Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2016-11-08-1317
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse09.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, FOR-2006-05-03-490
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift om åpningstider bydel Frogner

Hjemmel: Fastsatt av Frogner bydelsutvalg 8. november 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52, jf. byrådssak 275 22. november 2011.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, Oslo kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, med unntak av de områder eller enkeltsteder som ligger i bydelen men som av byrådet er definert til å ligge i sentrum og indre sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt utvidet tid som indre sentrumsområder.

Forskriften gjelder ikke for søknader om enkeltanledninger etter alkoholloven § 4-5. Forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo (åpningstidsforskriften) gjelder for disse søknadene.

§ 3.Normalåpningstider for serveringssteder

Serveringssteder skal holde lukket inn mellom kl. 03.30 og kl. 06.00.

§ 4.Åpningstider for uteservering

Ordinær åpningstid for uteservering er fra klokken 08.00 til 23.00.

Serveringssteder i bydelen kan søke om å få utvidet åpningstiden for uteservering for tidsrommet kl. 23.00 til 01.00. I vurderingen skal det særlig tas hensyn til om utvidet åpningstid for uteservering vil sjenere eller lage støy for naboer. Det kan settes som vilkår for utvidet åpningstid at serveringsstedet gjennomfører tiltak som reduserer faren for støy og sjenanse i den utvidede åpningstiden. Herunder kan det stilles som vilkår at det ikke spilles musikk etter klokken 23.

Overtredelse av vilkårene kan medføre at stedets uteservering må stenge tidligere, jf. §6.

Det kan søkes til BU om utvidet skjenketid inntil kl. 03.00 for skjenkesteder med særlige hensyn.

§ 5.Åpningstider i bakgårder

Serveringssteder i bakgårder skal holde lukket mellom kl. 20.00 og kl. 10.00.

§ 6.Innskrenking av åpningstid

Bydelen kan gi anbefaling om innskrenket åpningstid inne og ute for det enkelte serveringssted dersom det foreligger særlige grunner, herunder at området er plaget med støy og ordensmessige problemer. Næringsetaten fatter vedtak om innskrenket åpningstid for det enkelte serveringssted.

§ 7.Vedtak

Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne forskriften om åpningstider for Bydel Frogner. Bydelen fastsetter åpningstider i tvilstilfeller etter denne forskriften.

§ 8.Klage

Klage på åpningstidsbestemmelsene forberedes av Næringsetaten etter reglene i forvaltningsloven.

Bydelsutvalget behandler klagesaken. Dersom klagen ikke gis medhold, videresendes klagen Fylkesmannen for videre behandling.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 9. november 2016 og gjelder frem til ny forskrift foreligger.