Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent, Træna kommune, Nordland

DatoFOR-2016-04-28-492
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2016
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-29-567
Gjelder forTræna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55
Kunngjort19.05.2016   kl. 13.15
KorttittelForskrift om åpnings- og skjenketider, Træna

Hjemmel: Fastsatt av Træna kommunestyre 28. april 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer:

a.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c.Åpningstider for overnattingssteder.
d.Salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent i forretning med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin 

Åpnings- og skjenketider mv.:

a.Åpnings- og lukningstider:

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling til skjenking av øl, vin og brennevin skal holde lukket fra kl 03.00 til kl 06.00.

b.Skjenketider:

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 06.00 til kl. 02.00.

Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00.

Utendørs servering følger de samme skjenketider.

c.Bevillingsrettigheter:

Rådmannen kan etter delegert myndighet ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a-b dersom det foreligger særlige forhold.

§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking av alkohol

Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holde åpent som bestemt i § 2 a.

§ 4.Salgstider for alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol i forretninger med slik bevilling

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i butikkens åpningstider.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling

Rådmannen er delegert myndighet til å gi en søker ambulerende skjenkebevilling, tillatelse til skjenking for en enkelt anledning fram til kl. 02.00. Tillatelse til skjenking mv. gis etter skriftlig søknad.

§ 6.Dispensasjon mv.

Rådmannen kan etter delegert myndighet for enkelt anledning gi dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige hensyn.

§ 7.Kontroll og inspeksjon

Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9.

Kontrollører med kontrolloppgaver i utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres i henhold til egen avtale godkjent av kommunestyret.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til kommunen og det aktuelle skjenke-/salgssted.

Kontrolloppgavene utføres i henhold til lov og forskrift.

§ 8.Overtredelse/Inndragning

Etter kontroll gjennomført i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (kap 9) eller rapport fra andre myndigheter, gis prikktildeling eller inndragning av bevillingen i henhold til forskriftens kap. 10.

Formannskapet fatter, i henhold til delegert myndighet, vedtak om inndragning av salg- og skjenkebevillinger etter alkohollovens § 1-8.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

Samtidig oppheves forskrift 29. april 2009 nr. 567 om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent i forretninger, Træna kommune, Nordland.