Lov om pensjonering av militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt

DatoLOV-1957-05-03
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2015-08-07-82 fra 01.01.2016
Publisert
Ikrafttredelse03.05.1957
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om pensjonering av militært tilsatte

Lovens tittel endret ved lov 7 aug 2015 nr. 82 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 7 aug 2015 nr. 947).

§ 1.Militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt av Stortinget, skal ha adgang til å opprettholde innskottsbetalende medlemskap i Statens pensjonskasse inntil aldersgrensen for den stilling vedkommende innehadde ved avskjeden. Fra da av utbetales personens alderspensjon.
0Endret ved lover 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011), 7 aug 2015 nr. 82 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 7 aug 2015 nr. 947).
§ 2.Som innskotts- og pensjonsgrunnlag gjelder innskotts- og pensjonsgrunnlaget til enhver tid for den stilling vedkommende innehadde ved avskjeden med tillegg av alderstillegg som måtte bli opptjent under den pliktige tjeneste. Pensjonsinnskottet dekkes av staten.
§ 3.For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse for militært tilsatte som går inn under denne lov.
0Endret ved lover 15 jan 2010 nr. 1 (ikr. 1 feb 2010 iflg. res. 15 jan 2010 nr. 54), 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011), 7 aug 2015 nr. 82 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 7 aug 2015 nr. 947).
§ 4.Loven trer i kraft straks og gis virkning for personer som allerede er innvilget avskjed i samsvar med Stortingets vedtak av 6. juli 1953.
0Endret ved lov 7 aug 2015 nr. 82 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 7 aug 2015 nr. 947).