Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-04-28-449
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-06-28-831
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort04.05.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Ringerike

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 28. april 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salgstid for utsalgsteder med salgsbevilling for alkoholholdig drikk

Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol følger åpningstidene ved utsalgsstedet, dog innenfor lovens maksimaltid.

§ 2.Skjenketid for steder med bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
a)Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skje fra åpningstid, dog tidligst klokken 10:00, til 30 minutter før lukningstid, dog senest klokken 03:00.
b)Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skje fra åpningstid, dog tidligst klokken 13:00, og til 30 minutter før lukningstid, dog senest klokken 03:00.
§ 3.Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. juni 2012 nr. 831 om åpningstider for serverings-, salgs- og skjenkesteder, Ringerike kommune, Buskerud.