Lov om adgangen til visse områder

DatoLOV-1940-03-07-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertISBN 82-504-1062-9
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om adgangen til visse områder

Jf. lov 18 aug 1914 nr. 3 § 1.

§ 1.Justisdepartementet eller den dette gir myndighet, kan til vern om norske almene interesser forby enhver som ikke er norsk statsborger adgang til bestemte områder her i riket. På samme måte kan bestemmes at adgang til visse områder skal være betinget av særlig tillatelse; skal en slik bestemmelse også omfatte norske statsborgere som er bosatt innen området eller har fast arbeid der, må tillatelse som nevnt ikke nektes dem.
§ 2.Den som forsettlig eller av grov uaktsomhet overtrer forbud som er gitt i medhold av § 1 eller bestemmelser som er gitt til gjennomføring herav, straffes med bøte eller fengsel inntil tre måneder. I gjentagelsestilfelle eller når det foreligger flere handlinger som nevnt i første punktum eller skjerpende omstendigheter ellers er straffen bøter eller fengsel inntil ett år.

Med bøter eller i gjentagelsestilfelle med fengsel inntil tre måneder straffes den som leier ut husrom eller gir natteherberge til noen som han vet eller bør forstå oppholder seg på stedet i strid med forbud eller annen bestemmelse etter § 1.

Utlending som handler mot disse bestemmelser, kan utvises av riket i overensstemmelse med utlendingsloven kapittel 8.

0Endret ved lover 10 juni 1966 nr. 7, 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 19 juni 2009 nr. 41 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 30 okt 2009 nr. 1324), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.