Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2016-06-16-802
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-05-19-658
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om åpningstider for servering, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 16. juni 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 annet ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Skjenketider
1.Dag før og natt til lørdag, søndag, hellig og høytidsdag kan det skjenkes kl. 08.00–02.30. Øvrige dager kan det skjenkes kl. 08.00–01.30.
2.På uteservering kan det serveres/skjenkes i samme tidsrom som inne, dersom ikke annet er fastsatt i vedtak. Senest en halv time etter skjenketidens utløp skal uteserveringsområdene være stengt og ryddet.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp, jf. alkoholloven § 4-4 (6).

§ 2.Stengetid:

Serveringssteder med og uten skjenkebevilling skal stenge en halv time etter skjenketidens utløp. Gjestene må da forlate stedet.

§ 3.Skjenking av brennevin er forbudt før kl. 13.00, jf. alkoholloven § 4-4 (4).
§ 4.Bensinstasjoner er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i § 1 og § 2.
§ 5.Bystyret kan i spesielle tilfeller fatte vedtak om innskrenket eller utvidet serverings- og/eller skjenketid.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft når den er kunngjort. Forskrift 19. mai 2011 nr. 658 om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Sarpsborg kommune, Østfold oppheves fra samme dato.