Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-05-26-1180
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-05-24-806
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort13.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om åpningstider for serveringssteder mv., Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 26. mai 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Åpningstider, jf. serveringsloven § 15
(1)Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
(2)Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 04.00 til kl. 06.00.
(3)Det kan vedtas innskrenket åpningstid slik at serveringssteder i bomiljø utenfor Midtbyen, eller dersom særlige grunner tilsier det uavhengig av serveringsstedets lokalisering, må holdes lukket mellom kl. 01.30 og kl. 06.00 jf. serveringsloven § 15. Serveringssteder med beliggenhet i naturlige utfartsårer fra Midtbyen bør gis full åpningstid, dersom ikke hensynet til naboer i helt umiddelbar nærhet gjør seg særlig gjeldende.
(4)Uteserveringssteder skal holdes lukket fra kl. 01.00 til kl. 06.00. Uteserveringssteder i bomiljø utenfor Midtbyen skal holdes lukket mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Det kan også vedtas innskrenket åpningstid for uteserveringen dersom særlige grunner tilsier det, uavhengig av uteserveringens lokalisering.
§ 2.Skjenking av alkoholholdige drikker, jf. alkoholloven § 4-4
(1)Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:
-Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
-Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
-Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.
(2)Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før kl. 08.00 hverdager og kl. 12.00 søn-, hellig- og høytidsdager.
(3)Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00.
(4)For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdige drikk følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i noe tilfelle skjenkes drikk senere enn kl. 02.00.
(5)Det kan vedtas innskrenket skjenketid for skjenkesteder i bomiljø utenfor Midtbyen, eller dersom andre særlige grunner tilsier det, uavhengig av serveringsstedets lokalisering, slik at skjenking ikke kan finne sted mellom kl. 01.00 og kl. 08.00.

I området mellom rundkjøringen ved Bassengbakken og rundkjøringen ved Bakke bru, avgrenset i overkant av Innherredsveien, kan det tildeles maksimal innendørs skjenketid.

(6)Skjenkesteder med innskrenket skjenketid, kan innvilges skjenketid til kl. 02.00 innendørs natt til lørdag og natt til søndag for sluttede selskap.
§ 3.Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
(1)Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: 
Mandag-fredagkl. 09.00–20.00.
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdagkl. 09.00–18.00.
Jul-, påske- og pinseaftenkl. 09.00–15.00.

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt.

§ 4.Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift
(1)Denne forskriften trer i kraft samtidig med den nye salgs- og skjenkebevillingsperioden 30. juni 2016, eventuelt 1. oktober 2016 dersom bevillingsperioden forlenges til og med 30. september 2016.
(2)Gjeldende forskrift 24. mai 2012 nr. 806 om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag oppheves fra samme tidspunkt.
(3)Tidligere tillatelser angående skjenketider oppheves fra samme tidspunkt.