Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2014-02-25-261
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse13.03.2014
Sist endretFOR-2014-05-22-752
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, FOR-2006-05-03-490, FOR-2012-02-15, FOR-2013-06-12
Kunngjort13.03.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om åpningstider Bydel St. Hanshaugen, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen 25. februar 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52 vedtakspunkt 4 og vedtak 12. juni 2013 sak 234. Endret ved forskrifter 25 mars 2014 nr. 360, 22 mai 2014 nr. 752.

§ 1.Formål:

Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serveringssteder i Bydel St. Hanshaugen, Oslo for i størst mulig utstrekning å sikre at hensynet til nærmiljøet og beboernes interesser blir ivaretatt.

§ 2.Forskriftens virkeområde:

Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, med unntak av de områder eller enkeltsteder som ligger i Bydel St. Hanshaugen men som av byrådet er definert til å ligge i sentrum, indre del av sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt utvidet åpningstid.

§ 3.Unntak fra forskriftens virkeområde:
-Denne forskrift gjelder ikke for søknad om ambulerende bevilling, søknad for enkelt bestemt anledning etter alkohollovens § 4-5 eller søknad om utvidelse av ordinær bevilling for en enkelt anledning.
-Denne forskrift gjelder ikke for bo- og servicesentra, institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester.
-Denne forskrift gjelder ikke for kiosker, storkiosker, bensinstasjoner, boder eller lignende virksomheter.
-Dersom virksomheten har uteservering vil uteserveringen omfattes av denne forskriftens regler om åpningstid.

Andre forhold som ikke er regulert i denne forskriften reguleres med hjemmel i forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo.

0Endret ved forskrift 25 mars 2014 nr. 360.
§ 4.Normalåpningstid for serverings- og skjenkesteder:

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 22.00 og kl. 08.00, med mindre annet er bestemt av denne forskriften eller vedtak i medhold av forskriften.

0Endret ved forskrift 22 mai 2014 nr. 752.
§ 5.Særlige åpningstider:

I bydelen gjelder følgende særlige åpningstider:

a)Boligområder:

Med mindre annet framgår i denne paragrafen skal serveringssteder som ligger nærmere enn 100 meter fra boliger holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 22.00 og kl. 08.00.

b)Bakgårder, gatetun mv.:

Serveringssteder i bakgårder, gatetun og områder med lignende avgrensing skal holde lukket ute mellom kl. 20.00 og kl. 10.00, dersom minst en boenhet eller et overnattingssted har vindu, dør eller balkong som vender mot arealet.

c)Utenfor boligområder:

Utenfor boligområder, som nevnt i bokstav a), skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 02.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 24.00 og kl. 07.00.

d) Friluftservering i sommersesongen:

Friluftserveringer i parker eller på plasser, som gir et serverings- og skjenketilbud i sommersesongen, skal holde lukket ute mellom kl. 24.00 og kl. 07.00.

e)Hovedferdselsårer:

I eiendommer med næringslokaler, som fysisk har inngang fra bydelens hovedferdselsårer jf. § 8, skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 02.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 24.00 og kl. 07.00.

0Endret ved forskrift 22 mai 2014 nr. 752.
§ 6.Unntak fra åpningstidene:

Når særlige grunner foreligger kan det gjøres unntak fra åpningstidene i § 4 og § 5. Som særlige grunner regnes blant annet:

-Næringslokaler, som fysisk har inngang fra hovedferdselsårene i bydelen, som omreguleres til serveringssted kan gis utvidet åpningstid.
-Klage på støy fra serveringssted, dokumentert gjennom advarsler, naboklager, lydmålinger og som gjennom saksbehandling gis pålegg om tiltak for å rette opp forholdene, kan gis innskrenket åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen angitt frist.
-Serveringssted som ligger nærmere enn 50 meter fra skoler, barnehager, fritidsarenaer for ungdom, institusjoner eller omsorgsboliger kan gis innskrenket åpningstid.
§ 7.Musikkforbud:

Det er ikke tillatt å spille musikk på uteservering etter kl. 22.00. Ved overtredelse av denne bestemmelsen kan åpningstiden for uteserveringen innskrenkes.

§ 8.Hovedferdselsårer:

Etter denne forskriften skal hovedferdselsårer forstås som

-Kirkeveien, fra Suhms gate til Geitmyrsveien.
-Uelands gate, fra Griffenfeldts gate til Waldemar Thranes gate.
-Maridalsveien, fra Waldemar Thranes gate til Telthusbakken.
-Ullevålsveien, fra St. Olavs gate fram til krysset Colletts gate – Louises gate.
-Waldemar Thranes gate 1–70.
-Pilestredet, fra Dalsbergstien fram til rundkjøringen ved Bislettgata.
-Rundkjøringen ved Bislettgata til og med Thereses gate 52B.
§ 9.Vedtak om åpningstider for serveringssteder:

Næringsetaten fatter vedtak om åpningstider etter den forskriften som til en hver tid er gjeldende i Bydel St. Hanshaugen. Vedtak om innskrenket åpningstid trer i kraft tidligst 3 måneder etter vedtakstidspunktet. Vedtak om uendret eller utvidet åpningstid trer i kraft fra vedtakstidspunktet.

§ 10.Klagebehandling:

Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten, kommunens bevillingsmyndighet.

§ 11.Ikrafttredelse:

Denne forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.