Norges Fotballforbund - Kampreglement.

DatoNFFFOR-2014-03-09-1
Ikrafttredelse09.03.2014
Sist endret01.04.2017
EndrerNFFFOR-2006-03-12-1
Rettet16.05.2014 (§ 2-7 bokstav b), 03.06.2014 (§ 2-1 bokstav e), 14.08.2014 (§ 2-1 bokstav f), 29.01.2015 (§ 2-7, § 5-4, § 5-12, § 13-5), 26.02.2015 (§ 2-4 første ledd), 25.03.2015 (§ 12-6 overskriften), 29.4.2015 (§ 2-3), 31.03.2016 (§ 13-2 overskriften), 10.01.2017 (§ 2-8 (1)).
KorttittelNFF - Kampreglement

Fastsatt av Forbundstinget 9. mars 2014. Endret av forbundsstyret 5. desember 2014 (i kraft 1. januar 2015). Endret av Forbundstinget 7. mars 2015. Endret av forbundsstyret 3. desember 2015 (i kraft 1. januar 2016), 9. januar 2016. Endret av Forbundstinget 27. februar 2016, 28. februar 2016 (i kraft 1. april 2017). Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017). Endret av Forbundstinget 5. mars 2017.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser som organiseres av NFF eller klubb tilknyttet NFF. For kamper og konkurranser organisert av FIFA eller UEFA gjelder egne bestemmelser.

§ 1-2.Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser
(1) Forbundsstyret kan:
a)gi utfyllende bestemmelser til reglementet, herunder egne reglementer for de forskjellige konkurranser og turneringer. Slike utfyllende bestemmelser kan både gi rettigheter og pålegge plikter til klubber og klubbmedlemmer,
b)gi konkrete pålegg for å sikre sportslig, forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av kamp/konkurranse.
c)etablere Futsal som egen konkurransegren i forbundet.
(2) For kretsserie i aldersbestemte klasser og i seniorklassene 4. og lavere divisjoner menn og 2. og lavere divisjoner kvinner, gjelder bestemmelser i Breddereglementet.
(3) For femmerfotball, sjuerfotball, trimfotball, innendørskonkurranser og andre spesielle fotballkonkurranser kan arrangøren utarbeide eget reglement, men dette skal godkjennes av forbundsstyret før det kan tre i kraft.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 1-3.Definisjoner
(1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven § 8-1.
(2) Med aldersbestemte klasser menes aldersklassene junior og yngre, jfr. 2-2 bokstav d flg.
(3) Med obligatorisk kamp menes seriekamper etter kapittel 5, samt norgesmesterskapskamper etter kapitlene 7, 8 og 9.
(4) Med privatkamp menes kamp utenfor konkurranse og uten godkjenning av krets eller forbundsstyret.
(5) Med turnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler, jfr. kapittel 10.
§ 1-4.Fair play
(1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd).
(2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet eller enkelthendelser i kamp en selv har innflytelse over, eller på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd.
(3) Dersom en aktør som nevnt i (1) er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å informere Norges Fotballforbund om dette.

Kapittel 2. Lag og Spillere. Spilletider og berettigelse.

§ 2-1.Spilleberettigelse

For å være spilleberettiget må en spiller:

a)ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet kapittel 4 eller beslutning fra kompetent myndighet,
b)fylle alderskravene i § 2-2,
c)ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet,
d)ha lovlig opphold i Norge,
e)være oppført på listen over spillertroppen som skal inngis etter forbundsstyrets regler gitt iht. § 2-4 (4),
f)ha gyldig forsikring etter § 2-3,
g)være medlem av klubben vedkommende skal spille for og registrert som spiller i klubben i NFFs register.
§ 2-2.Aldersbestemmelser mv.
(1) I klassen senior menn/kvinner må spillere ha fylt 14 år ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. Øvrige aldersklasser fremgår av Breddereglementet.
(2) I Norgesmesterskap G 16 og J16 gjelder aldersbestemmelsene i Breddereglementet § 2-2 (1) bokstav e. I Norgesmesterskap junior menn/kvinner gjelder aldersbestemmelsene i Breddereglementet § 2-2 (1) bokstav d. Breddereglementet § 2-3 gjelder ikke for spill i Norgesmesterskap.
(3) Forbundsstyret vedtar spilleregler for de ulike aldersklassene.
(4) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser.
0Endret av Forbundstinget 7. mars 2015.
§ 2-3.Forsikringsordninger
(1) Spillere må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring eller NFFs fotballforsikring.
(2) Barn som er medlem av klubb tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.
(3) Individuell forsikring gjelder spillere i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner. Spillerne får tilsendt faktura fra NFF, og den enkelte spiller er selv ansvarlig for at forsikringen blir betalt. Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret.
(4) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret.
(5) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13–19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring.
(6) Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse stille medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spillerens foresatte reservasjonsrett.
§ 2-4.Lokalt utviklede spillere
(1) Med lokalt utviklede spiller forstås spiller som enten har vært registrert i egen klubb i minst 3 år/sesonger mellom sitt 12. og 21. leveår, eller spiller som har vært registrert i en annen norsk klubb i minst 3 år/sesonger mellom sitt 12. og 21. leveår.
(2) For 0. og 1. divisjon menn fastsetter forbundsstyret et antall lokalt utviklede spillere som en klubb minst må ha i sin spillertropp.
(3) For 0. og 1. divisjon menn fastsetter forbundsstyret et maksimalt antall ikke lokalt utviklede spillere som kan inngå i en klubbs spillertropp.
(4) Forbundsstyret gir nærmere regler om lokalt utviklede spillere og, for klubbene i 0. og 1. divisjon menn, om krav til innlevering av lister over spillertroppen.
§ 2-5.Spilleforbud landslagsspillere
(1) Klubb kan ikke benytte spillere som er tatt ut på landslag uten at det foreligger samtykke fra forbundsstyret. Spilleforbudet gjelder fra tiltaket starter og til landskampen er spilt.
(2) En klubb kan etter søknad få fritatt en eller flere av lagets faste spillere fra spill på aldersbestemt landslag ved klubbens deltakelse i kamper arrangert av UEFA eller FIFA.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 2-6.Benevnelser på lag
(1) Et lag som deltar i konkurranser etter dette reglement, skal benytte navnet til klubb som er medlem av NIF og NFF.
(2) Når en klubb stiller med flere lag i samme aldersklasse, skal lagene benevnes ved fortløpende nummerering eller alfabetisering.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 2-7.Flere lag i samme aldersklasse
(1) En klubb kan stille med flere lag i samme aldersklasse. I seniorklassen skal lagene spille i forskjellig divisjon med unntak for i kretsens laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag. De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med følgende begrensninger:
a)Andrelag og lavere rangert lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon.
b)Andrelag til klubb i 0. og 1. divisjon menn kan ikke rykke høyere opp enn 2. divisjon.
c)I kvinneklassene kan andrelag ikke rykke høyere opp enn til 2. divisjon.
(2) Når det i samme aldersklasse deltar flere lag fra samme klubb og ett av disse lagene trekker seg eller blir utelukket, kan klubbens øvrige lag i aldersklassen delta videre.
(3) Når en klubb stiller med flere lag i samme aldersklasse, gjelder reglene om spilleberettigelse i § 2-8 i tillegg til de alminnelige regler. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, gjelder begrensningene i § 2-8 for all utveksling av spillere mellom disse lagene, uansett hvilken vei spillerne går.
§ 2-8.Deltakelse på lavere seniorlag
(1) Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse, og det høyere rangerte laget spiller i en serie hvor det er tillatt med maks 5 innbyttere, må en spiller for å være spilleberettiget i obligatorisk kamp for andrelaget eller lavere rangert lag, ikke ha spilt fra start av i et høyere rangert lags siste obligatoriske kamp, uavhengig av om kampen ble spilt i serie eller NM. Dette gjelder selv om kampen ble avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller det lavere rangerte laget ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det kun spillere som ikke spilte fra start for det lavere rangerte laget som kan starte sesongens første obligatoriske kamp for det høyere rangerte laget.
(3) For andrelag til klubb i 0. og 1. divisjon menn er følgende spillere spilleberettiget:
-Spillere under 22 år ved årets begynnelse.

