Lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån

DatoLOV-1924-06-13-4
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2003-06-20-45 fra 01.07.2003
Publisert
Ikrafttredelse13.06.1924
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om statens premieobligasjonslån

§ 1.Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier skal ikke være til hinder for, at lån, som opptas for statskassens regning, emitteres som premieobligasjonslån ved utstedelse og utbydelse til salg av ihendehaverobligasjoner med premier.
0Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712).
§ 2. Fordring på utbetaling av gevinst foreldes i tre år fra forfallsdagen. Fordring på renter foreldes i tre år fra en rentetermins forfallsdag. Fordring på en uttrukken obligasjons kapitalbeløp foreldes i ti år fra obligasjonens forfallsdag.
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.