Retningslinjer for handel i kommunale uterom, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-03-16-477
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse16.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-02-12-180
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1967-02-10
Kunngjort12.05.2016   kl. 13.45
KorttittelRetningslinjer for handel i kommunale uterom, Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 13. mars 2016 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

I 

1. Formål

Formål med retningslinjene er å skape forutsigbarhet og ryddighet i saksbehandlingen av søknader om bruk/leie av plass for torghandel, uteservering, gatesalg, etc. (se definisjoner) på kommunal grunn. Det forutsettes at låne-/leietaker har innhentet alle andre offentlige tillatelser/godkjenninger.

Retningslinjen skal bygge opp under kommunens ønske om å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for byens innbyggere. Ved behandling av søknader til Larvik torg skal det legges vekt på at aktiviteten på torget i størst mulig grad ivaretar et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmenheten. 

2. Virkeområde

Retningslinjene omfatter veger, gater, plasser, torg, fortau, parker og friområder der Larvik kommune (heretter kalt LK) er grunneier. Retningslinjene omfatter også de områder som Larvik havn KF disponerer. 

3. Definisjoner 

Arrangement

Arrangement har normalt som formål å underholde, skape fysisk aktivitet eller promotere ideelle organisasjoner eller næringsvirksomhet. Arrangement vil kreve god planlegging, gjerne i samarbeid med LK. Nærmere opplysninger om planlegging og krav til arrangør framgår av Arrangementsveileder for Larvik kommune. Veilederen skal brukes ved denne typen søknader. 

Areal for uteservering

Areal for uteservering er et avgrenset område på kommunalt areal. 

Salgsplass

Salgsplass er et fysisk avgrenset areal som er avsatt til en låne-/leietaker med formål kommersielt salg. Arealet vil være beskrevet i kart og/eller i vilkår for den aktuelle avtalen. 

Stand

Stand er et areal som er avsatt til bod, bord eller person som formidler et budskap, sprer informasjon eller promoterer et produkt. En stand kan også benyttes til loddsalg og innsamlinger. 

Torghandel

Torghandel er handel/salg av landbruksprodukter, frukt, grønt, bær, blomster og gartnervarer og lignende. Torghandel kan også omfatte salg av ferskvarer fra bil/vogn med behov for kjøling/frysedisk. Torghandel krever at virksomheten er registert hos Mattilsynet og følger gjeldende næringsmiddelregelverk. 

Markedshandel

Med markedshandel menes andre varer, så som smykker, klær, bearbeide husflidsvarer og kunst, brukthandel, juletrær og lignende. 

Salg av mat fra salgsvogner

Handel fra salgsvogner eller serveringsstasjoner/boder som omfatter kommersielt salg av mat som kan spises på stedet (pølser, is, vafler og lignende) krever serveringsbevilling og at virksomheten er registert hos Mattilsynet. Bakervarer og bearbeidede landbruksprodukter som saft, syltetøy, ost og liknende, krever kun at virksomheten er registrert hos Mattilsynet. 

Nattmat

Nattmat er handel fra salgsvogner utover ordinær åpningstid, og krever særskilt tillatelse. Salg av nattmat reguleres av Larvik Kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. 

Fortaussalg

Fortaussalg er salg av butikkvarer som tilbys på forretningens fortausareal og innenfor de spesielle arealbegrensningene som gjelder fortau. Med varer menes samme vareutvalg som selges inne i butikken. 

4. Søknad 

4.1 Søknadsfrister og tildelingskriterier

Larvik kommune kan som grunneier av arealene, låne bort eller leie ut uteområdene til ulike former for handel, uteservering, stands eller annen næringsvirksomhet. Dersom det er mangel på salgsplasser, vil avtaler med lengst varighet gå foran avtaler med kortere varighet.

Bruk/leie kan først skje etter forutgående søknad. Følgende søknadsfrister gjelder: 

Faste salgsplasser

LK kan tildele faste salgsplasser for et tidsrom av inntil 6 måneder av gangen. Søknadsfrist er 2 ganger pr. år, henholdsvis 1. mars for avtaleperioden 1. april–30. september og 1. september for perioden 1. oktober–31. mars. Dette gjøres kjent i lokalavisen og på kommunens nettsider. Åpningstid (brukstid av plassen) vil vektlegges ved vurdering av søknadene. Hvis flere søknader vurderes som like, fordeles plassene ved loddtrekning. 

Korttidsplasser på Larvik torg

Søknad skal senest foreligge 14 dager før plassen ønskes tatt i bruk. Søknader behandles og plasser tildeles fortløpende ettersom søknaden foreligger.

