Forskrift om åpningstider serveringssteder, og salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker, Hemne kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-04-19-419
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse28.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2009-12-15
Gjelder forHemne kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort28.04.2016   kl. 13.45
KorttittelForskrift om åpningstider serveringssted, Hemne

Hjemmel: Fastsatt av Hemne kommunestyre 19. april 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Forskriften gjelder for alle serveringssteder og overnattingssteder, samt for salgssteder for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4.7 volumprosent alkohol i Hemne kommune.

Forskriften omfatter:

-åpningstider serveringssteder
-skjenketider for alkoholholdig drikk
-salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
§ 2.Serveringssteders åpningstider

Åpningstid for serveringsbevillingen i Hemne kommune er slik for restauranter, puber, kiosker og bensinstasjoner:

kl. 06:00–kl. 03:00 alle dager.

Servering utendørs, med eller uten skjenkebevilling holdes lukket fra kl. 01:00–09:00.

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.

§ 3.Skjenketider (alkohollovens § 4-4) 

Følgende definisjoner legges til grunn:

-Alkoholholdig drikk gr. 1: Drikk som inneholder over 2,5–høyst 4,7 % alkohol.
-Alkoholholdig drikk gr. 2: Drikk som inneholder over 4,7–høyst 22 % alkohol.
-Alkoholholdig drikk gr. 3: Drikk som inneholder over 22–høyst 60 % alkohol. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gr. 1 og 2 kan skje slik:

-Hverdager kl. 08:00–kl. 01:00
-Fredag og lørdag kl. 08:00–kl. 02:00
-Søndag/hellig- og høytidsdag kl. 12:00–kl. 01:00. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gr. 3 kan skje slik:

-Hverdager kl. 13:00–kl. 24:00
-Fredag og lørdag kl. 13:00–kl. 01:00
-Søndag/hellig- og høytidsdag kl. 13:00–kl. 24:00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Kommunen kan innskrenke eller utvide skjenketiden i forhold til normalskjenketid, men ikke lenger enn maksimaltiden – kl. 03:00.

§ 4.Salgstid for salg av øl og rusbrus i forretningene (alkoholholdig drikk gr. 1) (alkohollovens § 3-7)

Uavhengig av forretningenes åpnings- og lukningstid, kan salgssteder med kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 prosent alkoholinnhold kunne selge alkoholholdig drikke i følgende tidsrom:

-Mandag–fredag kl. 08:00–kl. 20:00.
-Lørdag kl 08:00–18:00.

På lørdager og dager før helligdager skal salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol være stengt fra kl. 18:00.

Dette omfatter også nyttårs-, påske-, pinse- og julaften.

Dagen før Kristi himmelfartsdag er unntatt og regnes i denne sammenheng som alminnelig hverdag. Det samme gjelder for dagen før 1. mai og 17. mai, jf. lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager § 2.

Søn- og helligdager, samt dagene 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

§ 5.Overtredelse

Ved overtredelse av bestemmelser om åpnings-, salgs- og skjenketider, kan kommunestyret inndra en bevilling for et visst tidsrom, eller permanent, etter vedtatt sanksjonsreglement.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 20091 om

-salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker
-for behandling av søknader om utvidelse av skjenketid
-søknader om ambulerende bevilling.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.