Lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven)

DatoLOV-1948-11-04-1
DepartementKulturdepartementet
Sist endretLOV-2009-06-19-58 fra 01.01.2010
Publisert
Ikrafttredelse15.11.1948
Endrer
Kunngjort
KorttittelKunstavgiftsloven

Lovens tittel endret ved lover 31 mars 1989 nr. 13, 22 des 2006 nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533).

§ 1.Ved all offentlig omsetning, og ved slike erverv som etter denne lov er likestilt med offentlig omsetning, av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen i tillegg til kjøpesummen betale en avgift på inntil 5 prosent av denne. Departementet fastsetter prosentsatsens størrelse.

I de tilfeller der betaling skjer helt eller delvis i form av et annet kunstverk, skal avgift belastes begge kunstverkene, dersom tilsvarende salg mot kontanter hadde vært avgiftspliktig. Avgiftsbelastningen skal imidlertid ikke gjelde gaver. Departementet kan fastsette nærmere regler om hvilke kunstverk som går inn under avgiftsplikten og i hvilken utstrekning avgiftsplikten skal gjelde for omsetning med tilknytning til utlandet eller Svalbard.

Likestilt med offentlig omsetning er etter denne lov:

1.Ethvert erverv som skjer med sikte på offentlig visning i gallerier, museer eller tilsvarende. Salg direkte fra kunstner eller privatpersoner til museer som er åpne for publikum og ikke driver ervervsmessig, skal likevel ikke anses som offentlig omsetning, med mindre det i handelen deltar en formidler.
2.Ethvert erverv direkte fra den kunstner som har skapt verket, når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, et bestillingsverk eller et konkurranseutkast, samt erverv ellers som sidestilles med offentlig omsetning.

Avgiftspliktig etter denne lov er originaleksemplar av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke. Bestemmelsen gjelder ikke byggverk.

Unntatt fra avgiften er omsetning av kunstverk hvor salgsprisen uten merverdiavgift ikke overstiger 2.000 kroner.

Unntatt fra avgiftsplikten er omsetning som omfattes av lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. § 38c.

0Endret ved lover 31 mars 1989 nr. 13, 22 des 2006 nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533), 22 des 2006 nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1534).
§ 2.Avgiften skal innbetales til et særskilt hjelpefond som administreres av et styre.

Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst.

Fondets styre oppnevnes av vedkommende departement for fire år om gangen. Det skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Departementet fastsetter nærmere regler om styringen av fondet, om revisjon av fondets regnskaper og om anvendelsen av midlene. Departementet fastsetter også godtgjørelsen for styrets medlemmer.

0Endret ved lover 31 mars 1989 nr. 13, 4 des 1992 nr. 128, 22 des 2006 nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533).
§ 3.Avgiften innkreves av selgeren ved all omsetning av avgiftsbelagt kunst i forretninger, på separat- eller kollektive utstillinger og ved alle former for auksjon. Alle som offentlig omsetter avgiftsbelagt kunst er ansvarlig for rett innbetaling av avgiften. Det samme gjelder den som er personlig ansvarlig for omsetning av avgiftsbelagt kunst på utstillinger. De nevnte personer er også ansvarlig for rett innbetaling av avgift for offentlig omsetning som måtte finne sted ved konsulenter eller mellommenn.

Ved erverv av kunstverk som nevnt i § 1 tredje ledd punkt 1 påligger det erververen å innbetale avgiften direkte til fondet. Det samme gjelder ved erverv av kunstverk som nevnt i § 1 tredje ledd punkt 2 der erververen er regnskapspliktig for ervervet, eller er et offentlig organ eller annen statlig, fylkeskommunal eller kommunal institusjon.

Reglene i første ledd om ansvaret for rett innbetaling av avgiften gjelder tilsvarende for erververens ansvar når det etter annet ledd påligger erververen å innbetale avgiften.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som er ansvarlig for den. Departementet gir nærmere regler for innkreving av avgiften.

0Endret ved lover 31 mai 1963 nr. 2, 31 mars 1989 nr. 13, 26 juni 1992 nr. 86, 22 des 2006 nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533).
§ 4.Departementet fastsetter i forskrift terminene for innbetaling av avgiften.
0Endret ved lover 31 mars 1989 nr. 13, 22 des 2006 nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1533).
§ 5.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i henhold til loven, straffes med bøter for så vidt forholdet ikke rammes av noe strengere straffebud.

Den som har gjort seg skyldig i en straffbar overtredelse som nevnt, hvorved fondet er eller kunne ha vært unndratt avgift, plikter for så vidt overtredelsen er forsettlig eller grovt uaktsom, å betale fondet det dobbelte, i gjentakelsestilfelle det firedobbelte, av avgiftsbeløpet. Bestemmelsen i § 3 nest siste punktum gjelder tilsvarende.

0Endret ved lov 31 mars 1989 nr. 13, 20 juli 1991 nr. 66.
§ 6.Den avgift som i henhold til merverdiavgiftsloven i tilfelle skal innbetales til statskassen, berøres ikke av denne lov.
0Endret ved lover 31 mars 1989 nr. 13, 19 juni 2009 nr. 58 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 6 nov 2009 nr. 1347).
§ 7.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
1Fra 15 nov 1948 iflg. res. 4 nov 1948.