Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2016-06-13-688
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse13.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-09-26-1105
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om åpningstider for servering, Nittedal

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 13. juni 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdige drikk mv. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder skal holdes lukket mellom kl. 02.30–06.00. Dette gjelder ikke for bensinstasjoner.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal holdes lukket mellom kl. 02.30–08.00.

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.

Kommunen kan ved enkeltstående anledning gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til den tid som er vedtatt av kommunen i 1., 2. eller 3. ledd, samt ta stilling til utvidet skjenkelokale.

§ 2.Skjenketid for øl, rusbrus, vin og brennevin

Skjenking av øl, rusbrus og vin på serveringssteder skal ikke finne sted mellom kl. 02.00–08.00, og for uteserveringssteder mellom kl. 24.00–08.00 alle dager.

Skjenking av brennevin på serveringssted må ikke finne sted mellom kl. 02.00–13.00, og på uteserveringssteder mellom kl. 24.00–13.00.

Dersom kommunen fatter vedtak om å innskrenke åpningstiden etter § 1, må skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenking skal opphøre senest ½ time før skjenkestedet stenger.

§ 3.Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at alkoholholdige drikker med høyest volumprosent alkohol ikke kan selges eller utleveres mellom kl. 20.00–08.00 på hverdager og mellom kl. 18.00–08.00 dag før søn- og helligdag unntatt dagen før Kristi himmelfart.

Salg og utlevering av alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan ikke skje på søn- og helligdag, 1. og 17. mai.

§ 4.Retningslinjer for behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

a. Generelle retningslinjer

Alkohollovens krav må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. 

Søknad om skjenkebevilling

I tillegg skal det ved behandling av en søknad om skjenkebevilling blant annet legges vekt på følgende forhold:

-stedets beliggenhet, trafikkforhold, målgruppe mm,
-politiets uttalelse
-skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelse
-sosialtjenestens uttalelse (NAV) og
-sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn jf. alkohollovens § 1-7a.

Som hovedregel skal det ikke gis permanent skjenkebevillinger som er:

-i tilknytning til idrettsanlegg og undervisningsbygg
-lokalisert utenfor naturlige sentrumsområder eller ved rene boligområder eller boligkomplekser
-ved arrangementer beregnet på barn og unge.

Slike steder kan gis bevilling til deltakere i sluttede selskap dersom det ikke er i strid med annet lovverk. 

Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salgsbevilling for alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan gis til dagligvareforretninger og øl/mineralvannsutsalg.

I tillegg skal det ved behandling av søknad om bevilling for salg av alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol blant annet legges vekt på følgende forhold:

-stedets beliggenhet, trafikkforhold, målgruppe mm,
-politiets uttalelse
-skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelse
-sosialtjenestens uttalelse (NAV) og
-sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn jf. alkohollovens § 1-7a. 

b. Unntak

Skjenkebevilling gis ikke for utøvelse ved gatekjøkken. 

c. Brennevin

Skjenkebevilling for brennevin gis etter de samme retningslinjer som skjenkebevilling for øl og vin, med mindre tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier at brennevin ikke tillates skjenket.

§ 5.Delegering

Avgjørelsen etter denne forskrift fattes av den instans i kommunen som til enhver tid har myndighet til det, jf. delegeringsreglementet.

§ 6.Inndragning av bevilling

Bevillingshavers brudd på gjeldende lov, forskrift og bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for kortere eller lengre perioder, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Ved ikrafttredelse av denne forskrift, oppheves forskrift 26. september 2008 nr. 1105 om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Nittedal kommune, Akershus.