 5

skal stenge inne kl. 01.00

skal stenge ute kl. 24.00 

Tøyenbekken 34

skal stenge inne kl. 03.30

skal stenge ute kl. 23.00 

Hedmarksgata 1

skal stenge inne kl. 01.00

skal stenge ute kl. 22.00

Vilkår: utekonserter i bakgård skal avsluttes senest kl. 20.00. 

Tøyengata 2, 4 og 6

skal stenge inne kl. 03.30

skal stenge ute kl. 24.00. 

Adresser med fasade mot Tøyen Torg

skal stenge inne kl. 03.30 på fredags- og lørdagskvelder, samt kvelder før hellig- og høytidsdager. 

Dronning Eufemias gate

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00 

Operagata

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00 

Nylandsveien mellom Trelastgata og Operagata

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00 

Trelastgata

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00 

Wismarksgata

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00 

Rostockgata

Skal stenge inne kl. 03.30

Skal stenge ute kl. 22.00.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015), 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 5).
§ 7.Dispensasjoner

For spesielle arrangementer, festivaler etc. kan Bydel Gamle Oslo, etter søknad, gi dispensasjon til utvidet åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til 03.30 for andre adresser enn de som er nevnt i § 5. Dette er begrenset til områder regulert til frilufts- eller grøntområder innenfor Bydel Gamle Oslo.

0Tilføyd ved forskrift 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015), endret ved forskrift 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 6).
§ 8.Annet

Det gis ikke vanlig eller ambulerende skjenketillatelse til steder som har toppløs servering e.l. som en del av underholdningstilbud/driftstilbud.

0Tilføyd ved forskrift 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016).
§ 9.Vedtak

Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne forskriften om åpningstider for Bydel Gamle Oslo.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015 - tidl. § 6), 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 7).
§ 10.Klage

Klage på åpningstidsbestemmelsene skal sendes gjennom Næringsetaten som forbereder klagen for bydelen. Dersom bydelen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen som klageinstans.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015 - tidl. § 7). 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 8).
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 96 (i kraft 12 feb 2015 - tidl. § 8), 13 okt 2016 nr. 1223 (i kraft 24 okt 2016 - tidl. § 9).