Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2014-02-26-235
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse06.03.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55
Kunngjort06.03.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om salgs- og skjenkebevilling, Storfjord

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 26. februar 2014 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

§ 1.Forskriften regulerer
a)Forskriften regulerer
-Skjenketider for serveringssteder
-Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling
-Åpnings-/skjenketider for overnattingsgjester
-Ambulerende skjenkebevilling
-Alminnelig bevilling ved enkeltanledning
-Bevillingsløs skjenking
-Dispensasjon/bevillingsrettigheter
-Stengningsadgang
-Kontroll
-Overtredelse/inndragning
-Bevillingsgebyr
-Ikrafttredelse.
b)Kommunale bevillinger for salg og skjenking av alkohol kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
§ 2.Skjenketider for serveringssteder
a)Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra klokken 06.00 til klokken 02.30.

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra klokken 13.00 til klokken 02.30.

Ved sluttet lag kan det skjenkes øl, vin og brennevin til klokken 03.00.

b)Serveringssteder med uteservering kan skjenke alkohol ute i tidsrommet fra klokken 13.00 til klokken 21.00.
§ 3.Salgstider for salg av øl

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

-mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00.
-dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 til klokken 18.00.

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai samt på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov, er ikke tillatt, jf. alkoholloven § 3-7, tredje ledd.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for enkelt anledning

Hovedregelen er at når man skal skjenke alkohol mot vederlag, kreves det alltid skjenkebevilling.

Vi skiller mellom to ulike typer bevilling – ambulerende og alminnelig:

a)Ambulerende bevilling

Storfjord kommune har to (2) ambulerende bevillinger med hjemmel i alkohollovens § 4-5.

Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin til sluttet selskap. Som sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål på et bestemt område eller et bestemt lokale. Dette kan for eksempel være ved årsfester, jubileum og liknende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes.

Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

b)Alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning for skjenking av øl, vin og brennevin kan gis med hjemmel i alkohollovens § 1-6. Som enkelt anledning menes en bestemt begivenhet, og om denne er klart avgrenset i tid og tema. Dette kan for eksempel være offentlige arrangement så som dansetilstelninger, konserter, julebord for allmennheten, ulike påmeldingsfester, mc- og/eller caravantreff, mesterskap med videre. For festivaler, stevner og utearrangement gis ikke bevilling for skjenking av brennevin.

Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte brennevin for en enkelt anledning.

Det gis i utgangspunktet ikke skjenkebevilling til festivaler, stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Skjenking kan likevel skje dersom dette kan skje på et eget fysisk avgrenset sted på arrangementsområdet.

Bevilling ved enkeltanledning knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen i god tid og senest seks (6) uker før arrangementet skal avholdes.

Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift for ambulerende bevillinger, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

c)Bevillingsløs skjenking

Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller liknende.

d)Delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 23 delegeres rådmannen å avgjøre søknader om bevillinger etter § 5 a) og b) i denne forskrift.

Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevillinger gis etter denne forskrifts § 5 b.

Vedtak etter § 5 refereres i formannskapet.

Vedtak etter § 5 a) kan påklages til Fylkesmannen (enkeltvedtak etter alkohollovens § 4-5).

Vedtak etter § 5 b) kan påklages til kommunens klagenemnd (enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-6).

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad, fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2, jf. serveringslovens § 15 og alkohollovens § 3-7, annet ledd.

§ 7.Stengningsadgang

I henhold til serveringslovens § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil syv (7) dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8 a) kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan også etter § 1-8a, annet ledd, stenge et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8.Kontroll og inspeksjon

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking og salg av alkoholholdig drikk, og statlig bevilling etter alkohollovens § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften.

Kontrollører i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538.

Kontrollrapport sendes til rådmannen og refereres i formannskapet. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538, kapittel 9.

Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. forskriftens § 9-7.

§ 9.Overtredelse/inndragning

Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan kommunestyret inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid, jf. alkoholloven § 1-8.

Med mindre lov eller sentrale forskrifter sier noe annet, innfører Storfjord kommune følgende bestemmelser knyttet til bevillingsinnehavers overtredelse av alkoholloven.

Overtredelse er inndelt i tre (3) grupper som gjelder for bevillingsperioden: 

Gruppe 1 – mindre alvorlige brudd

Som eksempel kan dette være mangel på alkoholfrie varianter, mangler på skjenkekart, brudd på reklamebestemmelsene, brudd på de generelle reglene om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol.

-Brudd og gjentakelser av gruppe 1 kan medføre inndragning i inntil to (2) uker. Muntlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved første gangs overtredelse. Ved andregangs overtredelse medfører skriftlig advarsel fra rådmannen som refereres i formannskapet. Ved tredjegangs overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning som gjøres av formannskapet. 

Gruppe 2 – alvorlige brudd

Som eksempel kan dette være at alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal eller at det nytes medbrakt alkohol, alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person er til stede, åpenbart beruset person gis adgang til skjenkestedet eller ikke blir vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet.

-Brudd og gjentakelse av brudd gruppe 2 kan medføre inndragning i inntil en (1) måned. Skriftlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved førstegangs overtredelse. Rådmannen gir skriftlig advarsel ved andregangs overtredelse som refereres i formannskapet. Ved tredjegangs overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning av bevilling som gjøres av formannskapet. 

Gruppe 3 – svært alvorlige brudd

Som eksempel kan dette være skjenking/salg ut over tillatt skjenketid/salgstid, skjenking/salg til åpenbart beruset person, skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene.

-Brudd av gruppe 3 kan medføre inndragning av bevilling i minimum to (2) måneder og maksimum til resten av bevillingsperioden. Bevillingsinnehaver skal sende inn skriftlig redegjørelse over overtredelsen. Ved svært alvorlig overtredelse tilrår rådmannen inndragning av bevilling etter skjønn. Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret.

Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevilling i en periode på minimum tre (3) måneder allerede ved førstegangs overtredelse. Manglende innsending av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr fører til at rådmannen kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er innsendt eller gebyret betalt.

Det er klageadgang etter vedtak fattet iht. denne forskrifts § 9. Klageinstans for vedtak fattet etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7 er Fylkesmannen i Troms. Slike klager sendes Storfjord kommune, v/Rådmannen, 9046 Oteren.

§ 10.Bevillingsgebyr

Fastsettelse av bevillingsgebyrer innenfor alkohollovens rammer, delegeres til rådmannen, jf. alkoholloven kapittel 7.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.