Lov om tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven]

DatoLOV-1952-11-21-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertISBN 82-504-1092-0
Ikrafttredelse21.11.1952
Endrer
Kunngjort
KorttittelPolititjenestepliktloven

Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.

§ 1.Menn og kvinner som i henhold til sivilforsvarslovgivningen er pliktig til å gjøre tjeneste i sivilforsvaret, kan i stedet pålegges å gjøre tjeneste i politiet.

Den som tas ut til slik tjeneste i politiet, skal underkaste seg legeundersøkelse etter regler som Kongen fastsetter og kan av Kongen med Stortingets samtykke kalles inn til oppøving. Øvingstiden, innbefattet mulige repetisjonsøvelser, må i alt ikke overstige 72 dager utenom reisetid til og fra øvingsstedet.

0Endret ved lov 21 des 2005 nr. 131 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580).
§ 2.Til tjeneste etter § 1 tas ut det nødvendige antall tjenestepliktige som anses skikket for polititjeneste. Loddtrekning finner ikke sted.
§ 3.Tjenestegjøring etter endt oppøving kan etter bestemmelse av Kongen pålegges når militær beredskap eller mobilisering helt eller delvis er satt i verk.

Tjenestegjøring som tar sikte på å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker, kan pålegges i samsvar med regler som Kongen fastsetter.

Kongen i statsråd kan gi forskrifter om tjenesteplikt for å opprettholde samfunnsordenen, når viktige allmenne interesser tilsier det.

Annen tjenestegjøring enn omhandlet i første, andre og tredje ledd av denne paragraf, kan bare pålegges med Stortingets samtykke.

0Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 46. Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 4.Den som føres over eller tilbake til militær avdeling, kan få øvingstid og tjeneste etter denne lov godskrevet som utført tjeneste etter lovgivningen om verneplikt eller plikt til tjenestegjøring i Heimevernet i samsvar med regler som Kongen fastsetter.
0Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 5.I øvingstiden tilkommer mannskapene underhold og bekledning eller godtgjørelse for denne, samt reisegodtgjørelse, dagpenger, sykeforpleining og familiegodtgjørelse etter regler som Kongen fastsetter. Kongen eller den han gir fullmakt, fastsetter også den godtgjørelse mannskapene skal ha under senere tjenestegjøring.
0Endret ved lover 3 juni 1955 nr. 1, 9 juni 1961 nr. 19.
§ 6.Lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet med tilhørende disiplinærreglement får anvendelse med de avvikelser som etter Kongens bestemmelse anses påkrevd av hensyn til tjenesten i politiet.
0Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712).
§ 7. Den som rettsstridig søker å unndra seg oppøving eller tjenestegjøring etter denne lov, straffes med fengsel inntil 2 år. Er overtredelsen begått av uaktsomhet, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Overtredelse av forskrifter gitt i medhold av denne lov straffes med bøter.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 8.Kongen eller den han gir fullmakt, kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lov.
§ 9.Denne lov trer i kraft straks.