Lov om Svalbard [Svalbardloven]

DatoLOV-1925-07-17-11
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelSvalbardloven - svalbl

Kapitteloversikt:

Jf. lover 15 juli 1925 nr. 2, 17 juli 1925 nr. 2 og 15 juni 2001 nr. 79.

1ste kapitel. Svalbards forhold til Norge.

§ 1.Svalbard er en del av kongeriket Norge.

Til Svalbard hører Bjørnøya, Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øer, holmer og skjær mellem 10° og 35° lengde øst for Greenwich og mellem 74° og 81° nordlig bredde.

§ 2.Norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien gjelder for Svalbard, når ikke annet er fastsatt.

Andre lovbestemmelser gjelder ikke for Svalbard, uten når det særskilt er fastsatt.

§ 3.Lovene om offentlige tjenestemenn, om betaling for offentlige forretninger, om mynt, mål og vekt, om tid, om formidling av landsdekkende postsendinger, om elektronisk kommunikasjon, om arbeidervern og om arbeidstvister skal gjelde for Svalbard med de endringer som Kongen fastsetter av hensyn til de stedlige forhold.
0Endret ved lover 9 jan 1998 nr. 5, 4 juli 2003 nr. 83 (ikr. 25 juli 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 879), 26 jan 2007 nr. 4 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 86.
§ 4.Kongen kan utferdige alminnelige forskrifter om kirke-, skole- og forsorgsvesenet, om den offentlige orden, om utvisning, lege- og sunnhetsvesenet, om bygnings- og brannvesenet, om ildsfarlige gjenstander, om skipsfart, luftfart og annen samferdsel, om turisme, om industrielt rettsvern, om bergverksdrift, saltvannsfiske, fangst av ikke stedegne sjøpattedyr og annen næringsdrift og om oppgaver til den offisielle statistikk. Kongen kan også utferdige forskrift om begrensninger i virksomhet som vil kunne være til skade for forskningsaktivitet i bestemte områder av spesiell verdi for forskningen.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrifter gitt i medhold av første ledd eller forbud eller påbud gitt i medhold av forskriftene, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 1 år, med mindre forskriften fastsetter lavere straff.

Ved overtredelse av regler om fiske og fangst i Svalbards indre farvann og sjøterritorium gjelder lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 64 annet og fjerde ledd og 65 tilsvarende. Forsøk straffes i slike tilfeller på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

0Endret ved lover 16 des 1960 nr. 1, 16 juni 1989 nr. 68, 14 juni 1991 nr. 28, 20 juli 1991 nr. 66, 17 apr 1998 nr. 23 (ikr. 1 juli 1998 iflg. res. 17 apr 1998 nr. 336), 15 juni 2001 nr. 79 (ikr. 1 juli 2002 iflg. res. 28. juni 2002 nr. 648), 21 des 2005 nr. 128, 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

2net kapitel. Styre og rettspleie.

§ 5.På Svalbard skal der være en sysselmann, som opnevnes av Kongen.

Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann. Sysselmannen er også politimester (politichef) og notarius publicus, så lenge det ikke er særskilte tjenestemenn i disse stillinger.

På Svalbard er sysselmannen namsmann og hovedstevnevitne. Veksel- og sjekkprotester tas opp av sysselmannen.

0Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).
§ 6.Lagmannsrett for Svalbard er lagmannsretten for det lagsogn som Kongen fastsetter.
§ 7.Svalbard hører under den tingrett som Kongen fastsetter.
0Endret ved lover 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
§ 8.Medlemmer og varamedlemmer av Svalbard forliksråd velges av Longyearbyen lokalstyre selv. Sysselmannen er sekretariat for forliksrådet.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 83, 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).
§ 9.(Opphevet ved lov 30 aug 2002 nr. 67.)
§ 10.Skjønn i ekspropriasjonssaker avgis av tre skjønnsmedlemmer. Overskjønn avgis av fem skjønnsmedlemmer og styres av sysselmannen.

Er saken særlig viktig, kan Kongen etter begjæring av en part bestemme at en skjønnsstyrer som oppnevnes av Kongen og to skjønnsmedlemmer skal avgi skjønnet. Overskjønn avgis i så fall av fem skjønnsmedlemmer og styres av en skjønnsstyrer som Kongen oppnevner.

