Alkoholpolitiske retningslinjer perioden 1. oktober 2016–30. september 2020, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2016-05-12-877
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016 - 30.09.2020
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-6
Kunngjort07.07.2016   kl. 14.00
KorttittelAlkoholpolitiske retningslinjer 2016–2020, Kongsvinger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 12. mai 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-6.

1. Alminnelige bestemmelser og definisjoner 

1.1. Kommunens formål med alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan;

-å begrense tilgjengeligheten av alkohol, for derigjennom å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. Begrenset tilgjengelighet anses som ett av de viktigste virkemidler for å redusere alkoholkonsumet.

De alkoholpolitiske retningslinjene skal sørge for at:

-skjenking og salg skjer på en forsvarlig måte i henhold til alkoholloven,
-kontrollen med salgs- og skjenkebevillinger skjer på en forskriftsmessig måte. 

1.2. Bevillingenes varighet

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger1 gis for inntil fire år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkohollovens § 1-6, 1. ledd. 

1.3. Salgsbevillinger

Kommunen gir salgsbevilling for

-Alkoholholdig drikk i gruppe 1
-Alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til Vinmonopolet.

Det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet i Kongsvinger kommune er ett.

Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrense og legitimasjonsplikt ved kjøp av alkohol. De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet og at det ikke skjer salg av alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.

For salgstider henvises det til alkohollovens § 3-7: 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

1.4. Skjenkebevillinger

Kommunen gir skjenkebevilling for følgende drikkevarer:

-Alkoholholdig drikk gruppe 1
-Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2.
-Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

For skjenketider henvises det til alkohollovens § 4-4: 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00, og er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00.

Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00, og er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.

Serveringssteder med rett til å skjenke alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, kan gis skjenketid til kl. 2.00 natt til lørdag og søndag og til kl. 1.30 øvrige dager.

Serveringssteder i Kongsvinger som har rett til å skjenke alkohol utover kl 24.00, kan ha åpent en halv time etter at skjenketiden er opphørt.

Overnattingssteder med skjenkebevilling gis rett til å skjenke i sine spise- og selskapslokaler fra kl 10.00. Retten gjelder ikke alkoholholdig drikk i gruppe 3.

1Gruppe 1; drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol,
Gruppe 2; drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol,
Gruppe 3; drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

2. Saksbehandling 

2.1. Kommunestyret

Følgende myndighet avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra Rådmannen:

-inndragning av bevilling jf. alkohollovens § 1-8. 

2.2. Delegert myndighet

Følgende myndighet delegeres til Rådmannen:

-avgjørelse om tildeling av bevilling
-avgjørelse om tidsbegrensning for salg og skjenking
-flytting av bevilling til nye lokaler
-utvidelse av eksisterende skjenkeareal
-ny driftsform, dvs. radikale omlegginger av skjenkingen, slik at den fremstår med en annen karakter
-tildeling av ambulerende bevilling jf. alkohollovens § 4-5
-tildeling av bevilling for en enkelt anledning jf. alkohollovens § 1-6, 2. ledd.
-utvidelse av skjenke- og salgstid for en enkelt anledning
-utvidelse av skjenkelokaler for en enkelt anledning
-fastsettelse av skjenkegebyr
-skifte av styrer og stedfortreder
-gi påpeking/advarsler i henhold til prikkbelastningssystem.

3. Krav til bevillingshaver

For søknad om bevilling gjelder en saksbehandlingsfrist fra kommunen på fire måneder etter at all nødvendig dokumentasjon er levert, jf. alkohollovens § 1-11.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder dersom det blir endringer i disse rollene.

Jf. alkohollovens § 1-7b og § 1-7c; bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen.

Jf. alkoholforskriftens § 6-3; ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Jf. alkoholforskriftens § 8-3; alle bevillingshavere har ansvar for at bestillingsstedet har et velfungerende internkontrollsystem med systematiske tiltak som innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal

-ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
-sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,
-ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,
-ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
-ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik,
-foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.

Bevillingshaver plikter å underrette kommunen umiddelbart ved alle endringer som påvirker opprinnelig vedtaksgrunnlag for gjeldende bevilling.

4. Kommunens kontroll

Det henvises til alkohollovens § 1-9 og alkoholforskriftens § 10-1 – § 10-7.

Kommunen kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper. Kontroll av skjenkested skal gjennomføres med minst to kontrollører, som må ha bestått kunnskapsprøve etter kapittel 5 i alkoholforskriften. Kontroller av salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt, skriftlig rapport sendes innen en uke til salgs- eller skjenkestedet med adgang for bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker.

Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskriftens § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. De enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller én prikk. Et enkelt brudd vil derfor normalt ikke alene kunne føre til inndragning. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Ved beregning av toårsperioden legges overtredelsestidspunktene til grunn.

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling skal kommunen sende ut forhåndsvarsel til bevillingshaver.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen.

5. Samarbeidsråd

Kongsvinger kommune har etablert og opprettholder et samarbeidsråd med formål å styrke dialogen mellom kommune, politi og bransje, slik at

-folkehelseperspektivet i alkoholloven ivaretas
-tiltak effektivt kan iverksettes og følges opp
-innbyggerne i kommunen får et trygt uteliv
-næringsinteresser ivaretas på en forsvarlig måte.

Samarbeidsrådets leder er den til enhver tid sittende leder av komité for helse og omsorg. Rådet skal ha 2 møter pr. år, og ellers ved behov.

Samarbeidsrådets medlemmer:

-Leder for kommunens komité for helse og omsorg
-Representant for politiet
-Representanter fra bransjen:
-Faste medlemmer; de tre største bevillingshaverne innenfor kommunens innvilgede salgs- og skjenkebevillinger, beregnet utfra omsetningsvolum.
-Alle bevillingshavere inviteres til hvert møte og oppfordres til å delta
-Saksbehandler
-Forvaltningssjef
-Kommunalsjef helse- og omsorg
-SLT-koordinator.