Laget kan til enhver tid ha inntil tre overårige spillere, profesjonelle eller amatører, på banen samtidig.

(3) En spiller som har deltatt i mer enn halvparten av de obligatoriske kampene for et lag som trekker seg eller blir utelukket, kan ikke delta på lavere lag før tidligst i 4. obligatoriske kamp deretter.
(4) For å være spilleberettiget for andrelaget eller lavere rangert lag i kvalifiseringskamp for opp- og nedrykk mellom divisjonene, må en spiller fra høyere rangert seniorlag ha spilt i minst 1/3 av det lavere rangerte lagets kamper i den perioden spilleren har vært spilleberettiget for klubben i inneværende sesong.
(5) Fra det lavest rangerte elleverlaget til et sjuerlag kan det totalt, av de som har vært på banen, overføres inntil to spillere fram til elleverlagets neste obligatoriske kamp. Fra det lavest rangerte ellever- eller sjuerlaget til et femmerlag kan det overføres inntil én spiller fram til ellever- eller sjuerlagets neste obligatoriske kamp.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 2-9.Antall innbyttere
(1) Lag som deltar i 0.–2. divisjon menn og 0. og 1. divisjon kvinner samt NM senior kan benytte inntil tre innbyttere. Spillere som er byttet ut, kan ikke settes inn igjen.
(2) Lag som deltar i 3. divisjon menn kan benytte inntil 5 innbyttere. Spillere som er byttet ut, kan ikke settes inn igjen.
0Endret av forbundsstyret 5. desember 2014 (i kraft 1. januar 2015), 3. desember 2015 (i kraft 1. januar 2016), 9. januar 2016.

Kapittel 3. Baner, arenaer, baller, drakter og utstyr

§ 3-1.Generelle krav til baner og arenaer
(1) Kamper i 0., 1., 2. og 3. divisjon menn, 0. og 1. divisjon kvinner og kvalifiseringskamper til de samme divisjonene samt kamper i kvalifiserende runder til NM menn og ordinære runder i NM, skal spilles på gress- eller kunstgressbaner.
(2) Forbundsstyret kan utarbeide egne sikkerhetsbestemmelser for den enkelte divisjon.
(3) I alle kamper skal målnett benyttes.
(4) Forbundsstyret kan i turneringsbestemmelsene for hhv 0., 1., 2. og 3. divisjon menn og 0. og 1. divisjon kvinner stille krav til de arenaer som skal benyttes. I øvrige divisjoner og aldersbestemte klasser kan kretsen stille krav til de arenaer som skal benyttes.
(5) Kamper kan kun spilles på baner som er i en slik forfatning at de er egnet til å spille fotball på.
§ 3-2.Størrelse på baner
(1) Kamper i 0. og 1. divisjon menn, samt kvalifiseringskamper til disse divisjonene, skal spilles på bane som er 105 x 68 m.
(2) Kamper i 2. divisjon menn og 0. divisjon kvinner, kvalifiseringskamper til disse divisjonene og kamper i kvalifiserende runder til NM menn og ordinære runder i NM, skal spilles på baner på minst 100 x 64 m.
(3) Kamper i 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner, samt kvalifiseringskamper til de samme divisjonene, skal spilles på baner på minst 100 x 60 m.
(4) I øvrige divisjoner samt i aldersbestemte klasser gjelder ikke andre krav til størrelse enn dem som følger av spillereglene.
§ 3-3.Godkjennelse av baner og arenaer

Baner og arenaer godkjennes til bruk i bestemte divisjoner eller aldersklasser av den myndighet divisjonen eller aldersklassen sorterer under. Når godkjennelse er gitt, gjelder denne inntil videre, men kan trekkes tilbake dersom banen ikke lenger tilfredsstiller kravene. Endringer av bane eller arena skal snarest varsles godkjennende myndighet.

§ 3-4.Dispensasjon fra kravene i § 3-1 og § 3-2
(1) Den myndighet som en divisjon eller aldersklasse sorterer under, kan gi dispensasjon fra kravene i § 3-1 og § 3-2 eller fra bestemmelser fastsatt med hjemmel i disse. Dispensasjon kan gis for inntil ett år av gangen, og kan fornyes. Dispensasjoner og fornyelser skal meddeles de klubber som har lag i samme avdeling.
(2) Kretsens avgjørelser om å fornye dispensasjoner etter (1) kan påklages til forbundsstyret av klubber som har lag i samme avdeling. Klage må fremmes innen én uke etter at slik melding som nevnt i (1) tredje setning er mottatt.
(3) De fastsatte minimumsmål i Spilleregel 1 kan kun fravikes for de aldersbestemte klasser.
§ 3-5.Baller

Arrangøren skal holde minst tre godkjente matchballer.

§ 3-6.Drakter
(1) Klubb plikter å sende opplysninger til forbundsstyret på fastlagt skjema om fargene på hoveddrakten som dens lag benytter. I 0., 1., og 2. divisjon menn og 0. og 1. divisjon kvinner skal klubb også sende opplysning om reservedrakter.Fargen på reservedrakten skal skille seg fra hoveddrakten både på trøye, shorts og strømper. Drakt anses godkjent dersom det ikke kommer innsigelser fra forbundsstyret innen tre uker. Forbundsstyret publiserer hvilke drakter som er godkjent for de forskjellige klubber.1
(2) Drakter skal ha nummer på trøyens rygg. Tallene skal være 25 cm høye. Trøyen kan ha spillerens etternavn eller tilnavn over eller under tallene. Bokstavene i navnet kan være inntil 5 cm høye.
(3) Har lagene etter dommerens mening for like drakter, har godkjente drakter fortrinnsrett overfor ikke-godkjente drakter. Dersom begge lag har godkjente drakter, må bortelaget skifte. Har ikke bortelaget selv alternative drakter, skal arrangøren skaffe bortelaget annet draktsett.
1For tiden gjøres dette på NFFs hjemmeside www.fotball.no.
§ 3-7.Fottøy

Som fottøy kan benyttes fotballstøvler, joggesko eller gummisko.

