Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard

DatoLOV-1947-06-27-10
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2006-06-16-20 fra 01.07.2006
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om ulykkestrygd på Svalbard

§ 1.Folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskade, se kapittel 13, skal gjelde for arbeidstakere i norske bedrifter på Svalbard med de endringer som er fastsatt nedenfor.
0Endret ved lover 12 des 1958 nr. 17, 29 jan 1971 nr. 9, 28 feb 1997 nr. 19 (ikr. 1 mai 1997).
§ 2.Alle personer som er ansatt i bedriften er trygdet så lenge de oppholder seg på Svalbard og under overfart fra Norge til Svalbard og tilbake.
§ 3.Trygden omfatter ulykker av enhver art.

Det gis ikke erstatning for skade som skadelidte selv har voldt ved forsett eller grov uaktsomhet.

§ 4.Arbeidsgiverens plikt til ytelse etter kongelig resolusjon av 5 juli 1928 og 11 oktober 1929 blir fortsatt gjeldende.

Ansvaret etter §§ 8 og 9 i kongelig resolusjon av 5 juli 1928 faller dog bort for ulykker som erstattes etter denne lov.

Under skadekuren ytes stønad etter reglene i folketrygdloven kapitlene 5 og 8. Plikten til å yte stønad ved helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5, inntrer dog først når den skadede er kommet tilbake til Norge.

0Endret ved lover 12 des 1958 nr. 17, 29 jan 1971 nr. 9, 28 feb 1997 nr. 19 (ikr. 1 mai 1997).
§ 5.Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter med godkjenning av departementet de særregler vedkommende administrasjon, premieberegning, melding om ulykker og forlengelse av frister m.v. som er nødvendig for denne trygd på grunn av de stedlige og andre særlige forhold.
0Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
§ 6.(Opphevet ved lov 29 jan 1971 nr. 9.)
§ 7.Reglene om ulykker og invaliditetsansettelse i kongelig resolusjon av 5 juli 1928 § 10 kommer ikke til anvendelse på skadetilfelle som går inn under denne lov.
§ 8.Denne lov trer i kraft den 1 juli 1947.