Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2014-09-04-1176
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse18.09.2014
Sist endret
EndrerFOR-2012-11-01-1169
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2012-02-15, FOR-2006-05-03-490, LOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelForskrift om åpningstider, Bydel Vestre Aker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Bydel Vestre Aker 4. september 2014 med hjemmel i bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52, jf. byrådssak 275 22. november 2011, jf. forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4.

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1-1.Formål

Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder i henhold til gjeldende lover og regler.

Skjenketiden følger av alkoholloven § 4-4.

§ 1-2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker.

Åpningstiden for et enkelt arrangement reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift.

Kapittel 2. Definisjon av boligområde

§ 2-1.Boligområde

Med boligområde forstås der det finnes boliger nærmere enn 150 meter fra serveringsstedet/uteserveringen.

Kapittel 3. Åpningstider for serveringssteder

§ 3-1.Åpningstider i boligområder

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00.

Uteservering i boligområder skal holde lukket mellom kl. 22.00 og kl. 06.00.

§ 3-2.Åpningstider utenfor boligområder

Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03.30 og 06.00.

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00.

§ 3-3.Unntak fra åpningstidsbestemmelsene

Serveringssteder som ligger mer enn 160 meter fra bebyggelse kan få utvidet åpningstid for uteservering til kl. 03.30.

§ 3-4.Forhold som ikke reguleres av denne forskrift

Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift.

Kapittel 4. Saksbehandling

§ 4-1.Vedtak om serverings- og skjenkebevilling

Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten.

I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken.

Kapittel 5. Klage

§ 5-1.Klagebehandling

Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

§ 6-1.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 1. november 2012 nr. 1169 om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo kommune.