Lov om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg [stamhusloven]

DatoLOV-1927-07-04-11
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-1999-05-28-33
Publisert
Ikrafttredelse04.07.1927
Endrer
Kunngjort
KorttittelStamhusloven

Jf. tidligere lov 1 aug 1821 nr. 4. Jf. sktl. § 2-33.

§ 1.De til stamhuset Rosendal hørende besiddelser skal fra den tid Kongen bestemmer gå over til å være vedkommende besidders frie eiendom.
§ 2. I arvefølgen i stamhuset Jarlsberg gjøres den innskrenkning at stamhuset kun skal arves av mannlige og kvinnelige medlemmer av den nuværende norske linje av slekten Wedel Jarlsberg slik at den eldre i linjen går foran den yngre og den nærmere linjen går foran den fjernere. Er ingen sådan arving til, tilfaller stamhuset Universitetet i Oslo som fri eiendom på nærmere vilkår som Kongen bestemmer.
0Endret ved lov 28 mai 1999 nr. 33.
§ 3.Bestemmelsene i lov inneholdende særlige bestemmelser angående leilendingsgods tilhørende stamhuser og visse stiftelser m.v. av 23 juni 1888 §§ 4, 5 og 11 får tilsvarende anvendelse på gods, som er blitt fri eiendom i medhold av denne lov.
§ 4.Denne lov trer i kraft straks.