Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms

DatoFOR-2016-06-16-961
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse11.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-24-1252
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort11.08.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om salgs- og skjenkebevilling, Nordreisa

Hjemmel: Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 16. juni 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).

§ 1.Forskriften regulerer
a)Forskriften regulerer
-Åpnings- og skjenketider for serveringssteder
-Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling
-Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder
-Ambulerende skjenkebevilling
-Dispensasjon/bevillingsrettigheter
-Stengningsadgang
-Kontroll
-Overtredelse/inndragning
-Bevillingsgebyr
-Ikrafttredelse.
b)Bevillingsperioden gjelder for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
§ 2.Åpningstider og skjenketider for serveringssteder
a)Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 02.00 til klokken 06.00, jf. serveringsloven § 15, første ledd.
b)Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00.

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00.

c)Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.
§ 3.Salgstider for salg av øl

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

-mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00
-dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 til klokken 18.00.

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai er ikke tillatt, jf. alkoholloven § 3-7, tredje ledd.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning
a)Ambulerende skjenkebevilling.

Nordreisa kommune har en (1) ambulerende skjenkebevilling.

Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin til sluttede selskaper, og er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til person og skjenkested først når den benyttes.

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes.

b)Skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Skjenkebevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt skjenkebevilling for hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig skjenkebevilling eller som skjenkebevilling til sluttet selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte brennevin for en enkelt anledning.

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes.

c)Delegering.

Iht. kommuneloven § 9 pkt 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket arrangement (alkohollovenl § 4-5) samt bevilling for en bestemt anledning (alkoholloven § 1-6, 2. ledd siste setning), for deltakere i åpent arrangement.

Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.

Ordfører avgjør skjenketid for arrangement.

Vedtak etter § 5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg.

Vedtak etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28.

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter

Jf. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, andre ledd, kan kommunestyret ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2.

§ 7.Stengningsadgang

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 7 dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8.Kontroll og inspeksjon

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften.

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmann, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538.

Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538, kapittel 9.

Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. alkoholforskriften § 9-7.

Innenfor rammen av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene.

§ 9.Overtredelse/inndragning 

§ 9-1. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til § 10-6 gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket. 

§ 9-2. Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd. 

§ 9-3. Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

-salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
-brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften
-brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

-salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i alkoholforskriften
-brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4
-skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
-brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

-det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i alkoholforskriften
-mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i alkoholforskriften
-manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
-manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
-brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c
-gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd
-gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

-brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften
-brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften
-konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
-gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
-brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften
-brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
-brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften
-andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13. 

§ 9-4. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket. 

§ 9-5. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 

§ 9-6. Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

§ 10.Bevillingsgebyr

Fastsettelse av bevillingsgebyr skjer i hht departementets forskrift om gebyrsatser og innbetaling av gebyr.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato1 i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2010 nr. 1252 om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms.

111 aug 2016.