Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2016-06-20-882
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-09-29-1701
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1997-06-13-55, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1995-02-24-12
Kunngjort07.07.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om åpningstider og skjenking mv., Grimstad

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 20. juni 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven), lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.(alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 samt lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred.

§ 1.Salg og utlevering av øl
1.Salg og utlevering av øl kan skje innenfor følgende tidsrom:
a.08:00–20:00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag.
b.08:00–18:00 på dager før søn- og helligdager og på nyttårsaften.
c.08:00–16:00 på jul-, påske- og pinseaften.
2.Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager samt 1. og 17. mai.
§ 2.Skjenketider

Skjenketiden for alkoholholdig drikk er fra kl. 09:00–02:00 alle dager.

§ 3.Andre regler tilknyttet skjenking

Utskjenket alkohol skal være konsumert senest 30 minutter etter at skjenketiden opphørte.

Grimstad kommune har tre ambulerende bevillinger. Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikk inntil 60 volumprosent alkohol.

Grimstad kommune setter følgende kriterier for uteservering: Arealet skal være et klart avgrenset område, fysisk adskilt med faste installasjoner, gjerde eller lignende. Politiet og teknisk sektor skal godkjenne avgrensingen.

§ 4.Myndighet etter lov/forskrift

Rådmannen har myndighet til å behandle og innvilge søknad om ambulerende skjenkebevilling. Rådmannen har også myndighet til å behandle og innvilge søknad om skjenking av drikk som inneholder inntil 60 volumprosent alkohol ved enkeltanledninger etter alkoholloven § 1-6, 2. ledd.

§ 5.Åpningstider

Serveringssteder kan holdes åpne fra kl. 06:00 til 02:30 hele året. Utendørs musikk skal hele året avsluttes kl. 24:00.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften er trer i kraft fra 1. juli 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 29. september 2008 nr. 1701 om åpningstider og salg- og skjenking etter alkoholloven, Grimstad kommune, Aust-Agder.