Skjønn og takster som i riket for øvrig styres av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver, styres på Svalbard av sysselmannen.

0Endret ved lover 26 jan 1973 nr. 3, 17 des 1982 nr. 88, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr. 84, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3. Endres ved lov 11 mai 2017 nr. 26 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 11 mai 2017 nr. 563).
§ 11.På Svalbard velger lokalstyret selv meddommere hvert fjerde år. Valget foregår etter hvert valg til lokalstyret og gjelder for fire år fra 1. mai det påfølgende år. Når rettsmøte skal holdes på Svalbard, skal en av domstolens tjenestemenn ta ut meddommere ved loddtrekning.

Skjønnsmedlemmer og rettsvitner oppnevnes av retten.

De som opnevnes, plikter å ta imot hvervet. Reise- og kostgodtgjørelse kan tilstås efter regler som Kongen fastsetter.

0Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
§ 12.På Svalbard kan meldinger om dødsfall etter lov 21. februar 1930 om skifte § 12 a gis til sysselmannen.
0Opphevet ved lov 26 juni 1992 nr. 86, tilføyd igjen ved lov 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).
§ 13.Tinglysingsregisteret (grunnboken) for Svalbard er et edb-basert register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom. Føringen av grunnboken skjer ved elektronisk databehandling. Forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om tinglysing gis anvendelse så langt de passer. Departementet kan gi særskilte forskrifter for grunnboken for Svalbard.
0Endret ved lov 7 mars 1997 nr. 21.

3dje kapitel. Særregler om personlige rettsforhold.

§ 14.(Opphevet ved lov 26 mars 2010 nr. 9, som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.)
§ 15.(Opphevet ved lov 26 mars 2010 nr. 9, som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.)
§ 16.(Opphevet ved lov 16 juni 1989 nr. 68.)
§ 17.Oprettes ektepakt forut for ekteskapet, og vigselmannen påtegner en bevidnelse om tiden, er ektepakten gyldig også overfor tredjemann like fra giftermålet, dersom den blir tinglyst innen ett år.
§ 18.Mekling mellom ektefeller etter ekteskaplovens bestemmelser kan foretas av sysselmannen eller av en vigselmann.
0Endret ved lov 5 nov 1964.
§ 19.Sysselmannen gjør også tjeneste som bidragsfoged efter lovene om foreldre og barn.
0Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7.
§ 20.(Opphevet ved lov 17 juli 1992 nr. 100.)
§ 21.Lovene om odels- og åsætesrett gjelder ikke for Svalbard.

4de kapitel. Særregler om eiendomsforholdene.

§ 22.All grunn, som ikke blir tilkjent nogen til eiendom efter Svalbardtraktaten, er statsgrunn og er som sådan undergitt statens eiendomsrett.

Ingen kan vinne hevd på eiendomsrett eller bruksrett til statsgrunn. Rettigheter som staten har over avhendet statsgrunn, kan ikke falle bort ved hevd.

0Endret ved lov 22 juni 1928 nr. 19.
§ 23.Over grunn som er tilkjent privat eier efter Svalbardtraktaten, kan statsborgere i de land, som er med på traktaten, erhverve så vel eiendomsrett som bruksrett uten tillatelse. Det samme gjelder lovlig stiftet selskap, som har sitt styre i disse stater.

Pantebokføreren kan forlange bevis fra vedkommende myndighet i hjemlandet for at en utlending eller et utenlandsk selskap opfyller disse vilkår.

0Endret ved lov 22 juni 1928 nr. 19.
§ 24.Dersom eieren eller brukeren av fast eiendom på Svalbard ikke bor eller har fast ophold i Norge eller på Svalbard, skal han ha en fullmektig som bor i riket og har fullmakt til å representere ham i alt som angår eiendommen. Det samme gjelder, når eieren eller brukeren er et selskap med styre i utlandet.

Fullmakten med fullmektigens navn og stilling skal tinglyses.

