Lov om produksjon, transport og omsetning av agn [agnforsyningsloven]

DatoLOV-1949-07-08-13
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1949
Endrer
Kunngjort
KorttittelAgnforsyningsloven

Jf. tidligere midlertidig lov 5 des. 1947 nr. 8.

§ 1.For å sikre en rasjonell og forsvarlig agnforsyning kan Kongen bestemme:
1.at omsetningen av agn til fisker bare skal skje gjennom et samvirkeforetak av fiskere hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement;
2.at salg av agn fra produsent bare skal skje gjennom en sammenslutning av agnprodusenter hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement.

Bestemmelsene kan begrenses til å gjelde visse agnsorter og visse distrikter.

0Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 2.Treffes beslutning etter § 1, kan vedkommende departement gi bestemmelse til gjennomføring av beslutningen og kontroll med at den blir overholdt.
§ 3.Kongen eller den han gir fullmakt, kan fastsette de forskrifter som trengs for å sikre at de som deltar i agnomsetningen har nødvendige faglige kvalifikasjoner og nødvendige anlegg og utstyr for levering av kvalitetsvare.
§ 4.Kongen eller den han gir fullmakt, kan utferdige forskrifter om på hvilken måte agnsalget skal skje for å sikre betryggende omsetningsformer. Herunder kan bl.a. bestemmes:
1.at vedkommende agnforhandler må stille garanti som sikkerhet for innbetalt forskudd;
2.at forhåndssalg av agn bare kan skje etter nærmere fastsatte regler;
3.at salg av agn bare kan skje ved forhandler selv eller ved representant som har fullmakt til å forplikte forhandleren, og at bruk av agent eller kommisjonær gjøres avhengig av spesiell tillatelse;
4.at der i hvert fiskevær kun skal være en eller et bestemt antall agenter;
5.at merking av emballasje skal skje etter nærmere fastsatte regler.
§ 5.I den utstrekning agnforsyningsforholdene under de store torskefiskerier gjør det ønskelig, kan Kongen eller den han gir fullmakt, nedsette et utvalg som får til oppgave å regulere tilførselen og fordelingen av agnet. Nærmere forskrifter for et slikt utvalgs virksomhet gis av vedkommende departement.
§ 6.Overtredelse av denne lov eller av bestemmelser som er gitt i medhold av loven, straffes med bøter.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 7.Denne lov trer i kraft 1. juli 1949.