Forskrift om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2016-06-21-917
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse14.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-09-13-898
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort14.07.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om serverings- og skjenketid, Sør-Aurdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Aurdal kommunestyre 21. juni 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Skjenke- og åpningstiden for skjenking av alkoholholdig drikk er som følger:
-Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
-Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
-Uteservering av alkoholholdig drikk skal opphøre senest kl. 02.00.

Der skjenkingen er til sjenanse avsluttes skjenkingen kl. 23.00.

-Skjenking av alkoholholdig drikk til sluttet selskap skal opphøre senest kl. 02.00.
-Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

For overnattingsgjester på overnattingssteder gjelder ikke tidsbegrensningen for alkoholholdig drikk lavere enn 22 volumprosent alkohol. 

Alkoholloven § 4-4.

§ 2.Kommunen kan, når særskilte grunner tilsier det, fastsette særskilte lukningstider for det enkelte skjenkestedet.
§ 3.Salgstiden for alkoholholdig drikk er som følger:
1.Salgstid for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
2.På dager før søn- og helligdager skal salg av alkoholholdig drikk opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagene før Kristi himmelfartsdag, 1. og 17. mai.
3.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
§ 4.Inndragning av bevilling ved lovbrudd

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode, eller for resten av bevillingsperioden.

§ 5.Denne forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 13. september 2012 nr. 898 om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

Vedlegg

Klageadgang:

Eventuell klager på vedtak om alkoholbevilling sendes til Sør-Aurdal kommune innen tre uker fra vedtak er mottatt. jf. forvaltningsloven § 29.

Alkoholloven § 1-16 gir adgang for å påklage kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap 3, 4 og 7 til fylkesmannen.

Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ og om det er blitt til på lovlig måte.

Mere om klager:

Avgjørelser om salgs- og skjenkebevillinger er iht. alkoholloven overlatt til kommunenes frie skjønn. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker etter alkoholloven er tilsvarende begrenset. Fylkesmannen kan ikke overprøve kommunenes frie skjønn. Fylkesmannen kan kun prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ og er blitt til på lovlig måte. Formuleringen er hentet fra kommuneloven og gir fylkesmannen kompetanse til å prøve de samme sider av vedtaket som ved lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59. Det innebærer bl.a. at det kan prøves om vedtaket er et utslag av myndighetsmisbruk fra kommunens side. Fylkesmannens overprøvingsadgang svarer til domstolenes alminnelige adgang til å overprøve forvaltningsvedtak.

Dersom fylkesmannen finner at vedtaket er lovlig, og er blitt til på lovlig måte, kan ikke kommunens skjønn overprøves. At fylkesmannen er uenig i skjønnsutøvelsen eller mener at vedtaket er uhensiktsmessig, gir ikke grunnlag for å kjenne vedtaket ugyldig. Den enkelte kommune har stor frihet til å fastlegge sin egen bevillingspolitikk. Dette innebærer at det kan være store forskjeller i bevillingspraksis mellom kommuner – uten at det er i strid med alkoholloven.

I de senere år har det funnet sted en liberalisering av alkoholpolitikken i mange kommuner. I kommunenes frihet til å utforme sin egen alkoholpolitikk ligger også friheten til å utforme en restriktiv politikk. Ingen søker har krav på salgs- eller skjenkebevilling, og kommunen kan alltid avslå en søknad. Et avslag som er alkoholpolitisk begrunnet, kan bare helt unntaksvis oppheves på grunnlag av tilblivelsesmangler. Et avslag som er begrunnet med bestemte kommunale retningslinjer eller mål for alkoholpolitikken, et ønske om å begrense antallet salgs- eller skjenkesteder av en bestemt type, eller med alkohollovens formålsbestemmelse eller lignende er i utgangspunktet en saklig og tilstrekkelig begrunnelse for et avslag.

Dersom et bestemt hensyn i utgangspunktet er saklig, er det kommunen selv som avgjør hvor tungt det skal veie. Et vedtak kan med andre ord ikke oppheves eller omgjøres fordi fylkesmannen mener andre og viktigere hensyn taler for et annet resultat.

Der hvor fylkesmannen finner at et vedtak etter alkoholloven ikke er innholdsmessig lovlig, ikke er truffet av riktig organ eller ikke er blitt til på lovlig måte, bør vedtaket oppheves og sendes tilbake til kommunen for helt eller delvis ny behandling. Bare helt unntaksvis bør fylkesmannen fatte nytt vedtak, da dette vil stride mot kommunenes selvstyre i alkoholspørsmål. At saken som hovedregel bør sendes tilbake til kommunen er en naturlig konsekvens av den store skjønnsfrihet som er lagt til kommunene etter alkoholloven. Kommunens nye behandling må rette opp de saksbehandlingsfeil som førte til opphevelse. På den annen side er det ikke gitt at kommunens nye behandling vil føre til at vedtak fattes i tråd med klagers ønske.

Hvis klager får medhold hos klageinstansen, har dette bare betydning for resten av den inneværende bevillingsperioden.