Er ikke slik fullmakt gitt og tinglyst, kan underdommeren opnevne en fullmektig efter begjæring av en interessert. Opnevnelsen skal tinglyses og gjelder inntil eieren eller brukeren selv tinglyser fullmakt.

§ 25.Myndighet til å holde kart- og delingsforretning på Svalbard tilligger sysselmannen eller den sysselmannen bemyndiger. Ved delingsforretninger og kartforretninger som er krevd av den som har grunnbokshjemmel eller den som har leiet vedkommende grunnareal for mer enn 10 år, skal det settes opp målebrev. Ved delingsforretninger må hjemmelsbrev på det fraskilte ikke tinglyses før målebrevet. Sysselmannen eller den som er bemyndiget etter første punktum, tildeler offisielle registerbetegnelser i forbindelse med at målebrev settes opp. Sysselmannen eller den bemyndigede skal tinglyse målebrevet og rapportere opplysninger til det offisielle grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB).

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kart- og delingsforretninger og fastsette gebyr for forretninger etter denne paragrafen.

0Endret ved lover 7 mars 1997 nr. 21, 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695). Oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 101 fra den tid Kongen bestemmer.
§ 26.Grunneieren har enerett til jakt og fangst på eiendommen:
a)i nærheten av bosteder, hus, magasiner, verksteder og andre bygg som har til formål å nytte ut eiendommen;
b)innenfor en avstand av 10 km. fra hovedsætet for virksomheten eller utnyttingen av eiendommen.
0Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 79 (ikr. 1 juli 2002 iflg. res. 28. juni 2002 nr. 648. Tillatelser gitt med hjemmel i det opphevede annet ledd bortfalt fra samme tid).
§ 27.Utenfor de områder som er nevnt i § 26, har jægere, fangstmenn, fiskere og egg- og dunsamlere rett til å ha hytter og andre innretninger, som de trenger for sitt ophold og arbeide, når det ikke er til ulempe for grunneieren.

De som vil drive videnskapelige undersøkelser, har samme rett utenfor de områder som er nevnt i § 26 a.

Tvist om anvendelsen av disse forskrifter avgjøres av sysselmannen med endelig virkning.

§ 28.Tvungen avståelse av eiendomsrett eller bruksrett over fast eiendom i andre tilfelle enn bergverksordningen hjemler, kan Kongen tillate:
1.når staten eller private vil bygge havn, kai, dokk, vei, transportinnretning, vannledning, kraftoverføring, telegraf eller telefon;
2.når staten ellers trenger grunn til offentlig eller videnskapelig bruk.

Eieren og andre rettighetshavere skal få adgang til å uttale sig, før Kongen gir tillatelsen.

5te kapitel. Longyearbyen lokalstyre

0Kapitlet tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 29.Formålet med dette kapitlet er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapitlet skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Dette kapitlet gjelder for Longyearbyen lokalstyres virksomhet, herunder Longyearbyen lokalstyres virksomhet i medhold av andre lover.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lov 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).
§ 30.Longyearbyen skal ha et folkevalgt styre (lokalstyret), som er øverste organ i Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 31.Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 32.Forvaltningsloven og offentleglova gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre som for kommunene.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).
§ 33.Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen slik dette fastsettes ved forskrift i medhold av lov om miljøvern på Svalbard.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 34. Lokalstyret velges av og blant de stemmeberettigede innbyggere med bostedsadresse i Longyearbyen.

Valget er et forholdstallsvalg. Dersom det ikke foreligger mer enn ett godkjent listeforslag, holdes valget likevel som flertallsvalg. Valget gjelder for fire år. Det kan i løpet av perioden holdes suppleringsvalg etter egne regler.

Lokalstyret skal minst ha 11 medlemmer og medlemstallet skal være et ulike tall. Endring av medlemstallet vedtas av lokalstyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

Departementet gir forskrift om stemmerett, valgbarhet, gjennomføring av valg og suppleringsvalg til lokalstyret.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lover 8 des 2006 nr. 67 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 8 des 2006 nr. 1377), 16 mars 2007 nr. 12.
§ 35.Lokalstyret velger selv et administrasjonsutvalg på minst 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til administrasjonsutvalget velges av og blant medlemmene i lokalstyret for hele valgperioden. Administrasjonsutvalget behandler forslag til økonomiplan og årsbudsjett. For øvrig fastsetter lokalstyret selv området for administrasjonsutvalgets virksomhet. Administrasjonsutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Lokalstyret velger selv blant administrasjonsutvalgets medlemmer en leder og en nestleder. Valget foretas for hele valgperioden. Lederen leder møtene i lokalstyret og administrasjonsutvalget og er rettslig representant for Longyearbyen lokalstyre og undertegner på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Lokalstyret kan gi lederen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 36.Lokalstyret kan selv opprette de faste utvalg det finner hensiktsmessig. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. Lokalstyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Faste utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Lokalstyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalgene, og blant medlemmene leder og nestleder.

Lokalstyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 36 a.Lokalstyret kan selv opprette lokalstyrekomiteer som saksforberedende organ for lokalstyret. Kommuneloven § 10 a får tilsvarende anvendelse så langt den passer.
0Tilføyd ved lov 8 des 2006 nr. 67 (ikr. 10 sep 2007 iflg. res. 8 des 2006 nr. 1377).
§ 36 b.Lokalstyret kan selv bestemme at administrasjonsutvalget eller et fast utvalg skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte.

0Tilføyd ved lov 8 des 2006 nr. 67 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 8 des 2006 nr. 1377).
§ 37.Kommuneloven § 30 om møteprinsippet og § 31 om åpne eller lukkede møter får tilsvarende anvendelse for lokalstyret.

Reglene i kommuneloven §§ 16, 36, 37 og 38 om representasjon av begge kjønn får tilsvarende anvendelse ved valg til andre folkevalgte organer enn lokalstyret.

Departementet gir forskrift om saksbehandlingen i folkevalgte organer, herunder regler om valg til andre folkevalgte organer enn lokalstyret og om opprykk og nyvalg til slike organer.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 38.Departementet gir forskrift om folkevalgtes rettigheter og plikter.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 39.Lokalstyret skal selv ansette en administrasjonssjef, som er den øverste leder for Longyearbyen lokalstyres administrasjon. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Lederen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i lokalstyret og alle andre folkevalgte organer.

Lokalstyret eller annet folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke lokalstyret har fastsatt noe annet.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lov 16 mars 2007 nr. 12.
§ 39 a.Kommuneloven § 24 nr. 2 om åremål får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.
0Tilføyd ved lov 8 des 2006 nr. 67 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 8 des 2006 nr. 1377).
§ 40.Kommuneloven kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med unntak av § 49 får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen lokalstyre skal sende årsregnskap og årsberetning til departementet.

0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 41.Kommuneloven kapittel 9 om gjeldsforpliktelser m.m. får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre så langt det passer.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 42.Kommuneloven kapittel 11 om kommunalt og fylkeskommunalt foretak får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695).
§ 43.Kommuneloven §§ 59 om lovlighetskontroll, 60 om statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser, samt kapittel 10 A Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lover 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 12 des 2003 nr. 1505), 15 des 2006 nr. 90 (ikr. 1 mars 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1427).
§ 44.Kommuneloven kapittel 12 om internt tilsyn og kontroll og revisjon får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre så langt det passer.
0Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret ved lover 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 12 des 2003 nr. 1505), 16 mars 2007 nr. 12.
§ 44 a.Kommuneloven § 39 a om innbyggerinitiativ får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.
0Tilføyd ved lov 8 des 2006 nr. 67 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 8 des 2006 nr. 1377).

6te kapitel. Forskjellige bestemmelser.

0Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret kapittelnummer fra 5.
§ 45.Kongen kan fastsette at personer og selskaper fra stater som står utenfor Svalbardtraktaten skal kunne erhverve bergverksrettigheter, eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom på Svalbard helt eller delvis på samme vilkår som om de hørte hjemme i traktatstatene.
0Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret paragrafnummer fra § 29.
§ 46.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen fastsetter.1
0Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), endret paragrafnummer fra § 30.
1Ved res. 7 aug 1925 er loven satt ikr. fra den dag da øygruppen Svalbard offisielt overtas av Norge, dvs. 14 aug 1925.