Forskrift om alkohol, Røros kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-21-1233
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse27.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-29-1690
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55, LOV-1989-06-02-27
Kunngjort27.10.2016   kl. 15.30
KorttittelAlkoholforskriften, Røros

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Røros kommunestyre 21. juni 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

§ 1.Formålet med bevillingspolitikk

Det vises til rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret 26. mai 2016. Kommunen skal regulere omsetting av alkohol, slik at man i størst mulig grad avgrenser samfunnsmessige og individuelle skader, alkoholbruk kan medføre. Deriblant avgrense forbruk av alkoholholdige drikkevarer i lokalsamfunnet.

Det er viktig med:

-Retningslinjer for salgs- og skjenketider, regulert i forskrift
-Lik praksis for reaksjoner på brudd på alkoholloven
-Gjøre vedtak som samsvarer med gjeldende lover og planer
-Opplæring av bevillingshavere
-Følge opp prikkbelastningssystemet knyttet til brudd på lovverk.

Bevillingspolitikken er også viktig med hensyn til folkehelsen. Dette vil spesielt gjelde kommunen sin politikk med hensyn til skjenketider og tilgjengelighet til alkohol.

Kommunen skal ellers legge til rette for rusfrie soner.

§ 2.Behandling av søknadar om salgs- og skjenkebevilling

Kommunen er ansvarlig for den utøvende bevillingspolitikken, og for kontroll av salgs- og skjenkesteder etter den alkohollovgiving som til en hver tid gjelder.

Bevillingsperioden er inntil 4 år og varer til 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Det betyr at:

1.Gjeldende bevillinger videreføres til 30. september 2016.
2.Nye bevillinger etter gjeldende plan blir for perioden 1. oktober– 30. september 2020.

Vedtak fattes etter reglene i alkoholloven med forskrifter, forvaltningslov og delegeringsreglementet i Røros kommune.

§ 3.Tildeling av skjenkebevilling

Søknad om bevilling skal inneholde tegning over skjenkearealet, som skal være tydelig definert og avgrenset. Søknader som mangler vesentlig dokumentasjon eller opplysninger skal sendes i retur for ferdigstilling.

§ 4.Salgstider for øl i forretninger
4.1 uavhengig av forretningens åpnings- og lukketid, kan salgssteder med kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikke med 4,7 volumprosent alkohol eller lavere, tillates til følgende tider:
a)Mandag til fredag. Alle dager fra kl. 09.00 til kl. 20.00
Lørdag fra kl. 09.00 til kl. 18.00
b)Jule- nyttår-, påske- og pinseaften skal salg av alkoholholdig drikk med 4,7 volumprosent alkohol eller lavere, være stengt fra kl. 15.00.
§ 5.Åpningstider for serveringsstedene
5.1 Serveringsstedene med kommunal bevilling skal holde lukket i tiden fra kl. 01.30 til kl. 06.00. Natt til lørdag og natt til søndag holdes lukket i tiden fra kl. 02.30 til kl. 06.00.
5.2 Særlige bestemmelser for utendørs servering og skjenking
a)Skjenking av alkoholholdig drikk er tillatt i perioden fra kl. 11.00 til kl. 24.00.
b)All uteservering og skjenking skal skjermes med gjerde eller lignende.
§ 6.Skjenketider for øl og brennevin
6.1 Skjenkestart for alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent (øl og vin) er alle dager fra kl. 11.00.
6.2 Skjenkestart av alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin) er alle dager fra kl. 13.00.
6.3 Alminnelig skjenketid for øl, vin og brennevin er til kl. 01.00. Natt til lørdag og natt til søndag utvides skjenketiden til kl. 02.00.
6.4 Skjenketiden for ambulerende bevilling eller for en enkelt anledning, eller en bestemt periode, kan etter en konkret og individuell vurdering av formannskapet utvides for alle ukedager til kl. 02.30.
§ 7.Utfyllende bestemmelser
7.1 Serveringssteder som skjenker alkoholholdig drikk i Røros sentrum (soneplan Bergstaden), skal ha organisert vakthold etter pålegg gitt av politiet.
7.2 Under den årlige Rørosmartnan innvilges det ikke ambulerende skjenkebevilling, eller bevilling ved enkeltanledning i Røros sentrum (soneplan Bergstaden) til andre virksomheter enn etablerte virksomheter med serveringsbevilling.
§ 8.Kontroll

Formannskapet er kontrollorgan for salgs- og skjenkebevillingene. Formannskapet fastesetter hyppigheten av kontrollene med bakgrunn i den gjeldende rusmiddelpolitisk handlingsplanen.

§ 9.Overtredelse

I 2016 ble det innført nasjonale retningslinjer for håndtering av overtredelser.

Hovedformålet med prikktildelingssystemet er å sikre at brudd på lovverket blir fulgt opp. Prikktildelingssystemet vil gi klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges.

-Ved gjentatte overtredelser kan det medføre at bevillingen inndras for resten av perioden, bevillingen faller da bort.

Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge forskriften.

§ 10.Delegering
10.1 Etter kommunelovens bestemmelser delegeres følgende til formannskapet
a)Inndraging av salgs og skjenkebevillinger
b)Fastsette den årlige salgs- og skjenkeavgiften
c)Fullmakt til å avgjøre søknader om å flytte egen skjenkebevilling fra egne lokaler til andre lokaler ved enkeltanledning (arrangementer).
10.2 Delegering til rådmann
a)Godkjenning av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden, samt tildeling av ambulerende bevilling og ved enkeltanledning
b)Rådmannen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningsbestemmelser for det enkelte serveringssted
c)Tid for anvendelse av ambulerende skjenkebevilling og ved enkeltanledning følger av denne forskrift kapittel 3.
§ 11.Ikrafttredelse
11.1 Denne forskrift trer ikraft 21. juni 2016.

Samtidig oppheves forskrift 29. mai 2008 nr. 1690 til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.m., Holtålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag for Røros kommune.

Vedlegg

Reaksjoner ved brudd på alkoholloven
Nytt prikksystem

1. januar 2016 trådte nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i én uke.

Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen. Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i. Helsedirektoratet har samtidig utviklet flere nye verktøy som skal bidra til at det blir enklere for bransjen å oppfylle kravene, blant annet e-læringskurs for ansatte og internkontrollguide.

PrikkerRegelbrudd
8- Salg og skjenking til person under 18 år
- Brudd på bistandsplikten
- Brudd på kravet om forsvarlig drift
- Hindring av kommunal kontroll
4- Salg og skjenking til åpenbart påvirket person
- Brudd på regler om salgs- og skjenketid
- Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 og 19 år
- Brudd på alderskrav for den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk
2- Åpenbart påvirket person i lokale
- Mangler ved internkontrollsystemet
- Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
- Gjentatt diskriminering
- Manglende levering av omsetningsoppgave og betaling av gebyr
- Brudd på regler om styrer og stedfortreder
1- Brudd på reglene om alkoholfrie alternativ
- Brudd på reglene om skjenkemengde
- Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
- Gjester tar meg seg alkohol ut av skjenkearealet
- Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
- Brudd på vilkår satt i vedtaket om bevilling m.m.
- Brudd på reklameforbudet
- Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven og § 1-8 første ledd