Kapittel 4. Dommere. Kamprapport

§ 4-1.Autorisasjon
(1) For å få autorisasjon som dommer må man være medlem av klubb tilsluttet NFF, ha fylt 16 år og forevise gyldig Politiattest uten anmerkninger. Dommer må ha bestått teoretiske og praktiske prøver fastsatt av kretsen. Dommer som ikke har vært aktiv de siste 3 år, må avlegge nye prøver.
(2) Avgjørelser om autorisasjon tas av kretsstyret etter innstilling fra kretsens dommerkomité.
(3) Autorisasjon kan trekkes tilbake av kretsstyret eller forbundsstyret ved brudd på § 4-10 eller dersom man ellers viser seg uskikket til å være dommer.
(4) Med mindre det foreligger gyldig grunn til annet plikter autoriserte dommere hver sesong å påta seg minst 20 oppdrag som dommer eller assistentdommer som de får tildelt etter § 4-7, samt 4 oppdrag som observatør.
0Endret av Forbundstinget 5. mars 2017.
§ 4-2.Klubb- og rekrutteringsdommer
(1) Klubb kan utnevne klubbdommere til å dømme kamper der klubbens egne lag er med. Klubbdommeren bør ha fylt 13 år ved kalenderårets begynnelse.
(2) Ved fullført kurs i regi av kretsen kan man bli rekrutteringsdommer og dømme kamper innen kretsen. Rekrutteringsdommeren skal ha fylt 14 år ved kalenderårets begynnelse.
(3) For dommere i barne- og ungdomsfotballen gjelder reglene i Breddereglementet § 2-5.
§ 4-3.Kretsdommere
(1) (1) Kamper i 3. og 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner, samt i kvalifiserende runder til NM menn, skal primært dømmes av nøytral kretsdommer eller andre nøytrale dommere med autorisasjon etter § 4-1 som er særskilt oppnevnt. Det samme gjelder assistentdommere i 2. og 3. divisjon menn.
(2) Kretsen oppnevner hvert år kretsdommere. Kretsdommere må ha autorisasjon etter § 4-1.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017).
§ 4-4.Forbundsdommere
(1) Kamper i 0., 1. og 2. divisjon menn og de fem siste rundene i NM menn skal dømmes av nøytrale forbundsdommere, eller andre nøytrale dommere med autorisasjon etter § 4-1 som er særskilt oppnevnt av forbundsstyret. Det samme gjelder assistentdommere i 0. og 1. divisjon menn. Kamper i 0. og 1. divisjon kvinner og de fire siste rundene i NM kvinner kan kun dømmes av nøytrale forbundsdommere, eller andre nøytrale dommere med autorisasjon etter § 4-1 og som er særskilt oppnevnt av forbundsstyret
(2) Forbundsstyret oppnevner hvert år forbundsdommere og assistentdommere. Forbundsdommere må ha autorisasjon etter § 4-1. Dommere som oppneves etter første setning har ikke krav på å få dømme et bestemt antall kamper i løpet av sesongen
(3) For å bli oppnevnt som forbundsdommer og assistentdommer, må man ha fylt 18 år ved kalenderårets begynnelse og ha bestått teoretiske og fysiske prøver fastsatt av forbundsstyret.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017).
§ 4-5.FIFA-dommere og FIFA-assistentdommere

Forbundsstyret innstiller hvert år dommere og assistentdommere til FIFA for internasjonale oppdrag.

0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-6).
§ 4-6.Tildeling av dommeroppdrag
(1) Til kamper i 0., 1. og 2. divisjon menn, 0. og 1. divisjon kvinner og i nasjonale futsalserier oppnevner forbundsstyret dommere.
(2) Til kamper i 3. divisjon menn, 2. divisjon kvinner og regionale og kretsvise futsalserier oppnevnes dommere av den krets som administrerer serien.
(3) I lavere divisjoner og aldersbestemte klasser fastsetter kretsen hvilke divisjoner, klasser og kamper som skal ha nøytrale dommere og oppnevner disse. I øvrige divisjoner, klasser og kamper er hjemmelaget ansvarlig for dommer.
(4) Oppnevnelse av dommer skal i god tid før kampen meddeles lagene og andre involverte, herunder observatør og delegat.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-7).
§ 4-7.Tildeling av oppdrag som assistentdommer/linjevakt
(1) Til kamper i 0. og 1. divisjon menn oppnevnes assistentdommere av forbundsstyret.
(2) I øvrige divisjoner og aldersklasser oppnevner kretsen assistentdommere så langt det er mulig.
(3) I kamper hvor det ikke er oppnevnt assistentdommere, skal hvert lag stille en linjevakt såfremt det ikke oppnås enighet om annet.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-8).
§ 4-8.Nøytralitet
(1) I kamper som nevnt i § 4-3 til § 4-5 og der en dommer etter kretsens beslutning etter § 4-7 (3) skal være nøytral, kan ikke dommeren være medlem av noen av kampens klubber. Det samme gjelder assistentdommer oppnevnt av forbundsstyret etter § 4-5 (1).
(2) Kretsen kan gi dispensasjon fra kravet i (1) første setning.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-9).
§ 4-9.Etiske bestemmelser
(1) Dommer, assistentdommer og fjerdedommer skal opptre på en profesjonell og rettskaffen måte. De har ikke anledning til å motta gave eller annen fordel som direkte eller indirekte er knyttet til oppdrag som de er oppnevnt til. De skal ikke selv eller gjennom andre delta eller medvirke i veddemål knyttet til kamper på det nivå de dømmer.
(2) Dommer, assistentdommer eller fjerdedommer som oppfatter seg som mål for bestikkelser eller forsøk på bestikkelser, skal umiddelbart melde fra til den myndighet kampen sorterer under.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-10).
§ 4-10.Kontroll av bane m.v.

Dommeren skal før avspark kontrollere banen, baller, drakter og utstyr.

0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-11).
§ 4-11.Kamprapport
(1) I alle kamper føres kamprapport. Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen, og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, for karantener etter kort og i alle andre sammenhenger. En kamprapport skal i alle tilfeller inneholde opplysninger om kampnummer, aldersklasse og divisjon, lagenes navn, kampdato og -tidspunkt, spillested, dommernes og spillernes navn, advarsler, utvisninger, pause- og sluttresultat, om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt, og laglederes og dommernes underskrift.
(2) I 0., 1. og 2. divisjon menn og i 0. og 1. divisjon kvinner, samt fra og med 1. runde i NM, skal lagene senest 75 minutter før kampstart fylle inn navn og draktnummer på inntil 18 spillere samt navn og funksjon på inntil 6 ledere, og rapporten skal undertegnes av lagets kaptein. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren for å fylle ut rapporten. De øvrige opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer.
(3) I kamper som nevnt i (2) kan kun de innbyttere som er oppført i kamprapporten benyttes. Bare de spillere og ledere som er oppført i kamprapporten før kampstart kan oppholde seg i Teknisk område.
(4) I andre kamper enn dem nevnt i (2) skal lagene senest 15 minutter før kampstart fylle ut navn og draktnummer på inntil 18 spillere, samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Lag som ikke har 18 aktuelle spillere ved kampstart, kan fylle inn resterende navn hos dommeren i pausen. Spillere må være oppført i kamprapporten før de kan delta i kampen. Forbundsstyret og krets kan for serier de administrerer, bestemme at også spillernes fødselsår skal føres inn i kamprapporten. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren etter kampen for å kontrollere, oppdatere og signere kamprapporten. Øvrige opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer.
(5) En representant for hver av klubbene skal underskrive kamprapporten etter kampens avslutning. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren for å underskrive rapporten.
(6) Dommeren har ansvaret for at original kamprapport og skriftlig redegjørelse om disiplinære eller arrangementsmessige uregelmessigheter sendes den myndighet kampen sorterer under så snart som mulig etter kampen. Kamprapport skal sendes også der kampen ikke blir spilt eller blir avbrutt. Forbundsstyret kan fastsette egne bestemmelser om innsendingen.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-12).
§ 4-12.Utgiftsdekning

Forbundsstyret fastsetter reiseregulativ for dommere samt et vederlag pr. kamp.

