Lov om betalingsutjevning [betalingsutjevningsloven]

DatoLOV-1935-05-31-2
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-1938-05-13-4
Publisert
Ikrafttredelse31.05.1935
Endrer
Kunngjort
KorttittelBetalingsutjevningsloven

Jf. tidligere prov. anordn. 17 aug 1934 og 1 okt 1937.

§ 1.Hvis et fremmed land begrenser eller hindrer overføring av betalingsmidler til Norge, kan Finansdepartementet treffe de bestemmelser som finnes påkrevd for at norske tilgodehavender i vedkommende land kan få dekning ved utjevning i tilgodehavender i Norge.

Dersom det av fremmed land gjennem valutarestriksjoner legges hindringer i veien for det frie varebytte mellem dette land og Norge, kan Finansdepartementet bestemme at landets tilgodehavender i Norge bare kan anvendes til dekning av norske tilgodehavender i vedkommende land og treffe de bestemmelser som finnes påkrevd til gjennemføring herav.

0Endret ved lov 13 mai 1938 nr. 4.
§ 2.Overtredelse av bestemmelser truffet i medhold av § 1 straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.
§ 3.Denne lov trer i kraft straks. - - -.