Lov om delvis Omordning af det civile Embedsværk

DatoLOV-1894-07-21-5
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2005-06-17-67 fra 01.01.2008, LOV-2004-06-25-53 fra 01.01.2006
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om Omordning af det civile Embedsverk

§ 1.Istedetfor de nuværende Fogedembeder oprettes:
a.Særskilte Amtskassererbestillinger,1 til hvilke henlægges Fogdernes Oppebørselsforretninger.
b.særskilte Politimesterembeder, til hvilke henlægges Fogdernes øvrige Forretninger, forsaavidt de ikke ved denne Lov ophæves eller henlægges til andre Tjenestemænd.

Dog kan Forretninger, der ikke ved Lov er tillagte Fogedembederne, efter Kongens Bestemmelse henlægges til andre Tjenestemænd end Politimestre.

0Endret ved lov 6 mars 1964 nr. 2.
1Etter sktbl. skattekontoret, jf. lignl. § 2-1.
§ 2.(Nå uten betydning.)
§ 3.(Opphevet ved lov 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).)
§ 4.Forsaavidt noget Byfogedembede ophæves, henlægges af de samme nu tilliggende Forretninger:
a.Dommer- og Skriverforretninger, Skifte- og Auktionsforretninger, Notarialforretninger, Arrest- og Forbudsforretninger, samt Mændsopnævnelser til Sorenskrivere.
b.Oppebørselsforretninger til Amtskasserere.
c.Politiforretninger og Raadstuskriverforretninger samt [Magistratsforretninger], der ikke ovenfor under Litr. a er nævnt, til Politimestre eller efter Kongens Bestemmelse til en anden offentlig Tjenestemand.
0Endret ved lover 21 juni 1985 nr. 78, 26 juni 1992 nr. 86.
§ 5.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616).)
§ 6.Særlige Bestemmelser, der er givne angaaende Forretningsgrene, der før har tilligget Fogderne eller Byfogderne, men ved denne Lov henlægges til andre Tjenestemænd, bliver gjældende ligeoverfor disse.
§ 7. Den Betaling for Embedsforretninger og de uvisse Indtægter, der i Henhold til Lov om en forandret Lønningsmaade for visse civile Embeder m.v. af 14de Mai 1872 har tilligget Fogderne og Byfogder, hvis Embeder ophæves, skal tilfalde de Tjenestemænd, der med Hensyn til vedkommende Forretninger træder i Fogdernes og Byfogdernes Sted; dog skal den Godtgjørelse, der vilde have været at beregne for Indfordringer for den almindelige Brandforsikringsindretning og de under Kirkedepartementet henhørende Fonds, komme Statskassen til Indtægt.
§ 8.Amtskasserere1 og Politimestre samt Amtskassereres Betjente tilkommer paa Reiser Skyds- og Kostgodtgjørelse og henføres til den Klasse, som af Kongen bestemmes.

[Politimestre er for Reiser til Eftersyn af Maal og Vægt berettigede til, foruden den dem efter Regulativet tilkommende Skydsgodtgjørelse, at erholde efter Regning godtgjort nødvendigt Udlæg for Befordring af medført fornøden Bagage.]2

1Etter sktbl. skattekontoret, jf. lignl. § 2-1.
2Nå uten betydning, se lov 26 jan 2007 nr. 4.
§ 9.(Nå uten betydning.)
§ 10.Nærværende Lovs Bestemmelser bliver efter Kongens nærmere Anordning snarest muligt at sætte i Kraft, og senest, efterhvert som der bliver Anledning dertil ved Ledighed i de fast besatte Embeder, der berøres af Loven.