Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus

DatoFOR-2014-09-03-1175
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse03.09.2014
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-09-1003, FOR-1992-10-07-1103
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelForskrift om skjenketider, Ski

Hjemmel: Fastsatt av Ski kommunestyre 3. september 2014 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4.

§ 1.Skjenketider for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer etter kommunal bevilling kan skje i tidsrommet kl. 13.00–kl. 03.00.

§ 2.Skjenketider for alkoholholdige drikk med lavere innhold enn 22 volumprosent alkohol

Skjenketider med alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet fra kl. 06.00–kl. 03.00. På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk til overnattingsgjester i disse alkoholgruppene uten hensyn til begrensningene i denne paragrafen.

§ 3.Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
§ 4.Forskriften trer i kraft 3. september 2014 og samtidig oppheves forskrift 7. oktober 1992 nr. 1103 om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker m.v., Ski kommune, Akershus og forskrift 9. juni 2004 nr. 1003 om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. ved uteservering, Ski kommune, Akershus.