Lov om rettergangsordningens ikrafttræden

DatoLOV-1918-08-14-4
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2005-06-17-90 fra 01.01.2008, LOV-2002-04-26-12 fra 01.07.2002
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1927
Endrer
Kunngjort
KorttittelRettergangsordningens ikrafttrædelseslov

Kapitteloversikt:

I. Tiden for ikrafttrædelsen.

§ 1.Denne lov trer i kraft den 1 juli 1927 tillike med følgende lover:
1.lov om domstolene av 13 august 1915,
2.lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13 august 1915,
3.lov om tvangsfullbyrdelse av 13 august 1915,
4.lov om skifte- og konkurssaker av 21 juli 1916,
5.lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. av 21 juli 1916,
6.lov av 14 desember 1917 om forandringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker av 1 juli 1887,
7.lov av 26 april 1918 om forandringer i lov om betaling for offentlige forretninger av 6 august 1897,
8.lov om utdrag av ankesaker i Høiesterett,
9.lov om offentlige auksjoner og licitasjoner.
0Endret ved lover 19 mai 1922 nr. 2, 1 mai 1923 nr. 3, 14 mars 1924 nr. 1, 17 juli 1925 nr. 6, slutningsbestemmelsen og 9 juli 1926 nr. 1.

II. Lovbestemmelser som ophæves.

§ 2.Forsaavidt de fremdeles er gjældende, ophæves alle ældre lovbestemmelser, som staar i strid med de i § 1 nævnte lover.

Av lovbestemmelser, som er utfærdiget før utgangen av 1917, ophæves saaledes;

- - -

III. Lovbestemmelser som forandres.

§ 3.Forretninger, som efter den ældre lovgivnings bestemmelser skal utføres av overretten, skal herefter utføres av lagmandsretten, hvis ikke andet er bestemt.
§ 4.Forretninger, som efter den ældre lovgivnings bestemmelser skal utføres av underretten eller underdommeren (sorenskriveren), skal herefter utføres av tingretten.

Forretninger, som er henlagt under sjøretten, utføres av tingretten.

0Endret ved lover 25 feb 1927, 7 juni 1935 nr. 2, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416).
§ 5.(Opphevet ved lov 7 juni 1935 nr. 2.)
§ 6.(Opphevet ved lov 26 apr 2002 nr. 12.)
0Tildelingar av notarialkompetanse i medhald av første leden gjeld inntil dei blir oppheva.
§ 7.(Opphevet ved lov 26 apr 2002 nr. 12.)
§ 8.(Opphevet ved lov 26 apr 2002 nr. 12.)
§ 9.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90, som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.)
§ 10.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90, som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.)
§ 11.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90, som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.)
§ 12.Uforfalt fordring på lønn eller annen ytelse som nevnt i lov om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 kan ikke rettsgyldig overdras eller pantsettes. For så vidt angår erstatningskrav som nevnt i § 2-7 annet ledd bokstav f, gjelder dog reglene i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-10.

Overdragelse av uforfalt fordring på trygd, pensjon eller annen ytelse som nevnt i lov om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 annet ledd bokstav b, c og e og som er bestemt til vanlig underhold, kan likevel skje til pensjonsinnretning, arbeidsgiver eller offentlig myndighet i den utstrekning disse yter lønn, stønad til vanlig underhold eller liknende ytelser til vedkommende for samme tidsrom.

Overdragelse som nevnt i annet ledd kan også skje ved bestemmelse i tariffavtale eller offentlig lønnsregulativ.

0Endret ved lover 13 juni 1975 nr. 37, 26 juni 1992 nr. 86.
§ 13.(Opphevet ved lov 8 feb 1980 nr. 2.)
§§ 14 til 91.(Endrer prosessuelle bestemmelser i en rekke eldre lover; endringene er inntatt på sitt sted i disse lover.)

IV. Overgangsbestemmelser.

- - -