0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017) (tidligere § 4-13).

Kapittel 5. Seriespill – divisjonsinndeling, tabellplassering og opp- og nedrykk

§ 5-1.Oversikt over de serier som organiseres
(1) I seniorklassen for menn og kvinner er seriespillet inndelt i divisjoner fra 0. divisjon og nedover, jfr. § 5-5 til § 5-12, med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelsene i dette kapittel. Den enkelte divisjon kan deles inn i sideordnede avdelinger. Ved siden av det ordinære seriesystemet kan det arrangeres egne serier for andre lag enn klubbenes førstelag.
(2) Lag som ikke har deltatt i seriespill foregående sesong, starter i laveste divisjon i vedkommende krets. Kretsen kan gjøre unntak for en klubbs andrelag eller lavere rangert lag. Slikt lag kan etter søknad plasseres direkte inn i 4. eller lavere divisjon under forutsetning av at det er minst 2 divisjoner opp til klubbens nærmeste høyere rangerte lag.
(3) I de aldersbestemte klasser arrangeres seriespill på krets- eller interkretsnivå. Seriespill innenfor den enkelte aldersklasse kan inndeles i forskjellige divisjoner med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelser fastsatt av den myndighet serien sorterer innenfor. På kretsnivå kan aldersklasser også deles inn i sideordnede avdelinger.
§ 5-2.Kamper og poeng
(1) I den enkelte serie spiller hvert lag mot de andre lagene to ganger (dobbel serie), men krets kan bestemme at lagene i serier organisert av den kun skal møte hverandre én gang (enkel serie). I serier med 6 eller færre lag, kan det besluttes at lagene skal møte hverandre flere enn to ganger.
(2) For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tapt kamp 0 poeng.
§ 5-3.Plassering på tabellen
(1) Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
(2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
(3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter § 13-2, § 13-6 eller Reaksjonsreglementet § 5-10, skal resultatene mot de motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt.
(4) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i (3) annen setning gjelder tilsvarende.
(5) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet i dobbel serie teller scorede mål på bortebane dobbelt. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
(6) Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter (5), og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 5-4.Kvalifiseringsspill. Sluttspill
(1) Der hvor det etter dette reglement skal spilles kvalifiseringskamper mellom to lag om opp- eller nedrykk eller sluttspillkamper om mesterskap, beslutter den myndighet serien sorterer under om det skal spilles to kamper, borte og hjemme, én kamp på et av lagenes hjemmebane, eller én kamp på nøytral bane.
(2) Når det i kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles én kamp på nøytral bane, og det står uavgjort etter ordinær tid, spilles i alle klasser fra gutt/jente og oppover ekstraomganger. Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse.
(3) Når det ved kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles borte og hjemme og de to lagene til sammen har scoret samme antall mål, skal laget som har scoret flest mål på bortebane regnes som vinner. Har lagene scoret like mange mål på bortebane, spilles det i alle klasser fra gutt/jente og oppover ekstraomganger. Scorer lagene samme antall mål i ekstraomgangene, skal bortelagets mål telle dobbelt. Blir det ikke scoret mål i ekstraomgangene, avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse.
(4) Spilles kvalifisering eller sluttspill mellom flere lag, bestemmer vedkommende myndighet kvalifiseringsmåten og banevalg. Kampene kan spilles etter utslagsmetoden eller ved at alle møter alle én eller to ganger og det settes opp tabell.
§ 5-5.0. divisjon menn
(1) Forbundsstyret bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består av 16 lag i én avdeling. Klubbene må ha lisens som profesjonell klubb, jfr. loven § 8-8. En klubb som ikke meddeles lisens, gis anledning til å delta i 2. divisjon.
(2) Vinneren av divisjonen er årets seriemester. Lag nr. 14 spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, mot det seirende laget i kvalifiseringen etter § 5-6 (2) fjerde setning om plass i 0. divisjon neste sesong. Forbundsstyret kan vedta å erstatte hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane, dersom det av helt spesielle hensyn er nødvendig. Lag nr. 15 og 16 rykker ned i 1. divisjon.
§ 5-6.1. divisjon menn
(1) Forbundsstyret bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består av 16 lag i én avdeling. Klubbene må ha lisens som profesjonell klubb, jfr. loven § 8-8. En klubb som ikke meddeles lisens, gis anledning til å delta i 2. divisjon.
(2) Lag nr. 1 og 2 rykker opp i 0. divisjon. Lag nr. 3 spiller kvalifiseringskamp hjemme mot lag nr. 6. Lag nr. 4 spiller kvalifiseringskamp hjemme mot lag nr. 5. Vinner av kamp mellom lag nr. 3 og 6 spiller kvalifiseringskamp mot vinner av kamp mellom lag nr. 4 og 5. Det laget som er høyest plassert på tabellen spiller hjemmekamp. Vinneren spiller kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter trekning mot lag nr. 14 i 0. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Forbundsstyret kan vedta å erstatte hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane, dersom det av helt spesielle hensyn er nødvendig. Lag nr. 15 og 16 rykker ned i 2. divisjon. Lag nr. 14 spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, mot vinneren av kvalifiseringskampen mellom lag nr. 2 i 2. divisjon om retten til å spille i 1. divisjon.
0Endret av Forbundstinget 27. februar 2016, 28. februar 2016 (i kraft 1. april 2017).
§ 5-7.2. divisjon menn

2. divisjon menn består av 28 lag fordelt på 2 avdelinger à 14 lag. Forbundsstyret fastsetter sammensetningen av avdelingene og kan stille vilkår for deltakelsen, jfr. loven § 8-8 (4). Ved sammensetningen skal forbundsstyret ta geografiske hensyn. De 2 avdelingsvinnerne rykker opp i 1. divisjon. Lag nr. 2 i hver avdeling spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, om retten til å møte lag nr. 14 i 1. divisjon. Lag nr. 12–14 i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon.

0Endret av Forbundstinget 27. februar 2016, 28. februar 2016 (i kraft 1. april 2017).
§ 5-8.3. divisjon menn

3. divisjon menn består av 6 avdelinger à 14 lag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 2. divisjon. Lag nr. 11, 12, 13 og 14 i hver avdeling rykker ned i 4. divisjon.

