Lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi

DatoLOV-1932-04-22-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1933
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om merkning på tunge kolli

Jf. konvensjon 21 juni 1929 om merking av vekt på tunge kolli som fraktes med skip.

§ 1.Avskiberen av kolli eller ting som har en bruttovekt på 1.000 kg. eller mer, skal påse at kolliet eller tingen har bruttovekten i kilogram tydelig og holdbart merket utenpå, før godset blir lastet på fartøi. Skal godset lastes i utenlandsk havn, hviler merkingsplikten på den som her i riket sender godset til et sted i utlandet.

Kan den nøiaktige vekt på grunn av særlige forhold undtagelsesvis ikke bestemmes, skal den omtrentlige vekt være påført.

Nærmere forskrifter kan gis av vedkommende departement.

§ 2.Kontrollen med at denne lov blir overholdt, skal føres av det tilsyn som er oprettet ved lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter.1 Herunder skal vedkommende bestemmelser i nevnte lov gjelde på tilsvarende måte.

Dersom politiet, skibskontrollen, havne- eller tollvesenet blir kjent med noen overtredelse av denne lov, skal disse myndigheter straks melde dette til nærmeste tilsyn.

1Se nå aml. kap. 18.
§ 3.Avskiber eller avsender som overtrer bestemmelsene i § 1 eller de forskrifter departementet gir i medhold av nevnte paragraf, straffes med bøter.
§ 4.Denne lov trer i kraft 1 januar 1933.