Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-05-26-593
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-13-1435
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift til alkoholloven mv., Ørland

Hjemmel: Fastsatt av Ørland kommunestyre 26. mai 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Avgjørelsesmyndighet:
1.1 Formannskapet er bevillingsmyndighet etter alkoholloven § 1-12 med unntak av § 1-9 og serveringsloven.
1.2 Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkoholloven § 1-9.
1.3 Rådmannen er delegert myndighet:
1.Godkjenne ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden.
2.Tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevilling til enkeltanledninger, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende.
3.Tillate utvidelse av skjenkelokale eller bruk av bevilling utenfor skjenkestedet for enkeltanledninger.
4.Gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid.
§ 2.Behandlingstid:

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis for 4 år av gangen og utløper ved bevillingsperiodens slutt.

§ 3.Åpningstid for serveringsstedene:

Serveringsstedene skal holdes lukket:

Søndag–torsdag fra kl. 01:30 til kl. 06:00

Fredag–søndag fra kl. 02:30 til kl. 06:00.

For servering på utearealer vises til § 4.

Når særlig grunner foreligger kan det gis dispensasjon fra ovennevnte bestemmelser.

§ 4.Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk: 

Salgsbevillinger:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08:00 til kl. 20:00 på hverdager, og fra kl. 08:00 til kl. 18:00 på dager før søndager og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai. 

Skjenkebevillinger:

Skjenkestedets lokaliteter inne med alminnelig bevilling:

Søndag–torsdag:Brennevinkl. 13:00–01:00
Vin og ølkl. 06:00–01:00
Fredag–lørdag:Brennevinkl. 13:00–02:00
Vin og ølkl. 06:00–02:00
 

Skjenkestedets lokaliteter ute med alminnelig bevilling:

Søndag–torsdag:Vin, øl og brennevinkl. 13:00–24:00
Fredag–lørdag:Vin, øl og brennevinkl. 13:00–01:00
 

Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning:

Søndag–torsdag:Brennevinkl. 13:00–01:00
Vin og ølkl. 06:00-01:00
Fredag–lørdag:Brennevinkl. 13:00-02:00
Vin og ølkl. 06:00-02:00

Skjenkebevilling må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger.

§ 5.Kontroll av salgs- og skjenkestedene:

Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. alkohollovens § 1-9 og forskrift til alkohollovens kapittel 9. 

Overtredelse:

Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes iht. alkohollovens § 1-8 og forskrift til alkohollovens § 10, bestemmelsene om prikktildeling.

Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-16.

§ 6.Ikrafttredelse:

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2016.

Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2012 nr. 1435 til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland kommune, Sør-Trøndelag.