0Endret av Forbundstinget 27. februar 2016, 28. februar 2016 (i kraft 1. april 2017).
§ 5-9.0. divisjon kvinner
(1) 0. divisjon kvinner består av 12 lag i én avdeling. Forbundsstyret bestemmer hvert år divisjonens navn. Klubbene må ha forbundsstyrets godkjennelse gjennom lisens som profesjonell klubb, jfr. lovens § 8-8. En klubb som ikke meddeles lisens, gis anledning til å delta i 1. divisjon.
(2) Vinneren er årets seriemester. Lag nr. 11 spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, mot lag nr. 2 i 1. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Lag nr. 12 rykker ned i 1. divisjon.
§ 5-10.1. divisjon kvinner
(1) 1. divisjon kvinner består av 12 lag i én avdeling. Forbundsstyret kan stille vilkår for deltakelsen, jf. loven § 8-8 (4).
(2) Lag nr. 1 rykker opp i 0. divisjon. Lag nr. 2 spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, mot lag nr. 11 i 0. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Lag nr. 11 og 12 rykker ned i 2. divisjon.
§ 5-11.Fellesbestemmelser om opp- og nedrykk
(1) Antallet lag som skal rykke opp fra en divisjon kan ikke endres fra det som ble fastsatt før sesongstart. Lag kan ikke fritas fra å rykke opp uten at særlige grunner foreligger.
(2) Antallet lag som rykker ned kan bli høyere eller lavere enn det som ble fastsatt før sesongstart som følge av at flere eller færre lag enn forventet rykker ned fra høyere divisjon, at lag trekker seg eller av andre grunner.
(3) Lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, blir kun stående hvis det er plasser ledige etter at lagene fra lavere divisjon er rykket opp og høyere divisjon er rykket ned. Lag som egentlig skulle rykket ned går likevel foran lag fra lavere divisjon som har tapt kvalifiseringskamp(er) for opprykk. Lag som blir utelukket etter kapittel 13 eller nedflyttet etter NFFs lov § 11-6 (1) bokstav k skal alltid rykke ned.
(4) Der hvor det etter anvendelse av (3) blir plasser tilgjengelige til lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, og det er flere avdelinger innenfor divisjonen, skal lagene rangeres som følger:
a)Der det er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter plassering på tabellen. Er plasseringen lik, rangeres lagene etter antall poeng. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i § 5-3 (2)–(6).
b)Der det ikke er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i § 5-3 (2)–(6) tilsvarende, men slik at målforskjell og antall scorede mål deles på antall spilte kamper.

Reglene i bokstav a og b ovenfor gjelder tilsvarende der opprykks- eller nedrykksplasser skal fordeles på lag fra forskjellige avdelinger.

(5) Dersom et lag, etter det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av begrensningene i § 2-7, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. § 5-12 endret til § 5-11).

Kapittel 6. Seriespill – administrative og økonomiske bestemmelser

§ 6-1.Administrative organer
(1) Kamper i 0., 1. og 2. divisjon menn, 0. og 1. divisjon kvinner og kvalifiseringskamper til disse divisjoner administreres av forbundsstyret.
(2) Dersom alle lag i en avdeling i lavere divisjoner eller aldersklasser er fra samme krets, administreres avdelingen av denne kretsen. Deltar det i seniorklassen lag fra flere kretser i samme avdeling, fastsetter forbundsstyret hvert år hvilken krets som skal administrere avdelingen. Forbundsstyret kan fastsette eget reglement for slike serier. Deltar det i aldersbestemte klasser lag fra flere kretser i samme avdeling, skal kretsene bli enige om hvilken som skal administrere serien.
§ 6-2.Påmelding og avgifter

Klubbene skal innen frist fastsatt av kretsen melde på de lag som skal delta i det ordinære seriespill. Dette gjelder uavhengig av om laget skal delta i en divisjon som administreres av forbundsstyret eller annen krets. Etter fristens utløp kan den myndighet som administrerer vedkommende divisjon kun godkjenne påmeldinger av lag hvis det er mulig av hensyn til serieoppsettet. Kretsen kan fastsette at det skal kreves ekstraavgift ved forsinkede påmeldinger.

§ 6-3.Sesong

Seriespillet følger kalenderåret.

§ 6-4.Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift
(1) Alle klubber i 0., 1 og 2. divisjon menn skal betale en deltakeravgift til NFF for angjeldende sesong innen 1. mars.
(2) Klubber i 2. og lavere divisjoner menn betaler for hver hjemmekamp en avgift til den krets hvor kampen spilles. Avgiften fastsettes av kretsen.
(3) Av deltakeravgiften dekkes forbundets utgifter til administrasjon av seriene, lønninger, kontorhold, reiseutgifter, omkostninger til medaljer, merker, diplomer o.l. Et eventuelt overskudd går inn i NFFs regnskap. Deltakeravgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr 15. desember, likevel ikke mer enn 4 % pr år.
(4) Klubbene betaler selv sine reise- og diettutgifter ved de ordinære seriekamper. Forbundsstyret kan gi klubber i 0. og 1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn, med særlig store reisekostnader, tilskudd. Klubbene i 3. divisjonen betaler hvert år et beløp fastsatt av forbundsstyret til en reiseutjamningskasse. Reiseutjamningskassen kan i tillegg tilføres andre eksterne midler til fordeling. For avsluttende kvalifiseringskamper fastsetter forbundsstyret egne bestemmelser for det økonomiske oppgjøret.

Kapittel 7. Norgesmesterskap menn

§ 7-1.Deltakelse
(1) Forbundsstyret arrangerer hvert år Norgesmesterskapet (NM) for menn.
(2) Forbundsstyret tar hvert år ut minst 250 klubber som får anledning til å delta i NM. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta.
§ 7-2.Konkurranseregler
(1) Kampene spilles etter utslagsmetoden med 2 kvalifiserende og 7 ordinære runder. Vinneren er årets Norgesmester i fotball for menn.
(2) Til og med 3. runde fastsetter forbundsstyret kampene under hensyn bl.a. til geografi og økonomi. Lag fra 0. divisjon spiller bortekamp i 1. og 2. runde og lag fra 1. divisjon spiller bortekamp i 1. runde dersom ikke sterke geografiske, tekniske eller økonomiske grunner tilsier noe annet. Fra og med 4. runde fastsettes kampene og hvilket lag som får hjemmebane ved loddtrekning.
(3) Dersom resultatet etter ordinær tid er uavgjort, spilles i alle runder, inkludert finalen, ekstraomganger på 2 x 15 minutter. Dommeren skal gi 5 minutter effektiv pause før første ekstraomgang. Mellom ekstraomgangene skal det ikke være noen pause. Før første ekstraomgang foretas loddtrekning som ved kampens begynnelse, jfr. spilleregel 8. Ekstraomgangene spilles ut uansett om det scores mål eller ikke.
(4) Er resultatet etter ekstraomgangene fortsatt uavgjort, skal kampen avgjøres ved straffesparkkonkurranse.
0Endret av Forbundsstyret 7. desember 2016 (i kraft 1. januar 2017).
§ 7-3.Arrangement

Den enkelte kamp arrangeres av hjemmelaget, med unntak av finalen som arrangeres av forbundsstyret. Forbundsstyret kan i særlige tilfeller bestemme at kampen skal spilles på en annen arena enn den hjemmelaget vanligvis spiller på. Hjemmelaget skal i slike tilfeller fortsatt være arrangør av kampen.

