Forskrift om lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-03-16-491
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse16.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-03-12-293
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-7,LOV-1997-06-13-55-§1-8, LOV-1997-06-13-55-§1-9, LOV-1997-06-13-55-§3-7, LOV-1997-06-13-55-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§4-5
Kunngjort19.05.2016   kl. 13.15
KorttittelForskrift om omsetning av alkohol mv., Osen

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 16. mars 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-7, § 1-7c, § 1-8, § 1-9, § 3-7, § 4-4, § 4-5 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3, § 4, og § 15.

§ 1.Avgjørelsesmyndighet
1.1. Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter alkohollovens og serveringsloven med unntak av § 1-9 i alkoholloven.
1.2. Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkoholloven § 1-9.
1.3. Rådmannen er delegert myndighet:
a)til å godkjenne ny styrer for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden
b)godkjenne ny styrer for serveringsbevillinger i bevillingsperioden
c)tillate bruk av ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevillinger til enkeltanledninger, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende
d)tillate utvidelse av skjenkelokale eller bruk av bevilling utenfor skjenkestedet for enkeltanledninger
e)gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid på enkeltarrangement.
§ 2.Behandlingstid

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Når det gjelder søknader om ambulerende bevilling, bør det som minimum søkes to (2) uker før arrangementet skal gjennomføres.

Bevilling gis for 4 år av gangen, men utløper alltid senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 3.Åpningstid for serveringsstedene

Serveringsstedet skal holdes lukket:

Søndag–torsdag: kl. 01:30–06:00

Fredag–søndag: kl. 02:30–06:00.

§ 4.Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

Salgsbevilling:

Salg og utlevering av øk kan skje mellom kl. 08:00 og 20:00 mandag til fredag og kl. 08:00 til 18:00 lørdag.

Søn- og helligdager, offentlige valgdager, 1. og 17. mai er salg av øl ikke tillatt. 

Skjenkebevilling:

Skjenkestedets lokaliteter inne, med alminnelig bevilling:

Brennevin kl. 13:00–01:00

Øl/vin kl. 06:00–02:00. 

Skjenkestedets lokaliteter ute, med alminnelig bevilling:

Brennevin kl. 13:00–01:00

Øl/vin kl. 13:00–01:00 

Ambulerende bevillinger:

Brennevin kl. 13:00–24:00

Øl/vin kl. 06:00–01:00

Skjenkebevillingen må avslutte en ½ time før serveringsstedet stenger.

§ 5.Kontroll av salgs- og skjenkestedene

Kontroll av salgs- og skjenkestedene skal skje i henhold til forskrift til alkohollovens § 1-9. 

Overtredelse:

Overtredelser av bestemmelser i alkoholloven straffes i henhold til alkohollovens § 1-8 gir kommunestyret anledning til å inndra bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for kortere tid dersom vilkårene i § 1-7 ikke lengre er oppfylt.

I henhold til alkoholforskriften § 10-2 og § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen på et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragning tilsvarende.

Toårsperioden gjelder uavhengig om bevillingen er fornyet i løpet av perioden (jf. alkoholloven § 1-6). Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet (jf. alkohollovens § 1-10 første ledd).

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevilling, jf. forvaltningsloven § 1-6.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen i henhold til alkohollovens § 1-16.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 16. mars 2016. Samtidig oppheves forskrift 12. mars 2008 nr. 293 til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag.