Lov om veddemål ved totalisator [totalisatorloven]

DatoLOV-1927-07-01-3
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endretLOV-2008-12-19-117 fra 01.06.2010
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelTotalisatorloven

§ 1.Ved hesteveddeløp (kappritt, travløp) kan Kongen gi bevilling til å anordne veddemål ved såkalt totalisator.

Bevillingen gis for et tidsrum av inntil 5 år ad gangen og for et begrenset antall ganger hvert år.

Den gis til organisasjoner og selskaper som er godkjent av vedkommende departement og som har til formål bl.a. å støtte hesteavlen.

Vedkommende departement godkjenner de enkelte spilleformer og fastsetter spillereglene.

Vedkommende departement fastsetter for hver spilleform hvor stor del av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster.

Statens andel fastsettes av Kongen.

0Endret ved lover 8 mai 1931 nr. 2, 24 mars 1933 nr. 8, 23 mai 1947 nr. 4, 15 mai 1981 nr. 22, 19 apr 1996 nr. 23 (ikr. 19 apr 1996 iflg. res. 19 apr 1996 nr. 374).
§ 2.Vedkommende departement utferdiger de nærmere bestemmelser nødvendige til gjennemførelse av denne lov.
0Endret ved lov 19 apr 1996 nr. 23 (ikr. 19 apr 1996 iflg. res. 19 apr 1996 nr. 374), endret paragrafnummer fra § 3.
§ 3.Overtredelse av denne lov eller de i medhold av loven utferdigede bestemmelser straffes med bøter forsåvidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse på forholdet. Som overtredelse av denne lov regnes blant annet betalingsformidling av innsats og gevinst i veddemål ved hesteløp uten hjemmel i loven. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av betalingsformidlingsforbudet.

Hvis avgiften til staten ikke betales innen den tid departementet fastsetter eller vedkommende lag ikke nøie overholder de bestemmelser som er utferdiget, kan Kongen tilbakekalle den gitte bevilling for den resterende del av tiden.

0Endret ved lover 19 apr 1996 nr. 23 (ikr. 19 apr 1996 iflg. res. 19 apr 1996 nr. 374), endret paragrafnummer fra § 4, 19 des 2008 nr. 117 (ikr. 1 juni 2006 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 183).
§ 4.Denne loven gjelder også på Svalbard.
0Tilføyd ved lov 17 apr 1998 nr. 23, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), endret paragrafnummer fra § 5.