§ 7-4.Regnskapsplikt og oppgjør
(1) I de kvalifiserende runder og i 1., 2. og 3. ordinære runde skal arrangerende klubb selv bære alle sine arrangementskostnader og arrangerende klubb beholder alle billettinntektene. Gjestende lag bærer i disse runder selv alle sine reise- og oppholdskostnader.
(2) I 4. runde, 5. runde og 6. runde skal arrangerende klubb selv bære alle sine arrangementskostnader etter forbundsstyrets retningslinjer. Arrangerende klubb skal senest 14 dager etter kampen betale 15 % provisjon av brutto billettinntekt til gjestende lag etter retningslinjer gitt av forbundsstyret, resterende billettinntekter beholdes av arrangerende klubb. Gjestende lag bærer i disse runder selv alle sine reise- og oppholdskostnader.
(3) Underskudd på hjemmekamper bæres av arrangerende klubb. Dersom arrangementskostnadene i punkt (2) overstiger brutto billettinntekter, skal det ikke utbetales 15 % provisjon til gjestende lag. I tilfeller hvor 15 % provisjon til gjestende lag fører til underskudd for arrangerende klubb, reduseres provisjonen til gjestende lag tilsvarende underskuddet.
(4) Forbundsstyret kan i henhold til punktene (1) og (2) gi økonomisk støtte ved spesielt kostbare reiser etter søknad fra klubb. Dette dekkes av cupkassen og søknad må sendes forbundsstyret senest 30 dager etter kampen.
(5) Gjestende lags reise- og diettutgifter dekkes for 25 personer for finalen etter satser bestemt av forbundsstyret. Dersom cupkassen ikke er tilstrekkelig til å dekke de samlede utgifter, dekkes de forholdsmessig så langt kassen rekker.
§ 7-5.Cupkassen
(1) Cupkassens inntekter kommer fra:
a)Nettoinntekter (brutto billettinntekter fratrukket arrangementskostnader) fra finalekamp og kamper spilt på nøytral bane: 5 % til arrangøren og 5 % til hver av klubbene. Resterende tilføres cupkassen.
b)Kommersielle avtaler.
(2) Eventuelt overskudd i cupkassen, etter at det er foretatt betalinger i henhold til § 7-4, fordeles etter mesterskapets avslutning med 40 % til forbundskassen og 60 % til de klubber som har deltatt i mesterskapets ordinære runder.
(3) Klubbenes andel etter (2) fordeles slik:
a)Klubbene som går ut i 1. runde deler 15 %.
b)Klubbene som går ut i 2. runde deler 15 %.
c)Klubbene som går ut i 3. runde deler 15 %.
d)Klubbene som går ut i 4. runde deler 15 %.
e)Klubbene som går ut i 5. runde deler 15 %.
f)Klubbene som går ut i semifinalene deler 10 %.
g)Finalistene deler 15 %, hvorav vinneren får 2/3 og taperen får 1/3.

Kapittel 8. Norgesmesterskap kvinner

§ 8-1.Deltakelse
(1) Forbundsstyret arrangerer hvert år Norgesmesterskapet (NM) for kvinner.
(2) Forbundsstyret bestemmer hvert år antallet lag som får delta i NM. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta.
§ 8-2.Konkurranseregler
(1) Kampene spilles etter utslagsmetoden. Vinneren er årets Norgesmester i fotball for kvinner.
(2) Til og med 3. runde fastsetter forbundsstyret kampene under hensyn bl.a. til geografi og økonomi. Fra og med kvartfinalene fastsettes kampene ved loddtrekning. I kvartfinalen avgjør forbundsstyret hvilke lag som skal ha hjemmebane. I semifinalen får først uttrukne lag hjemmebane.
(3) Forbundsstyret fastsetter for øvrig eget reglement for turneringen.

Kapittel 9. Andre Norgesmesterskap

§ 9-1.Norgesmesterskap junior menn og junior kvinner

Forbundsstyret kan arrangere konkurranse om Norgesmesterskap for junior menn og junior kvinner. Forbundsstyret fastsetter eget reglement for turneringen. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta.

§ 9-2.Norgesmesterskap for J16 og G16

Forbundsstyret kan arrangere konkurranse om Norgesmesterskap for lag i klassen G16 og J16. Forbundsstyret fastsetter reglement for turneringen. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta i de ordinære rundene.

Kapittel 10. Privatkamper, fotballskoler m.v.

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. kap. 11 endret til kap. 10).
§ 10-1.Privatkamper mot utenlandsk lag

Privatkamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret.

§ 10-2.Rett til å nekte arrangement

Finner en krets at en privatkamp vil være til skade for en kamp som sorterer under denne, kan den nekte kampen spilt. Det samme gjelder forbundsstyret der dette finner at en privatkamp vil være til skade for kamper som sorterer under dette.

§ 10-3.Fotballskoler

Fotballskoler skal godkjennes av arrangørens krets før innbydelse sendes ut.

§ 10-4.Deltakelse i turneringer og kamper arrangert av andre
(1) Medlemmer av NFFs klubber kan delta i turneringer og alternative spilleformer arrangert av andre organisasjoner dersom dette ikke er i strid med NFFs lov § 11-4 bokstav f. Medlemmets forsikring innen NFF gjelder ikke ved deltakelse i slike arrangementer. For fotballspillere med profesjonell status gjelder bestemmelser fastsatt i standard spillerkontrakt.
(2) Et lag eller en spiller kan ikke uten forbundsstyrets tillatelse delta i kamp hvis overskudd går til private personer eller formål.