Dersom noen ønsker å bruke store deler av eller hele torget, er søknadsfrist 2 ganger pr. år, henholdsvis 1. mars for perioden 1. april–30. september og 1. september for perioden 1. oktober–31. mars.

Dagplasser kan tildeles direkte dersom det er ledig areal. Dette gjøres ved henvendelse til kommunens Servicesenter i Feyersgate 7. Dersom ikke annet klokkeslett er avtalt med låne-/leietaker, kan plasser som ikke er tatt i bruk innen kl. 10.00 tildeles andre for den dagen. 

4.2 Søknadsprosedyre

Kommunen har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for bruk/leie av kommunale arealer til aktivitet, arrangement og handel som skal brukes. Krav til søknaden fremgår av søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet finnes på kommunens nettsider (www.larvik.kommune.no) og kan også fås ved henvendelse til kommunens Servicesenter. Servicesenteret gir også veiledning til utfylling av skjemaet ved behov. 

4.3 Godkjenning av søknad

LK inngår avtale og fastsetter de endelige vilkårene for låne-/leieforholdet. Arealet kan først tas i bruk etter at LK har gitt tillatelse. Salgsplassens beliggenhet og størrelse fremgår av tillatelsen/avtalen. Det er anledning til å tildele flere plasser til en avtalepart. Vareutvalget begrenses til de angitte varetyper som er gitt i tillatelsen/avtalen.

Tillatelsen/avtalen skal alltid oppbevares på plassen og kunne forevises kommunens kontrollører, politiet eller annen offentlig myndighet.

Det er ikke tillatt med framleie av kommunal plass som lånes/leies av kommunen. 

5. Åpningstider for handel

Handel er tillatt fra kl. 06.00 og fram til kl. 21.00. For nattmat gjelder egne åpningstider (se definisjon).

På søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai tillates ikke torghandel eller markedshandel.

Åpningstiden for påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften som er virkedager, er fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

I forbindelse med julehandel i desember måned og ved spesielle anledninger/arrangement, kan LK gi dispensasjon fra åpningstidene i samsvar med den øvrige åpningstiden til butikkene i byen. 

6. Hva gis det tillatelse til hvor 

6.1 Faste plasser

På kommunal grunn i Larvik er det er det begrenset antall faste plasser. Det samme gjelder plasser for salg fra kjøretøy.

Salgsplassen skal være i bruk ukentlig og minst 50 % av den avtalte åpningstiden. Dersom låne-/leietaker ikke ønsker å benytte plassen som avtalt, skal det gis beskjed til LK.

LK har rett til å flytte eller inndra tildelt plass for et begrenset tidsrom dersom annen prioritert bruk tilsier det, eksempelvis ved større arrangement. Det kan ikke kreves noen form for kompensasjon for dette. Faste låne-/leietakere skal hvis mulig tilbys alternativ plass i den aktuelle perioden.

Salg av mat fra salgsvogner er ikke tillatt i gågatene og parkområder i Larvik by, inkl. Batteristranda og Bøkeskogen, annet enn i forbindelse med arrangement.

På Kronprinstomta skal tillatelse til salg av kioskvarer kun gis til frivillige og veldedige organisasjoner. På øvrige kommunale parkområder i Stavern er det ikke tillatt med kommersielt salg av mat fra salgsvogn annet enn i forbindelse med arrangementer. 

6.2 Larvik torg

På Larvik torg kan det gis tillatelse til alle typer handel i samsvar med definisjonene i disse retningslinjene. 

6.3 Gågater

Forretningsdrivende med fasade mot gågata kan benytte deler av sidearealet til salg av egne varer. Med varer menes samme vareutvalg som selges inne i butikken. Overdragelse av salgsarealet til andre er ikke tillatt.

Ut over dette tillates det normalt ikke torgsalg eller markedssalg i gågatene. 

6.4 Salg fra fortau

En forretning kan søke om bruk av areal for salg, utstilling av varer og/eller uteservering på fortau, så fremt dette ikke hindrer vanlig ferdsel på fortauet. Med varer menes samme vareutvalg som selges inne i butikken.

Overdragelse av salgsarealet til andre er ikke tillatt.

Salg fra fortau reguleres nærmere i § 2-9 i bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel 2015-2027. 

6.5 Utvidelse av serverings-/salgsareal

Der plassen tillater det kan det søkes om og gis tillatelse til utvidelse av det allerede avtalte serverings-/salgsarealet for et avgrenset tidsrom. 

