Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-06-23-884
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-24-452
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort07.07.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om salgstider for alkohol mv., Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 23. juni 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I. Salgsbevillinger

§ 1.Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol)
a)Hverdager mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
b)Dager før søndag og helligdager kl. 08.00 til kl. 18.00.
c)Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 til kl. 20.00.
§ 2.På julaften og nyttårsaften er salgstiden fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

II. Åpningstider for serveringsteder

§ 3.Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

III. Skjenkebevillinger

§ 4.Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (fra 2,5 til 22 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 06.00 til kl. 02.00.
§ 5.Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra 22 til 60 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
§ 6.Utendørs musikk skal hele året avsluttes kl. 00.00.

IV. Dispensasjon fra denne forskriften

§ 7.Rådmannen kan for en enkelt anledning, jf. alkoholloven § 4-4 tredje ledd, gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 3, § 4, § 5 og § 6.
§ 8.Under Molde Internasjonale jazzfestival (uke 29, mandag–lørdag) gis slik dispensasjon fra § 3, § 4, § 5 og § 6 jf. alkoholloven § 4-4 andre ledd.
a.For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er skjenketiden maksimalt fra kl. 06.00 til kl. 03.00.
b.For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden maksimalt fra kl. 13.00 til kl. 03.00.
c.Dispensasjonen gjelder også for skjenkeareal utendørs.
d.Serveringstedet kan ha åpent til kl. 04.00 både i inne- og uteareal.

V. Ikrafttreden.

§ 9.Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2016.

Samtidig oppheves forskrift 24. april 2008 nr. 452 om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og åpnings- og skjenketider, Molde kommune, Møre og Romsdal.