Kapittel 11. Tid, sted og bane for kamper

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. kap. 12 endret til kap. 11).
§ 11-1.Spilleplan. Berammelse av andre kamper
(1) Forbundsstyret kunngjør senest 1. mars spilleplan for sesongen for seriespillet i de divisjoner det administrerer. Spilleplanen skal angi tid, sted og bane for alle ordinære serierunder. Alle kamper i de to siste serierundene skal spilles på samme tidspunkt.
(2) Kretsen kunngjør senest 2 uker før seriestart spilleplan for sesongen for de divisjoner den administrerer i seniorklassene, samt i aldersbestemte klasser. Spilleplanen skal så langt det er mulig angi tid, sted og bane for alle ordinære serierunder. Alle kamper i de to siste serierundene skal så langt det er mulig spilles på samme tidspunkt.
(3) Tid, sted og bane for NM-kamper og kvalifiseringskamper berammes av den myndighet kampen sorterer under. Berammelse skal skje så tidlig som mulig og alltid med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i raskere berammelse.
(4) Dersom kretsen i tilfeller som nevnt i (2) likevel ikke har fastsatt tid, sted og bane for en kamp, fastsettes dette av hjemmelaget. Motstanderlaget og kretsen må underrettes senest 2 uker før kampen. Kamper berammet av kretsen har fortrinnsrett til banene.
§ 11-2.Endringer i spilleplanen. Omberammelse
(1) Den myndighet kampen sorterer under kan gjøre endringer i den kunngjorte spilleplan eller foreta omberammelser av NM- og kvalifiseringskamper. Slike endringer skal meddeles så tidlig som mulig og alltid med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kampen til en nærliggende bane eller til et senere tidspunkt samme dag kan skje med kortere varsel enn 48 timer.
(2) Merutgifter en klubb påføres som følge av endringer eller omberammelser etter (1) kan erstattes av seriekassen eller cupkassen avhengig av hvilken turnering kampen gjelder.
§ 11-3.Utsettelse og avbrytelse av kamper som følge av stenging av baner, sikkerhetsmessige forhold mv.
(1) Baner kan stenges og kamper derved utsettes der dette av sportslige hensyn er nødvendig på grunn av banens forfatning eller rådende værforhold.
(2) I 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner og kvalifisering til disse divisjoner samt i de tre siste rundene av NM for menn kan bane kun stenges etter at dommeren har inspisert forholdene og gitt sitt samtykke.
(3) I øvrige divisjoner og aldersklasser kan baneeier (banestyret) treffe beslutning om stenging av banen. Dette må i tilfelle gjøres før dommeren kommer til banen, og helst i så god tid at arrangørklubb kan orientere bortelag, dommer og øvrige involverte før avreise. Har dommeren kommet til banen, kan banen ikke stenges uten dennes samtykke.
(4) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser avbryte en kamp der værforholdene nødvendiggjør dette.
(5) Kamper kan ellers utsettes eller avbrytes på grunn av alvorlige og uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.
(6) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette.
§ 11-4.Utsettelse pga representasjon på lands- eller kretslag
(1) Med de begrensninger som følger av (3) har en klubbs førstelag i seniorklassen etter søknad krav på utsettelse av kamp dersom:
a)to av lagets faste spillere deltar på J-17/G-18 eller høyere rangert landslag, eller
b)tre eller flere av lagets faste spillere deltar i samling/kamp arrangert av krets eller forbund.
(2) Med fast spiller menes en som har spilt fra start i minst 2 av de 3 siste obligatoriske kampene for klubbens førstelag som spilleren har vært tilgjengelig for. Spilleren regnes ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der han har vært ilagt karantene eller har vært ute med dokumentert langtidsskade. I de første kampene i sesongen og når spilleren er ny i klubben, skal det i stedet legges vekt på deltakelse fra start av i forutgående privatkamper eller andre relevante forhold.
(3) Utsettelse kan kun gis dersom det er mulig å omberamme kampen uten at motstanderlaget må spille flere enn to kamper innenfor en seksdagersperiode, og den omberammede kampen kan spilles før nest siste serierunde i sesongen. Klubber kan ikke på dette grunnlag få utsatt mer enn én kamp på rad. Dersom vedkommende lands- eller kretslag deltar i turneringsspill, kan det kun gis utsettelse i den første kampen i den perioden spillerne er borte.
§ 11-5.Utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser
(1) Lag i elleverfotball som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under, og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne. Den myndighet kampen sorterer under kan kreve at de aktuelle spillerne skal undersøkes av annen lege.
(2) Et lag kan etter søknad få utsatt førstkommende kamp dersom en eller flere av lagets spillere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under.
(3) Et lag kan etter søknad også få utsatt førstkommende kamp på grunn av andre plutselige, uforutsette hendelser som gjør det urimelig å kreve at laget gjennomfører kampen. Søknaden skal inneholde dokumentasjon for hendelsen. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 11-6.Følger av utsatte kamper
(1) Kamper som blir utsatt etter §§ 11-2, 11-3, 11-4 og 11-5 skal spilles så snart som mulig. Den myndighet kampen sorterer under berammer ny kamp etter å ha hørt begge klubbene.
(2) Den nye kampen skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør. Forbundsstyret kan treffe annen bestemmelse for norgesmesterskapskamper.
0Endret av forbundsstyret 5. desember 2014 (i kraft 1. januar 2015), 9. januar 2016.
§ 11-7.Følger av avbrutte kamper
(1) Kamper som blir avbrutt etter §§ 11-2, 11-3, 11-4 og 11-5 skal gjenopptas så snart som mulig, med mindre særlige forhold foreligger. Foreligger særlige forhold kan kampresultatet fastsettes til stillingen ved tidspunktet for avbrytelsen. Dersom en kamp skal gjenopptas, berammer den myndighet kampen sorterer under ny kamp etter å ha hørt begge klubbene.
(2) Ved gjenopptagelse av avbrutt kamp består stillingen fra tidspunktet kampen ble avbrutt på, og kun den resterende delen av kampen skal spilles. Alle spillere som var spilleberettiget til den opprinnelige kampen, vil være spilleberettiget i den gjenopptatte kampen. Kun de spillerne som var på banen ved avbrytelsen kan starte ved gjenopptagelsen av kampen, med mindre det foretas innbytte forut for gjenopptagelsen. Begrensningen i bruk av antall innbyttere etter § 2-9 gjelder samlet for den avbrutte og gjenopptatte kampen. Advarsler og utvisninger gitt før avbrytelsen, gjelder også etter gjenopptagelsen. Kampen gjenopptas på samme sted hvor den opprinnelige kampen ble avbrutt. Hvis kampen ble avbrutt under normal flyt i spillet, blir ballen droppet der den var under avbrytelsen.
(3) Gjenopptatt kamp skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør. Forbundsstyret kan treffe avvikende bestemmelser for norgesmesterskapskamper.
(4) Er en kamp avbrutt etter § 11-3 (6) som følge av forhold som et av lagene eller et av lagenes supportere kan bebreides for, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer, opprettholdes resultatet. Kan begge lag eller begge lags supportere bebreides for at kampen ble avbrutt, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng med mindre særlige forhold tilsier noe annet.
(5) Dersom særlige forhold foreligger, kan kampresultatet på tidspunktet for avbrytelsen opprettholdes, det kan berammes omkamp eller det ene laget kan tilkjennes seieren.
0Tilføyd (§ 12-7, nå § 11-7) av forbundsstyret 5. desember 2014 (i kraft 1. januar 2015), 9. januar 2016.
§ 11-8.Økonomisk oppgjør etter utsatte kamper
(1) Billetter som er solgt til en kamp som utsettes, skal gjelde for omkampen, med mindre de blir innlevert av innehaveren. Med unntak for sesongkort plikter arrangøren å refundere billetter som innleveres.
(2) Arrangement av og oppgjør etter ny kamp skjer etter de vanlige regler, jfr. § 6-4 og § 7-4 og § 7-5, men slik at inntekter fra den utsatte kampen legges inn i regnskapet for den nye kampen. Arrangørens utgifter til annonsering, dommere, vakthold m.v., og bortelagets reise- og oppholdsutgifter til den utsatte kampen deles likt mellom klubbene hvis slike utgifter ble pådratt også til den kampen som ble utsatt.
§ 11-8.Økonomisk oppgjør etter avbrutte kamper
(1) Ved avbrutt kamp refunderes ikke billetten. Arrangøren plikter å informere publikum om dette på billetten.
(2) Bortelagets reise- og oppholdsutgifter samt arrangørens utgifter til annonsering, dommere, vakthold m.v. dekkes av inntektene fra kampen. Dersom inntektene ikke er tilstrekkelige, deles de overskytende utgiftene likt mellom klubbene.
(3) Arrangøren kan i bruttoinntekten trekke fra de utgifter som er nevnt i (2). Nettoinntekten deles likt mellom klubbene.
0Endret av forbundsstyret (flytting av tidl. § 12-7, nå § 11-7) 5. desember 2014 (i kraft 1. januar 2015).