7. Renhold og orden 

7.1 Generelt om renhold og orden

Det skal til enhver tid være tilgjengelig atkomst for utrykningskjøretøy. Ledelinjene og 60 cm til hver side av disse skal være frie for innretninger av ethvert slag.

Permanent oppmerking (tusj, maling og lignende) tillates ikke på veidekke/fortau og faste installasjoner. Det tillates ikke å slå ned forankring.

Det er ikke tillatt å benytte høyttaler, musikk, mikrofon, video og liknende i salgsøyemed. Alle varer, salgsboder, stativer, og kasser m.m. skal stå innenfor tildelt plass.

Låne-/leietaker må fortløpende utføre renhold på tildelt areal. Arealet skal som et minimumskrav være like ryddig og rent som tilstøtende kommunale arealer.

Etter endt leie-/låneperiode skal området ryddes og rengjøres, og alt utstyr må fjernes.

Avfall skal leveres til godkjent mottak. Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil LK besørge dette for låne-/leietakers regning. 

7.2 Larvik torg

Utstyr og installasjoner skal ikke plasseres slik at det hindrer tilgang for publikum generelt og i behørig avstand fra elementer som står plassert på torget (f.eks. statuer, lekeapparat, blomsterkasser o.l.).

Dersom handelsaktiviteten kan medføre varige flekker på torgflaten, skal torget tildekkes med presenning for å unngå misfarging/skade. 

7.3 Erstatning for skader ved bruk

Låne/leietaker har det totale ansvaret overfor LK.

Arealene skal være i samme stand etter at låne-/leieperioden er over. Hvis skader er oppstått på kommunal eiendom, vegetasjon, underlag eller lignende, vil LK besørge dette utbedret for låne-/leietakers regning. 

8. Kjøring og parkering

Kjøring i forbindelse med Larvik torg skal skje via Bredochs gate/ Øvre Torggate eller via Oscarsgate. Det er ikke lov å ha biler parkert inne på selv torgflaten. Kjøring med personbil og lett varebil er tillatt i forbindelse med rigging. Bruk av større kjøretøy i forbindelse med tilrigging skal avklares med og godkjennes av LK.

Ved kjøring//parkering i gågatesona i Nansetgata må tillatelse innhentes fra politiet. Tillatelse fra politiet skal være gitt før kjøring/parkering finner sted og tillatelsen skal ligge godt synlig i bilens frontrute. 

9. Bruk av strøm

Bruk av strøm skal kun skje fra angitt plass. Det er den som får tillatelse som skal passe på at det ikke skjer overbelastning på strømpunktene. 

10. Kontroll, sanksjoner og oppsigelse av avtale 

10.1 Kontroll av salgsplasser

Låne/leietaker av salgsplass må på forlangende fra offentlig kontrollmyndighet vise legitimasjon og nødvendige godkjenningspapirer for salgsvirksomheten

LKs kontrollør kan gjennomføre stikkprøvekontroller i salgstiden for å kontrollere at brukerne følger avtalens bestemmelser (plassering, arealbruk, åpningstid, tillatelser, renhold/orden, ikke overdragelse osv.) og at det ikke foregår ulovlig salg fra kommunal grunn fra virksomhet uten avtale.

Låne-/leietaker av salgsplasser plikter å etterkomme de anvisninger og pålegg som blir gitt av politiet i forhold til ro og orden, samt trygg ferdsel på torg og i andre uterom. 

10.2 Mislighold

Påpekte avvik ved kontroll skal etterkommes og utbedres uten ugrunnet opphold. Dersom pålegg ikke etterkommes, kan vedkommende bortvises fra plassen for resten av dagen. Ved gjentakelse kan vedkommende nektes plass for kortere eller lengre tid.

Manglende oppmøte eller bruk i henhold til punkt 6.1 vil medføre advarsel og ved gjentakelse vil dette ansees som vesentlig mislighold.

Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Som mislighold regnes bl.a. utvidelse av arealet uten utleiers samtykke, at arealet benyttes til formål som ikke er i samsvar med avtalens bestemmelser, eller ikke er i samsvar med tillatelsen.

Ulovlig bruk vil innebære bortvisning. 

11. Endringer av retningslinje og klagerett

Kommunestyret vedtar retningslinjen. Rådmannen kan foreta mindre, ikke prinsipielle og redigeringsmessige justeringer/endringer av retningslinjene ved behov.

Avgjørelser om bruk av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan således ikke påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

II

Retningslinjene trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. februar 2014 nr. 180 om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgssted, Larvik kommune, Vestfold.