Kapittel 12. Fremmøte. Uteblivelse. Feil fra arrangør

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. kap. 13 endret til kap. 12).
§ 12-1.Lags fremmøte til kamper
(1) En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen.
(2) Når et lag før eller under reisen forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget om forsinkelsen. Dommer og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i inntil 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det reisende laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig grunn.
(3) Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.
(4) Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.
(5) I elleverfotball må et lag ha minst 7 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
§ 12-2.Virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp
(1) Hvis et lag uteblir fra en kamp, skal den myndighet kampen sorterer under ta saken til behandling etter at kamprapport eller annen rapport er mottatt. Det uteblitte laget skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas. Motstanderlagets syn på saken kan innhentes før avgjørelse tas.
(2) Lag i 0.–3. divisjon menn og 0. og 1. divisjon kvinner som uteblir fra seriespill uten gyldig grunn skal – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Foreligger særlige forhold kan den myndighet kampen sorterer under vedta at laget som uteble skal tape kampen 0-3, eller at kampen berammes på nytt.
(3) Lag i øvrige divisjoner og aldersklasser som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes for å ha tapt kampen med resultat 0-3. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien.
(4) Lag som uteblir fra NM-kamp uten gyldig grunn, regnes for å ha tapt kampen og utelukkes fra deltakelse i samme NM-klasse i inntil tre sesonger.
(5) At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget hadde uteblitt. I kamper om poeng, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer, opprettholdes resultatet.
(6) Krets kan fastsette standardgebyr for å utebli eller trekke seg fra kamp eller fra videre deltakelse.
(7) Hvis et lag har uteblitt med gyldig grunn, gjelder reglene i § 11-6 og § 11-7 tilsvarende.
(8) Virkningene angitt i (1) til (7) er ikke til hinder for at klubben ilegges sanksjon etter Reaksjonsreglementet, jf. NFFs lov § 11-6 og Reaksjonsreglementet kap. 3.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 12-3.Økonomisk ansvar
(1) Et lag som uteblir eller trekker seg fra kamp, eller blir utelukket fra fortsatt spill, kan ilegges erstatningsansvar etter reglene i denne paragraf.
(2) Der hjemmelaget uteblir eller trekker seg fra en påbegynt kamp, skal klubben betale bortelagets reiseutgifter. I dobbel serie skal lag som har gjennomført sin hjemmekamp, men som uteblir eller trekker seg fra returkampen, eller har blitt utelukket før denne skulle vært spilt, betale motstanderklubbens reiseutgifter til den kamp som ble spilt. Tilsvarende gjelder dersom et lag har uteblitt fra bortekamp, men senere spiller hjemmekampen. For øvrig kan erstatning ilegges etter avgjørelsesmyndighetens skjønn.
(3) Erstatningskrav må fremmes overfor den myndighet kampen sorterer under innen 30 dager etter siste kamp i avdelingen. Reiseutgifter som kreves erstattet må dokumenteres.
§ 12-4.Dommers fremmøte til kamper

Der ikke annet følger av turneringsreglementet, skal dommeren møte senest 30 minutter før kampen og gi seg til kjenne for laglederne eller kapteinene.

§ 12-5.Uteblivelse av nøytral dommer
(1) Denne bestemmelsen gjelder dommers uteblivelse fra kamper der det etter § 4-3 - § 4-5 eller etter beslutning av krets etter § 4-7 (3) skal være nøytral dommer.
(2) Har ikke dommeren møtt til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å gjennomføre kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny dommer utpekes etter bestemmelsene i denne paragraf.
(3) Er det til kampen oppnevnt nøytrale assistentdommere med autorisasjon etter § 4-1, er den av disse som dømmer i høyeste divisjon reservedommer. Er dette likt, er ansienniteten avgjørende. Arrangøren plikter i slike tilfelle å skaffe ny assistentdommer, fortrinnsvis en nøytral, autorisert dommer.
(4) Er det til kampen ikke oppnevnt nøytral assistentdommer med autorisasjon etter § 4-1, kan den uteblitte dommer erstattes av en annen nøytral dommer med autorisasjon etter § 4-1 som er utpekt av krets eller forbund til å dømme på nivået etter bestemmelsene i § 4-2 til § 4-5.
(5) Dersom dommer som nevnt i (4) ikke er tilgjengelig, plikter lagene - eventuelt under protest, jfr. § 13-13 - å gjennomføre kampen med en dommer med autorisasjon etter § 4-1 som er utpekt av krets eller forbund til å dømme på nivået etter bestemmelsene i § 4-2 til § 4-5, men som ikke er nøytral.
(6) Dersom ingen dommer med autorisasjon er til stede, skal lagene i aldersbestemte klasser forsøke å finne en uten dommerautorisasjon som er villig til å dømme kampen. Finner de en slik dommer, skal lagene spille kampen - eventuelt under protest, jf. Reaksjonsreglementet § 5-13.
(7) Dersom det viser seg umulig å gjennomføre en kamp fordi dommeren uteble, skal arrangøren omgående varsle den myndighet som kampen sorterer under. § 11-6 og § 11-7 gjelder tilsvarende.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016,
§ 12-6.Forsømmelser fra arrangørens side
(1) Klubb som arrangerer en kamp plikter å stille reglementert bane og spillemateriell til fastsatt tid. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper arrangørens lag kampen og kampresultatet settes til 0-3. Det samme gjelder i tilfeller der det er klubbens ansvar å stille dommer og dette ikke gjøres, jf. § 4-7 (3).
(2) Ved gjentatte tilfeller av feil som nevnt i (1), kan laget utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon.
(3) Dersom kampen ikke kan spilles fordi arrangørklubben overtrer sine forpliktelser etter (1), er arrangørklubben ansvarlig for reise- og diettutgiftene både til bortelaget og dommer/assistentdommer.
§ 12-7.Meddelelse

Dersom et lag blir utelukket eller trekker seg fra videre seriespill, skal den myndighet avdelingen sorterer under meddele dette til de øvrige lagene i avdelingen. Myndigheten skal samtidig orientere lagene om deres rett til å kreve reiseutgifter erstattet.

Kapittel 13. Anke over avgjørelser i kampreglementet

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. kap. 14 endret til kap. 13).
§ 13-1.Ankeadgang over avgjørelser etter kapitlene 1 til 10

Avgjørelser i enkeltsaker fattet av krets eller forbundsstyret etter kapitlene 1 til 10 kan ankes til ankeutvalget, men bare så langt anken gjelder:

a)tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen,
b)saksbehandlingen,
c)om avgjørelsen er vilkårlig eller utslag av usaklig forskjellsbehandling.
0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 13-2.Ankeadgang over avgjørelser etter kapittel 12

Avgjørelser fattet av krets eller forbundsstyret etter kapittel 12 kan ankes til ankeutvalget uten slike begrensninger som følger av § 13-1.

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016.
§ 13-3.Ankeberettiget

Kun klubber kan anke avgjørelser og bare hvis det har vesentlig betydning for klubben å få endret avgjørelsen.

§ 13-4.Ankefrist

Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen. Anken sendes skriftlig til forbundskontoret per e-post eller på annen etterviselig måte.

§ 13-5.Saksbehandling

Saksbehandlingsreglene for anke av sanksjonssaker i Reaksjonsreglementet § 3-13 til § 3-19 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Kapittel 14. Endringer

0Endret av forbundsstyret 9. januar 2016 (tidl. kap. 15 endret til kap. 14).
§ 14.Endringer

Endringer i dette reglement kan bare foretas av forbundsstyret, etter innstilling fra Konkurranseutvalget.